Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Oddelenie sídli na ul. Dr. Alexandra 30 (oproti Hotelovej akadémii Otta Brucknera)

Mgr. Silvia Oleníková
Vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

Telefón: 052/789 65 14, +421 911 083 638
E-mail: silvia.olenikova@kezmarok.sk

Mgr. Valéria Černohorská
Školský úrad a originálne kompetencie
Telefón:
052/789 65 14 - klapka 117
E-mail: valeria.cernohorska@kezmarok.sk

Mgr. Iveta Kušmireková
Hospodárske činnosti oddelenia školstva, mládeže a športu
Telefón:
 052/789 65 14 - klapka 116
E-mail: iveta.kusmirekova@kezmarok.sk

Helena Ščurková
Školské stravovanie oddelenia školstva, mládeže a športu

Telefón: 052/789 65 14 - klapka 117
E-mail: helena.scurkova@kezmarok.sk

Ing. Pavol Fejerčák
Športové činnosti oddelenia školstva, mládeže a športu

Telefón: 052/789 65 14 - klapka 117
E-mail: pavol.fejercak@kezmarok.sk

 

Oddelenie školstva, mládeže a športu plní úlohy: 

a)  úseku školského úradu

 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,
 • odborne sa podieľa na komplexnej starostlivosti o nadané a talentované deti a mládež v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto,
 • spolupracuje s MPC, ŠPÚ, ŠIOV v rámci prípravy základných pedagogických dokumentov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • vykonáva kontrolnú činnosť vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti školského úradu v rozsahu stanovenom zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zabezpečuje informovanosť vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej územnej pôsobnosti,
 • vykonáva metodické poradenstvo pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov a foriem výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov,
 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády v oblasti zdravotnej, environmentálnej a ekologickej výchovy v školách a v školských zariadeniach a realizáciu projektov v tejto oblasti u škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (Národný program podpory zdravia, školy podporujúce zdravie).

b) na úseku školstva

 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 • vykonáva analytické podklady v oblasti základného školstva pre MsZ a vedenie mesta a predkladá hodnotiacu správu do MsZ,
 • určuje školské obvody základných škôl, ktorých je zriaďovateľom,
 • sleduje vývoj siete a pripravuje podklady k zaradeniu a vyradeniu škôl a školských zariadení do siete, ich zriadeniu a zrušeniu,
 • spracúva výsledky výchovno-vyučovacieho procesu v školách a školských zariadeniach,
 • zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace so poskytovaním dotácie na stravu, školské potreby a štipendiá pre deti v hmotnej núdzi.
 • spolupracuje pri organizovaní kultúrnych, športových a vedomostných podujatiach na úrovni mesta so školami a školskými zariadeniami,
 • podieľa sa na organizovaní využívania voľného času a rozvoja záujmových činností mládeže,
 • prerokúva s radami škôl a riaditeľmi škôl a školských zariadení:
  • koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
  • rozpočet a materiálno-technické podmienky pre činnosť školy alebo školského zariadenia,
  • personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
  • požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo školskom zariadení,
 • pripravuje a predkladá mestskej školskej rade na vyjadrenie:
  • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
  • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
  • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.

c) na úseku hospodárskej činnosti

 • tvorba. a spracovanie návrhov  škôl a školských zariadení v rozsahu  rozpočtu, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
 • vyhotovovanie rozpočtových opatrení školám a školským zariadeniam, rozpis rozpočtu,
 • kontrola rozpisov rozpočtov škôl a školských zariadení na jednotlivé položky v súlade s rozpočtovým opatrením, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
 • prerozdeľovanie finančným prostriedkov školám a školským zariadeniam zo štátnych dotácii,
 • vykonávanie kontrol čerpania a riadneho využívania pridelených finančných a materiálnych prostriedkov v školách a školských zariadeniach,
 • spracovanie organizačných pokynov, usmernení a dokumentov pre úsek financovania a rozpočtovania v školách a školských zariadeniach, (spracovávanie správ o hospodárskej činnosti a štatistických výkazov škôl a školských zariadení,
 • spolupráca s ekonomickým oddelením mesta Kežmarok, Mestskou školskou radou v Kežmarku a Okresným úradom, odborom školstva v Prešove.

 

d)  na úseku školských jedální

 • zabezpečuje odbornú, metodickú a kontrolnú činnosť prevádzky školských jedálni,
 • vypracúva: návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre ŠJ,
 • návrhy personálneho obsadenia pracovných miest v ŠJ,
 • analýzy a iné podklady z problematiky prevádzkovania ŠJ,
 • odborne usmerňuje vedúcich zamestnancov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • kontroluje kvalitu jedál v školských jedálňach,
 • spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zabezpečuje dohľad nad výživou detí a mládeže,
 • zabezpečuje podmienky pre stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

e) na úseku mládeže a športu

 • zabezpečuje realizáciu koncepcie rozvoja športu v meste,
 • starostlivosť o plynulé a efektívne prevádzkovanie športovísk v správe mesta,
 • tvorba a harmonogram využívania mestských športovísk,
 • kontrola udržiavania a technických režívii športovísk v správe mesta,
 • zabezpečuje realizáciu športových podujatí, ktorých organizátorom je mesto,
 • spolupracuje so športovými klubmi, občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry,
 • spolupracuje s mládežníckymi organizáciami pri napĺňaní aktívneho využívania voľného času mládeže v oblasti športu,
 • podieľa sa na výbere a príprave športových talentov,
 • spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu,
 • spolupracuje pri vytváraní podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
 • zabezpečuje spoluprácu vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru.vrátane súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta,
 • navrhuje zhotovenie propagačných materiálov pre športové podujatia a vedie ich evidenciu,
 • zabezpečuje agendu dotácií pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov mesta na športové účely.

 
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                             Marek Horanský, bytom Kežmarok   že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po

  16.11.2017 viac
 • Oznámenie o vyhlásení výberového konania

  Zriaďovateľ Mesto Kežmarok vyhlasuje výberové konanie na obsadenie fukncie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok.

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Budzeľ Peter, bytom Kežmarok Čonková Mária, bytom Kežmarok Čonka Miroslav, bytom Kežmarok Dec Alexander, bytom Kežmarok Dunka Alexander, bytom Kežmarok

  15.11.2017 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Poznáš v Kežmarku miesta, ktoré nefungujú ako by mali, vidíš v nich jedinečný potenciál?

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka