Agendy

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi – Občan

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.  Žiadateľ musí byť občanom s trvalým pobytom v meste Kežmarok. Poskytnutie jednorazovej dávky je najmä v prípadoch, keď je:

  1. ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby
  2. ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa
  3. možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci
  4. preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti a pod.

Na základe individuálneho prešetrenia každej žiadosti – šetrením v domácnosti správny orgán rozhodne o priznaní, resp. nepriznaní  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorá môže byť poskytnutá peňažnou alebo vecnou formou.

Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Súčasťou  žiadosti sú povinné prílohy:

  1. potvrdenie o príjme (príp. výške dôchodku)
  2. potvrdenie o úhrade platieb nákladov na domácnosť za posledné 3 mesiace,
  3. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
  4. potvrdenie školy v prípade, že dieťa žiadateľa navštevuje školu

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia