Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Oddelenie sídli na ul. Dr. Alexandra 30 (oproti Hotelovej akadémii Otta Brucknera)

Vedúca oddelenia: Ing. Eva Kelbelová
Telefón: 052 452 2302
E-mail: eva.kelbelova@kezmarok.sk

Ing. Eva Kelbelová

0918 948 361

052 452 2302

Vedúca oddelenia
Územné plánovanie a výstavba
Stavebný poriadok
Životné prostredie
Bytová politika

Ing. Ladislav Tomaškovič

0918 948 360

052 452 2302

Zástupca vedúcej oddelenia
Doprava a cestné hospodárstvo

Ing. Ján Lach

0911 025 238

052 452 2302

Stavebný dozor,  povoľovanie drobných, jednoduchých  stavieb a stavebných úprav
Komisia  výstavby
Bytová politika

Ing. Roman Huťa

0917 208 118

052 452 2302

Životné prostredie – odpady, voda, ovzdušie
Verejné osvetlenie, verejné WC
Aktivačná činnosť
Súpisné čísla
Detské ihriská

Ing. Martin Vitkaj

0911 143 869
052 452 2302

Výstavba, stavebný dozor, rozpočty

     

Ing. Marek Šutý

052 452 2302

 Ochrana životného prostredia, ochrana drevín,  verejná zeleň, pasportizácia verejnej zelene , príprava projektov

Ing. Peter Justh

052 452 2302

Doprava, pasportizácia miestnych a účelových komunikácií , plôch statickej dopravy, dopravné značenie, príprava projektov

Ing. Anna Majerčáková

 052 4685853

Stavebný poriadok

Ing. Mária Pajáková

052 4685852

Stavebný poriadok

Ing. Adrián Gallík

0 52 4685852

Stavebný poriadok

Ing .Lukáš Šimoňák

052 4685852

Stavebný poriadok

Iveta Černáková

052 4685851

Stavebný poriadok-administratíva

Silvia Jankurová

0905 203 397

Parkovací systém

 

Územné plánovanie a výstavba

 • V súlade so zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov  zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta, ÚPN CMZ a ich zmien a doplnkov,  územnoplánovacích podkladov  ,
 • vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti na území mesta ,
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pre fyzické a právnické osoby a občanov pri ich stavebných  zámeroch na území mesta,
 • zúčastňuje sa rokovaní k problematikám územného rozvoja a územno - technického rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta, zvolanými orgánmi štátnej správy, odbornými organizáciami, právnickými, či fyzickými osobami, správcami  dopravného a verejného technického vybavenia územia,
 • spracováva urbanistické a územno-technické zásady a regulatívy rozvoja mesta,
 • zabezpečuje postupnú rekonštrukciu a humanizáciu existujúcich plôch bývania s efektívnym využitím priestorových daností, dostavbu základnej a vyššej vybavenosti v navrhnutom rozsahu v plochách a charakteristikách uvedených v ÚPN obce ,
 • zabezpečuje  podklady a podmienky pre verejné súťaže a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno-technického na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle špeciálnych zákonov,
 • vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta,
 • uplatňuje záujmy mesta Kežmarok v regionálnych, nadregionálnych a celorepublikových koncepciách, dokumentoch a iných rozvojovo strategických zámeroch,
 • usmerňuje urbanisticko- architektonickú a investičnú činnosť na území mesta Kežmarok,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby v investorstve  Mesta Kežmarok,
 • zabezpečuje výber zhotoviteľov stavieb podľa osobitných predpisov,
 • vykonáva odborný stavebný dozor na stavbách v investorstve mesta,
 • pripravuje podklady  pre rozvojové dokumenty a koncepcie mesta Kežmarok,
 • poskytuje informácie podľa zákona o poskytovaní informácií, na zverenom úseku
 • zabezpečuje uplatňovanie postupov verejného obstarávania mestom Kežmarok  a metodickú pomoc pri obstarávaní prác, tovarov a služieb v stanovenom rozsahu  organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bytovej politiky na území okresu Kežmarok ,
 • zabezpečuje odbornú činnosť súvisiacu s rozvojom bývania a s poskytovaním podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre obce a mestá okresu Kežmarok.

Doprava a cestné hospodárstvo

 • Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy  na úseku dopravy a cestného hospodárstva  vyplývajúci pre mesto   zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) a zákona o cestnej doprave, na miestnych  a účelových komunikáciách, 
 • vydáva dopravnú licenciu na mestskú autobusovú dopravu, dáva súhlas na umiestnenie zastávok MHD, schvaľuje cestovné poriadky MHD, pripravuje zmluvu s dopravcom o výkone vo verejnom záujme,
 • vyjadruje sa k udeleniu dopravnej licencie iných dopravcov na území mesta,
 • vykonáva odborný dozor na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy na území  mesta,
 • určuje a zabezpečuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii  dopravy v meste,
 • posudzuje investičnú činnosť na území mesta z hľadiska dopravy,
 • spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov - ÚPD, ÚPP, štúdii, generelov, koncepcií z hľadiska dopravy,
 • samostatne, alebo v spolupráci  zabezpečuje, prípravu, realizáciu dopravných stavieb v investorstve mesta, údržbu a opravu miestnych a účelových komunikácií,
 • vedie pasport miestnych komunikácií, pasport dopravného značenia,
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva a zásah do verejného priestranstva
 • povoľuje zvláštne užívanie miestnych a účelových komunikácií,
 • zabezpečuje výkon dozoru investora  pri realizácii stavieb v investorstve mesta a mestom riadených organizácií,
 • povoľuje reklamné a informačné zariadenia pri miestnych a účelových komunikáciách.

Stavebný poriadok

 • Zabezpečuje prenesený  komplexný výkon  štátnej správy  na úseku stavebného poriadku na území mesta Kežmarok ,
 • zabezpečuje prenesený  komplexný výkon  štátnej správy  na úseku stavebného poriadku pre  mesto  Spišská Stará Ves a obce  združené  v spoločnom stavebnom úrade,
 • povoľuje drobné stavby a stavebné úpravy na území mesta Kežmarok,
 • v rámci výkonu funkcií stavebného úradu I. stupňa -vykonáva územné konania a vydáva územné rozhodnutia, vykonáva stavebné konania a vydáva stavebné povolenia, rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením, vykonáva kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, vo verejnom záujme  nariaďuje a zabezpečuje, aby sa v určenej lehote a za určených  podmienok vlastník postaral o nápravu pri udržiavaní stavby ,zabezpečuje konanie a vydáva nariadenie o odstránení stavby ,vedie konanie o dodatočnom povolení stavby, povoľuje informačné, reklamné a propagačné zariadenia a  nariaďuje odstránenie, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu, nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, poverení pracovníci vykonávajú funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona,
 • prejednáva priestupky a správne delikty,

Životné prostredie

 • vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vydáva stanoviská k povoleniu a k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia, prejednáva priestupky
 • v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny zabezpečuje a koordinuje obnovu a údržbu verejnej zelene,
 • vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, alebo vydanie rozhodnutia na jej výrub,
 • vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných  priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane prírody a krajina, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zadáva a preberá práce v rámci programu aktivačných prác, spracováva a aktualizuje program odpadového hospodárstva mesta a zabezpečuje jeho plnenie ,
 • vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto  Kežmarok, vedie evidenčné listy,
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov,
 • v súlade so zákonom o  povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočňovanie zmien a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 • povoľuje čerpanie a vypúšťanie podzemných vôd do povrchových alebo  podzemných  vôd pri   hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe trvania čerpacej skúšky do piatich dní,
 • povoľuje osobitné užívanie vôd  a  povoľuje  stavby  na  odvodňovanie  pozemkov do výmery 5 ha,
 • vydáva súhlasy na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov,
 • rozhoduje vo veciach pochybností o určení hraníc pobrežného pozemku  pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na  odstránenie  škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
 • dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a  na domové žumpy,
 • vedie evidenciu o vodách a evidenciu o majetku mesta,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • v prípade potreby  obmedzuje, upravuje, prípadne zakazuje všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
 • podľa potreby určuje inundačné územia pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na  odstránenie  stavu,  ak bola  porušená verejná kanalizácia,  vodovod, alebo ak bola ohrozená ich prevádzka,
 • v stanovenom  rozsahu koordinuje ochranu pred povodňami.

 
Sadzobník správnych poplatkov.xls(75 kB)Sadzobník správnych poplatkov.xls
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 19.9.2019 na ulici Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 19.9.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Štúrova a Kamenná baňa.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v

  19.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15.10.2019, ulice Petržalská 13, 15, Lanškrounská 16, 18.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul.Petržalská č.d.13 a 15; ul.Lanškrounská č.d.16 a 18: 15. október 2019 od 07:00 h do 15:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 14.10.2019, Petržalská 12, 14, Lanškrounská 6.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTO KEŽMAROK: ul.Petržalská č.d.12 a 14; ul.Lanškrounská č.d.6: 14. október 2019 od 07:00 h do 15:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom preru

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 18.9.2019 na ulici Starý trh.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 18.9.2019 od 8:45 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Starý trh( časť ulice od kasky po ulicu Mudr. Alexandra, Penzión Jakub).   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

  18.9.2019 viac
 • 17.9.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody ul. Pri zastávke, ul. Továrenská, areál Tatraľanu čpl. 515/19/6 asfaltový chodník vedľa

  v meste Kežmarok, ul. Pri zastávke, ul. Továrenská, areál Tatraľanu čpl. 515/19/6 asfaltový chodník vedľa štátnej cesty.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

  17.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                                   Branislav Belko, bytom Kežmarok                                    že mu bola doručená p

  18.9.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

    Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                           Ján Gurguľ, bytom Kežmarok                             Ivor Bodjanský, bytom Kežmarok         

  17.9.2019 viac
 • V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016

  16.9.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka