Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Oddelenie sídli na ul. Dr. Alexandra 30 (oproti Hotelovej akadémii Otta Brucknera)

Mgr. Silvia Oleníková
Vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

Telefón: 052/789 65 14, 0911 083 638
E-mail: silvia.olenikova@kezmarok.sk

Mgr. Valéria Černohorská
Školský úrad a originálne kompetencie
Telefón:
052/789 65 14 - klapka 117, 0904 510 069
E-mail: valeria.cernohorska@kezmarok.sk

Mgr. Iveta Kušmireková
Hospodárske činnosti oddelenia školstva, mládeže a športu
Telefón:
 052/789 65 14 - klapka 116, 0918 948 366
E-mail: iveta.kusmirekova@kezmarok.sk

Helena Ščurková
Školské stravovanie oddelenia školstva, mládeže a športu

Telefón: 052/789 65 14 - klapka 117, 0940 510 528
E-mail: helena.scurkova@kezmarok.sk

Ing. Pavol Fejerčák
Športové činnosti oddelenia školstva, mládeže a športu

Telefón: 0948 237 271
E-mail: pavol.fejercak@kezmarok.sk

 

Oddelenie školstva, mládeže a športu plní úlohy: 

a)  úseku školského úradu

 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,
 • odborne sa podieľa na komplexnej starostlivosti o nadané a talentované deti a mládež v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto,
 • spolupracuje s MPC, ŠPÚ, ŠIOV v rámci prípravy základných pedagogických dokumentov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • vykonáva kontrolnú činnosť vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti školského úradu v rozsahu stanovenom zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zabezpečuje informovanosť vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej územnej pôsobnosti,
 • vykonáva metodické poradenstvo pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov a foriem výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov,
 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády v oblasti zdravotnej, environmentálnej a ekologickej výchovy v školách a v školských zariadeniach a realizáciu projektov v tejto oblasti u škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (Národný program podpory zdravia, školy podporujúce zdravie).

b) na úseku školstva

 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 • vykonáva analytické podklady v oblasti základného školstva pre MsZ a vedenie mesta a predkladá hodnotiacu správu do MsZ,
 • určuje školské obvody základných škôl, ktorých je zriaďovateľom,
 • sleduje vývoj siete a pripravuje podklady k zaradeniu a vyradeniu škôl a školských zariadení do siete, ich zriadeniu a zrušeniu,
 • spracúva výsledky výchovno-vyučovacieho procesu v školách a školských zariadeniach,
 • zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace so poskytovaním dotácie na stravu, školské potreby a štipendiá pre deti v hmotnej núdzi.
 • spolupracuje pri organizovaní kultúrnych, športových a vedomostných podujatiach na úrovni mesta so školami a školskými zariadeniami,
 • podieľa sa na organizovaní využívania voľného času a rozvoja záujmových činností mládeže,
 • prerokúva s radami škôl a riaditeľmi škôl a školských zariadení:
  • koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
  • rozpočet a materiálno-technické podmienky pre činnosť školy alebo školského zariadenia,
  • personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
  • požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo školskom zariadení,
 • pripravuje a predkladá mestskej školskej rade na vyjadrenie:
  • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
  • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
  • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.

c) na úseku hospodárskej činnosti

 • tvorba. a spracovanie návrhov  škôl a školských zariadení v rozsahu  rozpočtu, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
 • vyhotovovanie rozpočtových opatrení školám a školským zariadeniam, rozpis rozpočtu,
 • kontrola rozpisov rozpočtov škôl a školských zariadení na jednotlivé položky v súlade s rozpočtovým opatrením, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
 • prerozdeľovanie finančným prostriedkov školám a školským zariadeniam zo štátnych dotácii,
 • vykonávanie kontrol čerpania a riadneho využívania pridelených finančných a materiálnych prostriedkov v školách a školských zariadeniach,
 • spracovanie organizačných pokynov, usmernení a dokumentov pre úsek financovania a rozpočtovania v školách a školských zariadeniach, (spracovávanie správ o hospodárskej činnosti a štatistických výkazov škôl a školských zariadení,
 • spolupráca s ekonomickým oddelením mesta Kežmarok, Mestskou školskou radou v Kežmarku a Okresným úradom, odborom školstva v Prešove.

 

d)  na úseku školských jedální

 • zabezpečuje odbornú, metodickú a kontrolnú činnosť prevádzky školských jedálni,
 • vypracúva: návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre ŠJ,
 • návrhy personálneho obsadenia pracovných miest v ŠJ,
 • analýzy a iné podklady z problematiky prevádzkovania ŠJ,
 • odborne usmerňuje vedúcich zamestnancov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • kontroluje kvalitu jedál v školských jedálňach,
 • spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zabezpečuje dohľad nad výživou detí a mládeže,
 • zabezpečuje podmienky pre stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

e) na úseku mládeže a športu

 • zabezpečuje realizáciu koncepcie rozvoja športu v meste,
 • starostlivosť o plynulé a efektívne prevádzkovanie športovísk v správe mesta,
 • tvorba a harmonogram využívania mestských športovísk,
 • kontrola udržiavania a technických režívii športovísk v správe mesta,
 • zabezpečuje realizáciu športových podujatí, ktorých organizátorom je mesto,
 • spolupracuje so športovými klubmi, občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry,
 • spolupracuje s mládežníckymi organizáciami pri napĺňaní aktívneho využívania voľného času mládeže v oblasti športu,
 • podieľa sa na výbere a príprave športových talentov,
 • spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu,
 • spolupracuje pri vytváraní podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
 • zabezpečuje spoluprácu vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru.vrátane súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta,
 • navrhuje zhotovenie propagačných materiálov pre športové podujatia a vedie ich evidenciu,
 • zabezpečuje agendu dotácií pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov mesta na športové účely.

 
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Monika Liptáková, bytom Kežmarok Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok Mário Kubančik, bytom Kežmarok Jozef Sekelský, bytom Kežmarok Lucia Povazsayov

  19.4.2018 viac
 • VZN mesta Kežmarok č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,

  18.4.2018 viac
 • Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Kežmarok, Západný koniec- úprava NN siete, demontáž TS 14, stavebný objekt

  18.4.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka