Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru zmeny doby nájmu a zmenu podmienok prenájmu na základe Zmluvy o nájme – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer na zmenu doby nájmu a zmenu podmienok prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kežmarok na základe Zmluvy o nájme č. 42/2008/OM zo dňa 8.11.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2009 (ďalej len Zmluva)  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., IČO: 37 886 436 spočívajúci v zmene doby nájmu na dobu určitú do 31.12.2027 a zmene podmienok výpovede nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa tak, že prenajímateľ nie je oprávnený vypovedať Zmluvu v zmysle § 10  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s tým, že dodatok k Zmluve bude uzatvorený s rozväzovacou podmienkou, v zmysle ktorej dodatok stráca platnosť a účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP  na základe Výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20 a zároveň udelí nájomcovi súhlas s realizáciou projektu .


 
 
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Majkutová Michaela, bytom Kežmarok     že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude

  20.10.2017 viac
 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Materská šk

  18.10.2017 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Tomlein Pavol, bytom Kežmarok Horanský Marek, bytom Kežmarok Dunka Ján, bytom Kežmarok Gábor Dušan, bytom Kežmarok Gondek Ján, bytom Kežmarok Šterbá

  16.10.2017 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Poznáš v Kežmarku miesta, ktoré nefungujú ako by mali, vidíš v nich jedinečný potenciál?

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka