Agendy

Mimoriadna dávka pomoci – Občan

Mimoriadnu dávku pomoci je možné priznať občanovi na úhradu mimoriadnej udalosti, ktorá si vyžaduje okamžité riešenia a priamo súvisí s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa vznikom náhlej núdze alebo sociálnej udalosti.

Mimoriadna dávka pomoci sa poskytuje najmä pri:

  1. živelnej pohrome,
  2. zabezpečení služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby,
  3. kúpeľnej liečbe nezaopatreného dieťaťa,
  4. liečbe závažného ochorenia,
  5. riešení nepriaznivej sociálnej situácie.

Na poskytnutie mimoriadnej dávky pomoci je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky pomoci. Súčasťou tejto žiadosti sú povinné prílohy:

  1. potvrdenie o príjme (príp. výške dôchodku),
  2. potvrdenie o úhrade platieb nákladov na domácnosť za posledné 3 mesiace,
  3. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
  4. potvrdenie školy v prípade, že dieťa žiadateľa navštevuje školu.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia