Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Dôležité oznamy

Sme ENVIROMESTO 2019Vytlačiť
 

 

V súťaži ENVIROMESTO 2019, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia sa Kežmarok stal laureátom a prevzal si hlavnú cenu. Odborná komisia ocenila systémové, kreatívne a vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. Z množstva aktivít vyzdvihla realizáciu projektu Cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov. Kežmarská samospráva zapojila do verejného života občanov prostredníctvom občianskeho rozpočtu, ktorý využili na kvetinové záhony pri bytových domoch. Komisia hodnotila komplexnosť a prínos realizovaných projektov pre životné prostredie.

DSC_0066.JPG

„Je to ocenenie našej práce a veľké poďakovanie občanom. Už v roku 2018 sme získali cenu za Digitálnu jednotku. Boli sme ocenení na Slovensku ako mesto, ktoré najviac napreduje a vie byť inšpiráciou pre iných. O to viac nás teší, že sme teraz získali aj hlavnú cenu za ENVIROMESTO 2019. Množstvo opatrení, za ktoré sme boli ocenení, sú koncepčné a nie je ich vlastne ani vidno. Budú mať dopad v ďalších rokoch. Nerobíme len opatrenia zo dňa na deň, ale pracujeme aj v širšom rozsahu rokov a vieme, kde mesto chceme posunúť. Táto cena je vlastne ocenenie toho, že vieme čo chceme a vieme kam chceme dospieť. Veľká vďaka pracovníkom mestského úradu, ľuďom, ktorí sa zapájajú do diania mesta, komunitám, lebo je to aj ich práca. A prajem si, aby sme nezaspali na vavrínoch, vyhrnuli si rukávy a išli ďalej,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

DSC_0052.JPG

 

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/enviromesto/
https://spis.korzar.sme.sk/c/22226119/v-sutazi-enviromesto-2019-zvitazil-kezmarok.html
https://hlavne.sk/regiony/presovsky/laureatom-sutaze-enviromesto-2019-sa-stalo-mesto-kezmarok/
https://obce.tasr.sk/clanok/2406/laureatom-enviromesto-2019-sa-stalo-mesto-kezmarok
http://www.unia-miest.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600175&id=5313&p1=7128
https://www.enviroportal.sk/clanok/laureatom-sutaze-enviromesto-2019-sa-stalo-mesto-kezmarok
https://www.hlavnespravy.sk/zilina-uspela-sutazi-enviromesto-2019-kategorii-ochrana-ovzdusia/1904643

-zs-, zdroj: TS SAŽP

 

 


 
 

Poslanci schválili nájomné za nové byty i odpredaj spoločnostiVytlačiť
 

Kežmarské mestské zastupiteľstvo má za sebou piate riadne zasadnutie v tomto roku, ktoré obsahovalo 14 bodov programu.

Na začiatku sa poslanci zaoberali správou hlavného kontrolóra mesta o vykonanej kontrole na ZUŠ Petržalská, rozborom hospodárenia a monitorovania programového rozpočtu mesta k 30. júnu či zmenou rozpočtu na tento rok.

Keďže pred novým školským rokom došlo k zlúčeniu ZUŠ A. Cígera a ZUŠ Petržalská, poslanci schválili aj nové elokované pracoviská. Tie budú na všetkých štyroch základných školách v meste už pod jednotným označením ako elokované pracovisko ZUŠ A. Cígera.

Následne prešli ďalšie dva body, tentokrát o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu chodníkov v meste a vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice.

Mesto finišuje s dokončením nového bytového domu na sídlisku Juh. Poslanci schválili aj nájomné pre všetky typy bytov podľa ich výmerov. Výška nájomného sa tak bude pohybovať od 80 do 135 eur na mesiac. Ako uviedol primátor mesta Ján Ferenčák, nízke ceny sú najmä vďaka tomu, že okres Kežmarok má stále status menej rozvinutého okresu na Slovensku.

Najväčšiu diskusiu vyvolal bod o odpredaji spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r. o. Po vystúpeniach poslancov, ale aj záujemcu Jána Blaška, bol odpredaj nakoniec schválený. Blaško deklaroval, že chce zrealizovať geotermálny vrt s následným napojením na centrálny zdroj tepla. Termálna voda by tak mala zásobovať minimálne tri kotolne na sídlisku Juh. Okrem iných výhod by to malo znamenať aj stabilizovanie cien tepla pre domácnosti. Zároveň prisľúbil aj možnosť budúcej spolupráce pri výstavbe mestskej krytej plavárne.

Okrem prenájmu bytov, zriadení vecných bremien a nájmov priestorov poslanci menovali aj nového riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok. Od piatku, 13. septembra sa ním stal Miroslav Škvarek, ktorý tak vystriedal Evu Grotkovskú.

 

Mgr. Loránt Paugsch

Oddelenie komunikácie a propagácie

mesta Kežmarok

 

 

 


 
 

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 Vytlačiť
 

scan0001.jpg


 
 

Mesto získalo ďalšie zdroje, tentoraz pre opatrovateľkyVytlačiť
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo mestu Kežmarok projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie, a to prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.

Mesto Kežmarok v rámci Operačného programu ľudské zdroje, kód výzvy OP LZ DOP 2018/4.2.1/01, požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu opatrovateľskej služby v Kežmarku.

Na základe zmluvy č. I312041S76601 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi MPSVR v zastúpení Implementačnou agentúrou MPSVR ako poskytovateľom a mestom Kežmarok ako prijímateľom, ktorá nadobudla účinnosť 6. augusta tohto roku, sa mesto Kežmarok zapojilo do dopytovo-orientovaného typu projektu Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku.

„Konkrétnym cieľom projektu je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám, vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, sociálna pomoc, služby na úrovni komunít,“ povedala Jana Trautmanová, vedúca oddelenia sociálnych vecí na Mestskom úrade v Kežmarku.

Do projektu je zapojených 23 opatrovateliek na plný pracovný úväzok, ktoré pomáhajú 46 občanom odkázaným na pomoc pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o domácnosť, sprevádzajú ich pri základných sociálnych aktivitách a podobne.

„Účelom zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 340 860 eur. Začiatok realizácie projektu je od augusta tohto roka, trvať bude 26 mesiacov, teda do septembra 2021,“ dodala Trautmanová.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Viac informácií nájdete aj na stránkach www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk.

jt, Lorant Paugsch


 
 

Oznam - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku odvolalo dňa 31.07.2019 čas zvýšeného nebezpečenstva vzvniku požiaru pre celý okres Kežmarok. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

logo civilna_ochrana.jpg

 


 
 

SMS notifikáciaVytlačiť
 

smsss.pngMesto Kežmarok spustilo v roku 2019 pre občanov zabezpečenie informovanosti o dianí v meste, upozornenie na plánované odstávky vody, plynu a elektrickej energie, informácie o neočakávaných udalostiach (živelné pohromy – povodeň, požiar a podobne).

Registráciu môžete previesť stiahnutím dokumentu, jeho vyplnením a vhodením do boxu ktorý je umiestnený v budove úradu na prízemí vo vestibule, alebo elektronicky tu.


 
 

Pri Kežmarku pribudnú dve zabezpečené priecestiaVytlačiť
 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) stále pripravujú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu stanice, schodisko opravia ešte v tomto roku.

Výstavba nového závodu spoločnosti Mubea odštartovala na prelome júna a júla, no s ňou sú spojené aj ďalšie stavebné úpravy. Okrem kruhového objazdu na hlavnej ceste I/66 za Pradiarňou to budú dve zrekonštruované železničné priecestia.
„V rámci výstavby nového závodu Mubea budú na dvoch jestvujúcich nezabezpečených priecestiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti priemyselného parku na jednokoľajnej železničnej trati Poprad-Tatry – Plaveč vybudované priecestné zabezpečovacie zariadenia. Práce na týchto priecestiach v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie bude realizovať na svoje náklady investor stavby Mubea Automotive Slovakia. Následne po rekonštrukcií budú tieto priecestia bezodplatne prevedené do správy ŽSR,“ uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Prvým priecestím bude to v Pradiarni smerujúce k záhradkám a druhým priecestie smerujúce od hlavnej cesty k súčasnému štrkovisku.
„V rámci stavby bude na predmetnom priecestí vybudované svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie s celými závorami a s aktívnou signalizáciou bielym prerušovaným svetlom. Celé závory budú v dvojitom vyhotovení, t.j. po oboch stranách pozemnej komunikácie,“ priblížil hovorca.
Prvé priecestie bude rozšírené o chodník, to druhé o jeden jazdný pruh a cyklistický chodník. Obe budú spoločne zabezpečené s cestnou komunikáciou. Celkové náklady na ich výstavbu v súčasnosti nie sú známe, keďže stavba sa nachádza v procese verejného obstarávania. Proces pred rekonštrukciou stanice pokračuje. Ako sme vás už informovali, železničná stanica Kežmarok je tohto času zaradená do plánu komplexnej rekonštrukcie a v tomto čase sa spracováva projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu.

Tá zahŕňa výmenu strešnej krytiny, bleskozvodu, výmenu okien a dverí, lokálnu opravu fasády, náter fasády, opravu dreveného perónového prístrešku, vymaľovanie vnútorných priestorov, výmenu elektroinštalácie, osadenie rozhlasových a informačných zariadení, osadenie kamerového systému a NN prípojky.
„Keďže je budova železničnej stanice zapísaná v registri národných kultúrnych pamiatok, všetky rekonštrukčné práce treba vopred konzultovať s príslušným pamiatkovým úradom. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vydaní stavebného povolenia pristúpime k vypracovaniu investičného zadania na realizáciu a následne k samotnej realizácii,“ povedal Lukáč.
ŽSR evidujú aj ďalšie potrebné investície v okolí stanice. Inak tomu nie je ani so schodiskom vedúcim od Michalskej ulice.
„Uvedený nedostatok evidujeme spolu s predstaničným námestím v rámci zabezpečenia štandardov železničných staníc. Schodisko bude do konca roka 2019 opravené,“ potvrdil hovorca.


Lorant Paugsch
Text pod foto: Schody budú podľa vyjadrenia ŽSR do konca roka opravené. Foto: Michaela Spišiaková

zeleznica.jpg


 
 

V Kežmarku odštartovala ďalšia vlna petícieVytlačiť
 

Spor s obcou Ľubica o časť územia sídliska Juh by mal byť ukončený do polovice augusta. Práve dovtedy sa má uskutočniť pojednávanie na Krajskom súde v Prešove.

Po spustení petície na spornom území sídliska Juh sa do podpisovania petičných hárkov zapája aj celé mesto Kežmarok.

„Spor musí byť ukončený v zákonnej 6-mesačnej lehote, teda približne do 7. augusta. Petíciu chceme ukončiť do konca mája. Vyzbierame všetky hárky, skompletizujeme ich, skontrolujeme a doručíme ju aj ako dôkaz na pojednávanie,“ skonštatoval primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Ďalšia vlna petície odštartuje už dnes. Počas najbližších dní budú môcť občania podpisovať petičné hárky v Tescu, pri reštaurácii Severka či pri pekárni Gros. Podpisové miesta budú taktiež zriadené na mestskom a matričnom úrade.

Odporúčame, aby petíciu podpisovali obyvatelia Kežmarku nad 15 rokov s trvalým či prechodným pobytom v meste. Ak chcú mesto Kežmarok v tomto úsilí podporiť aj obyvatelia iných miest a obcí, petíciu môžu podpísať všetci nad 15 rokov.

V hárku je potrebné čitateľne uviesť svoje meno, priezvisko a adresu pobytu. Tá musí obsahovať ulicu, súpisné aj orientačné číslo a mesto. V petícii nie je dovolené uvádzať skratku mesta podľa štátnej poznávacej značky ani opakovacie znamienka.

Mesto Kežmarok zriadilo pre potreby sporu s obcou Ľubica aj špeciálnu mailovú adresu. Občania sa môžu obracať na právne oddelenie mesta mailom na pravne@kezmarok.sk. Právničky mestského úradu odpovedia nielen na otázky ohľadom petície, ale aj o majetkových pomeroch na spornom území.


 
 

Oznam občanomVytlačiť
 

Matričný úrad v Kežmarku bude v dňoch 27.05.2019 – 29.05.2019 v čase od 11.30 hod. do 12.15 hod. hod. zatvorený.


 
 

V Kežmarku sme otvorili nové nákupné centrumVytlačiť
 

Jednopodlažné nákupné centrum postavil súkromný investor za necelý rok v blízkosti sídliska Juh. Prácu v ňom našlo okolo 50 ľudí. Slávnostným otvorením nového predajného komlexu sa ukončila prvá etapa projektu obchodnej zóny na Juhu. Zákazníkom je na ploche 4 500 m2 k dispozícii zatiaľ šesť prevádzok – Pepco, Kik, Gate, CCC, DM drogerie a Dráčik. Čoskoro pribudne aj Tedi.
Do výstavby obchodného centra investovala súkromná česká firma InterCora, ktorá na Slovensku pôsobí pod názvom Primum, s. r. o. Konateľ tejto českej spoločnosti Ivan Hlaváček odhaduje celkovú investíciu na 10 miliónov eur. „Doposiaľ sme preinvestovali dve tretiny celkovej sumy. V druhej etape plánujeme vybudovať oddychovú zónu s fontánou, kaviarňou a ďalšou prevádzkou. V súčasnosti prebieha rokovanie s mestom, ako bude daná časť vyzerať. Sme krátko pred uzavretím povolenia na začatie ďalšej etapy,“ uviedol Hlaváček. Druhú etapu projektu plánuje investor v prípade priaznivých podmienok dokončiť do Vianoc, prípadne do konca tohto roka. Spoločnosť InterCora mala víziu postaviť ďalšiu obchodnú prevádzku aj pri Kauflande, jej zámer sa do dnešného dňa nepodarilo zrealizovať. „Spoločnosť Kaufland zatiaľ nerozhodla o spolupráci pokračovať na ich pozemkoch, takže tento plán sa pozastavil. Veríme, že nájdeme spoločné riešenie,“ objasnil Hlaváček.
Helmut Zembsch, ďalší konateľ českej spoločnosti uviedol, že nákupné centrum sa snažili postaviť čo najmodernejšie pre zákazníkov, a čo najpríťažlivejšie pre obchodných partnerov. „Práve v druhej etape vybudujeme fontánu – moderný prvok, ktorý chceme priniesť aj do ďalších obchodných centier na Slovensku,“ dodal Zembsch.  Samotné stavebné práce realizovala popradská firma Azor.
Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák považuje otvorenie obchodného centra a plánované dokončenie druhej etapy projektu za významný krok pre mesto. „Obchodné centrum je súkromnou investíciou a to je znakom toho, že mesto je atraktívne aj pre súkromných investorov. Nejde o obyčajné nákupné centrum, v ďalšej etape sa vybuduje oddychová zóna s fontánou a k dispozícii je elektronabíjacia stanica. Vysadených je veľa stromov a voda, ktorá dopadne na asfalt parkoviska, sa využije na fontánu. Ďalšou výhodou je dostupnosť obchodov, ktoré sme v Kežmarku doposiaľ nemali,“ povedal primátor a dodal, že investor prispôsobil stavbu danému územiu a dodržal všetky vopred dohodnuté požiadavky. Prvú elektronabíjaciu stanicu v Kežmarku môžu využiť majitelia elektromobilov zdarma.


Mgr. Veronika Michalčíková
Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja

DSC_0035 - kópia.JPG


 
 
Položky 1-10 z 95
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 9.10.2019, Nábrežná, Záhradná, Toporcerova.

  Dobrý deň,   dnes 9.10.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody  v Kežmarku na ul. Nábrežnej, Záhradnej a Toporcerovej.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní v

  9.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 2.10.2019, ulica Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 2.10.2019 od 08:45 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Tatranská.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v z

  2.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 19.9.2019 na ulici Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 19.9.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Štúrova a Kamenná baňa.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v

  19.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15.10.2019, ulice Petržalská 13, 15, Lanškrounská 16, 18.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul.Petržalská č.d.13 a 15; ul.Lanškrounská č.d.16 a 18: 15. október 2019 od 07:00 h do 15:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 14.10.2019, Petržalská 12, 14, Lanškrounská 6.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul.Petržalská č.d.12 a 14; ul.Lanškrounská č.d.6: 14. október 2019 od 07:00 h do 15:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom preru

  18.9.2019 viac
 • Ponuka práce - pracovník školského úradu

  12.10.2019 viac
 • Ponuka práce - projektový manažér

  12.10.2019 viac
 • Ponuka práce - sekretariát primátora/prednostu

  12.10.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka