Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - HolovaVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  

    24.04.2019 

 

                       Stanislav Holova, narodený 06.10.1973

                       Benjamín Holova, narodený 23.11.2010              

                                

                        

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - HolovaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - NičpanVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  

    24.04.2019 

 

                       Pavol Ničpan, narodený 23.02.1981           

                                

                        

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti: Alžbeta KušmirekováVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Alžbeta Kušmireková, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, Inštalácia zariadenia pre automatizované zakladanie a plnenie foriem na linke výroby syrovVytlačiť
 

Vec: Inštalácia zariadenia pre automatizované zakladanie a plnenie foriem na linke výroby syrov- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 

 

Mesto Kežmarok obdržalo dňa 16.04.2019  z Ministerstva životného prostredia  SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia , Odboru environmentálneho posudzovania  od  navrhovateľa   Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok  oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Inštalácia zariadenia pre automatizované zakladanie a plnenie foriem na linke výroby syrov“ a upovedomenie o začatí konania

    

Mesto Kežmarok, v súlade s ustanovením § 29 ods.8 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, týmto informuje verejnosť o zmene navrhovanej činnosti . Do materiálu je možné nahliadnuť na Mestskej polícii, Hlavné námestie 3,Kežmarok.

Oznámenie o navrhovanej činnosti bude sprístupnené   po dobu  10 pracovných dní od zverejnenia uvedenej informácie..

Verejnosť môže v súlade zaslať svoje písomné stanovisko k predloženému zámeru Ministerstvu životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava   do 10 pracovných dní  dní od jeho zverejnenia.

 

 

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti: František KlempárVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

František Klempár, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevíny, 1 ks lipa na ulici Trhovište 3 v Kežmarku.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Patrik TurekVytlačiť
 

 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  

    11.04.2019 

 

                       Patrik Turek, narodený 24.07.1991            

                                

                        

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Verejná vyhláška- príprava realizácie stavby:Kežmarok- časť Sihoť-Úprava NN sieteVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie v2 (003).pdf v2 (003).pdf (406 kB)

 
 

Verejná vyhláška- príprava realizácie stavby: Kežmarok-Západný koniec-Úprava NN siete, demontáž trafostanice TS14.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie v1 (004).pdf v1 (004).pdf (728.9 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov na Letnom kúpaliskuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Radoslav Olexák, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru - výpožička pozemku parc. č. CKN 2481/18, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom časti pozemku parc.č. KN-E 463/3, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom časti pozemku v k. ú. Tatranská Lomnica Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – zámeny nehnuteľností v k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - výpožička časti pozemkov parc. č. CKN 1928/1, CKN 1923, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č..../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - nájom bytov Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN - umiestňovanie volebných plagátovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – predľženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie 3 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Výzva na vykonanie výrubu/ okliesnenia stromov a iných porastov, upozornenie.Vytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva mesta Kežmarok na roky 2016-2020- oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemku parc.č.KN-C 7039/75,k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania, stavba: Kežmarok, ul.Michalská, Biela voda-Úprava NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Oznam o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov.Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, primátorom mesta, týmto v zmysle §4 ods.7 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde, oznamuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018 bola 46,08%.


 
 

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie na stavbu Kežmarok,- Pradiareň- rekonštrukcia NN a DPVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania. Stavba Pripojenie telekomunikačných stožiarov v areáli PVS a.s. na optickú sieť.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Kerner, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Ľubomír Dunka, bytom Kežmarok

Radoslav Olexak, bytom Kežmarok

Jozef Rams, bytom Kežmarok

Mária Vyšná, bytom Kežmarok

Iveta Pavliková, bytom Kežmarok

Marián Rybár, bytom Kežmarok

Lukáš Gábor, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Stavebné povolenie na stavbu ,,IBV Suchá hora Kežmarok, 10 samostatne stojacich RD - stavebný objekt: ,,SO-06 Miestna komunikácia, chodník a zelený pás-verejná zeleňVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru na ul. Hlavné námestie 23/58 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru na ul. Gen. Štefánika 27-29-31 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie na stavbu Kežmarok-západný koniec- úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 14, stavebný objekt SO 01- NN káblové vedenie.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie na stavbu: Kežmarok-časť Sihoť- úprava NN siete, stavebý objekt SO 01- nové NN vedenie.Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2019 o zrušení Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Ondrej Rezničák, bytom Kežmarok

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Rastisla Wolf, bytom Kežmarok

Stanislav Mazurek, bytom Kežmarok

Boris Holova, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

 


 
 

Verejná vyhláška-Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: I/67 POPRAD- KEŽMAROK, II. ETAPA.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hradné námestie 3, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru –podnájom nebytových priestorov v Nemocnici Dr.Vojtecha Alexandra n.o. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o štatistickom zisťovaní príjmov a životných podmienok domácnostíVytlačiť
 

Vážení občania, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje v dňoch od 4. februára 2019 do 28. júna 2019 Zisťovanie          o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). V tomto období môže vybrané domácnosti        v meste Kežmarok navštíviť pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa          v domácnostiach osobitným poverením.

 


 
 

Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku MSÚ v Kežmarku týmto oznamuje, že od. 1.2.2019 sa preberajú žiadosti o vydanie parkovacej karty a vydávajú parkovacie karty na Mestskom úrade – pracovisku parkovacej služby, ktoré sa nachádza v administratívnej budove na futbalovom štadióne , na ulici Trhovište č. 2 v Kežmarku v dňoch pondelok – štvrtok, v čase od 09.00-12.00hod. a od 13.00-16.00hod. Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hlavné námestie 52, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Legutký, bytom Kežmarok

Gabriela Kočková, bytom Kežmarok

Ivan Berger, bytom Kežmarok

Branislav Berko, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru - opakovaný nájom bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - nájom bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku p. č. KN-C 6684/6, k. ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Baštová 12, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – zámeny nehnuteľností v k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2019 o vyhradení miest na umiesťovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznam k dani z nehnuteľností a k dani za psa na rok 2019Vytlačiť
 

Vážení občania,

         dovoľujeme si Vám pripomenúť, že každý, kto v priebehu roka 2018 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť je povinný do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019.

         Táto povinnosť sa týka aj obyvateľov zo sídliska JUH, ktorým sa zmenilo katastrálne územie – tí sú povinní ohlásiť zánik daňovej povinnosti v obci Ľubici a vznik daňovej povinnosti v meste Kežmarok. Priznanie k dani z nehnuteľností vybavíte podaním na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok.  

         V dňoch 30. – 31. januára 2019 budú z uvedeného dôvodu predĺžené úradné hodiny do 18.00 hod.

         Uvedená zmena v katastrálnom území sa týka aj evidencie prihlásených psov v obci Ľubica.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marek Kažimír, bytom Kežmarok

Ondrej Slanina, bytom Kežmarok

Zuzana Kučová, bytom Kežmarok

Gabriela Kočková, bytom Kežmarok

Daniel Merčák, bytom Kežmarok

Pavol Bižák, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Informácia pre verejnosť- zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania zverejnenie zámeru: Inštalácia novej linky na výrobu, plnenie a balenie trvanlivého mlieka a smotany.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Irha, bytom Kežmarok

Peter Pichnarčík, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

Branislav Belko, bytom Kežmarok

René Olexák, bytom Kežmarok

Michal Pitner, bytom Kežmarok

Dušan Svitana, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Lukáš Kerner, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Správa o hodnotení a strategický dokument- Územný plán obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnkyč.5.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Juraj Adam, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Peter Husák, bytom Kežmarok

Dušan Štancel, bytom Kežmarok

Juraj Hlatký, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Alžbeta Kušniraková, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Suchá hora Kežmarok, 10 samostatne stojacich rodinných domov, objekt SO-06 Miestna komunikácia, chodníka zelený pás- verejná zeleň.Vytlačiť
 


 
 

VÝZVA na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016.

Bližšie informácie v prílohe.

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Daniel Žatkovič, bytom Kežmarok

Igor Miadik, bytom Kežmarok

Jakub Kopacz, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Ľubomír Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznam o vyhlásení výberového konania - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


Bližie informácie v prílohe.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Boris Holova, bytom Kežmarok

František Vetecha, bytom Kežmarok

Jana Kasperkevičová, bytom Kežmarok

Peter Janovský, bytom Kežmarok

Dinh Gia David, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Daniel Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petícieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Alžbeta Čaplarová, bytom Kežmarok

Miroslav Gajdušek, bytom Kežmarok

Jana Labusová, bytom Kežmarok

Jan Dunka, bytom Kežmarok

Mário Kubančík, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

 


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie začatia konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavba: I/67 POPRAD- KEŽMAROK II.ETAPA, líniová stavba, kat územie Veľká Lomnica, Huncovce a Kežmarok..Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Zatkovská, bytom Kežmarok

Jana Melegová, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Mária Vyšná, bytom Kežmarok

Mária Bačová, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Dušan Zatkovský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.14/2018 o miestnych daniachVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.13/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 


 
 

VZN mesta Kežmarok č.12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- stavba: Kežmarok- západný koniec- úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 14, stavebný objekt SO 01- NN káblové vedenie- verejná vyhláška.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Zatkovská, bytom Kežmarok

Žaneta Horvathová, bytom Kežmarok

Ľubomír Javorek, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

Blažena Mirgová, bytom Kežmarok

Róbert Lipták, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania, stavba: Kežmarok- Pradiareň- rekonštrukcia NN a DP- verejná vyhláška.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- verejná vyhláška. Stavba: Kežmarok- časť Sihoť-úprava NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Samuel Bobák, bytom Kežmarok

František Arpáš, bytom Kežmarok

Marek Horanský, bytom Kežmarok

Daniel Žatkovič, bytom Kežmarok

Filip Fraštia, bytom Kežmarok

Žaneta Horvathová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o štatistickom zisťovaní údajov pre štatistiku rodinných účtovVytlačiť
 

Vážení občania, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje v dňoch od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V tomto období môže vybrané domácnosti v meste Kežmarok navštíviť pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Tichomur Tatranský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Povazsay, bytom Kežmarok

Marek Horanský, bytom Kežmarok

Pavol Jurek, bytom Kežmarok

Alojz Kuruc, bytom Kežmarok

Erik Štefanik, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

Súbor na stiahnutie ~WRL0003.pdf ~WRL0003.pdf (131.5 kB)

 
 

Oznam pre obhospodarovateľov lesov o možnosti oboznámiť sa s opisom porastov a plánom hospodárskych opatreníVytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2018 o miestnych daniachVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzneho nariadenia mesta Kežmarok č. .../2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Predaj nákladných motorových vozidiel AVIA A31T K a MAN L90 18.224Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

René Olexák, bytom Kežmarok

Ján Pompa, bytom Kežmarok

Ján Stefanides, bytom Kežmarok

Juraj Hlatký, bytom Kežmarok

Petra Markočiová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 4, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenajať nebytové priestory v objekte Gen.Štefánika 27, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a Futbalových štadiónov F1 a F2 Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada JančekaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom časti pozemku pod predajným stánkom Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - podnájom nebytových priestorov v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra n.o. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom NP v Mestskej športovej hale Vlada JančekaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

David Oračko, bytom Kežmarok
Dinh Gia David, bytom Kežmarok
Peter Slodičák, bytom Kežmarok
Lukas Kerner, bytom Kežmarok

 


že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na I. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Branislav Belko, bytom Kežmarok

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Dušan Gruľa, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Lucia Kubašovská, bytom Kežmarok

Daniel Šterbák,  bytom Kežmarok

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Eduard Tomlein, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- stavebná povolenie, stavba: Stavebné úpravy bytového domu Huncovská 1389/9, 11, 13. Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Zuzana Kubašiová, bytom Kežmarok

Vladislav Petran, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dávid Bodianský, bytom Kežmarok

František Klempar, bytom Kežmarok

Marcel Psigoda, bytom Kežmarok

Viliam Lampart, bytom Kežmarok

Peter Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marián Misiak, bytom Kežmarok

Rastislav Ničpan, bytom Kežmarok

Marek Bekeš, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Pavol Pišta, bytom Kežmarok

Jaroslav Čonka, bytom Kežmarok

Jozef Pavličko, bytom Kežmarok

Slavomíra Madejová, bytom Kežmarok

Marcel Michalov,  bytom Kežmarok

Erik Štefanik, bytom Kežmarok

Miroslav Nálepka, bytom Kežmarok

Ján Gurgul, bytom Kežmarok

Eduard Tomlein, bytom Kežmarok

Róbert Lipták, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Rastislav Oravec, bytom Kežmarok

Dalibor Gorfol, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mestaVytlačiť
 


 
 

Ozámenie o spracúvaní osobných údajov pre potreby volieb do orgánov samosprávy 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Marta Milčíková, bytom Kežmarok

Ján Oračko, bytom Kežmarok

Ivan Berger, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Viktória Fedorová, bytom Kežmarok

Ondrej Lach,  bytom Kežmarok

Anna Pitoňáková, bytom Kežmarok

Milan David, bytom Kežmarok

Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok

Miloš Burdiček, bytom Kežmarok

Henrieta Štefaňáková, bytom Kežmarok

Ľubomír Mazurek, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o zamietnutí odvolania, stavba: Verejná elektronická komunikačná sieť UPC FTTB Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania č. 3/2018 na funkciu vedúceho oddelenia športu a správy športových zariadení Mestského úradu v KežmarkuVytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2018 na funkciu vedúceho oddelenia športu a správy športových zariadení Mestského úradu v Kežmarku.

Prihlášku do výberového konania môžu záujemcovia predkladať do podateľne Mestského úradu v Kežmarku, prípadne zaslať poštou s termínou doručenia do 23.11.2018 do 14.00 hod.

Prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením "VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2018 - NEOTVÁRAŤ" na adresu MESTO KEŽMAROK , Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Peter Rams, bytom Kežmarok

Ivor Bodjanský, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Mgr. Ladislav Petras, bytom Kežmarok

Helena Slodičáková,  bytom Kežmarok

Dušan Zatkovský, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Tomáš Klus, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška-povolenie zmeny stavby bytového domu Kuzmányho 1593/9, 11, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

  

25. 10. 2018  trvalý pobyt

 

                   Jozef Pristač, narodený 22. 08. 1967     

                                

                        

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o povolení zmeny stavby bytového domu Kuzmányho 1575/21, 23, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Róbert Lipták, bytom Kežmarok

Pavol Kuruc, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

Timea Ninčkáková, bytom Kežmarok

Andrej Višňovský, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka,  bytom Kežmarok

Ľubomír Javorek, bytom Kežmarok

Dušan Gábor, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania. Stavba: Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dávid Bodianský, bytom Kežmarok

Roman Pompa, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení SebešVytlačiť
 


 
 

Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. - zverejnenie oznámenia o zmeneVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

Marián Misiak, bytom Kežmarok

Vladimír Gnip, bytom Kežmarok

Peter Lipták, bytom Kežmarok

Ľubomír Fedor, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Ponuka práce - opatrovateľkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok príjme opatrovateľky na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na plný pracovný úväzok. Podmienkou je absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo splnené kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 8 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia môžu doručiť (poštou, osobne) žiadosť so stručným životopisom a kópiou dokladu o absolvovaní akreditovaného kurzu priebežne na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Berkeš, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Nikola Bačová, bytom Kežmarok

Dagmar Tatranská, bytom Kežmarok

Jozef Penxa, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby: Optická sieť HGdata, Kežmarok-rozšírenie.Vytlačiť
 


 
 

VÝZVA na zistenie záujmu občanov aktívne sa zapojiť do vykonávania tzv.verejnej platenej služby, teda čistenia a udržiavania verejných priestranstiev a miestnych komunikácií Vytlačiť
 

Na základe účinnosti zákona o miestnych komunikáciach, zabezpečujú mestá a obce čistenie a udržiavanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev tzv. zimnú a letnú údržbu.

Na základe auditu sme zistili, že niektoré úseky a časti verejných priestranstiev je nutné udržiavať a čistiť ručne. Radi by sme občanom na základe toho ponúkli spoluprácu pri čistení a udržiavaní týchto úsekov. Ide o tzv. verejnú platenú službu.

Uvedená výzva sa týka hlavne občanov s miestom bydliska na uliciach:

Bardejovská, Garbiarska, Gen. Štefánika, Huncovská , Južná, K. Kuzmányho, Kostolné námestie, Košická, Lanškrounská, Levočská, M. Lányiho, Možiarska, Nad traťou, Nižná brána, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Severná, Toporcerova, Tvarožnianska, Weilburská, Záhradná.

Viac informácií nájdete v prílohe oznamu.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Henrieta Štefaňáková, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

Patrik Pitoňák, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Peter Husák, bytom Kežmarok

Peter Rams, bytom Kežmarok

Jozef Sucharek, bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku p. č. E-KN 1107, k. ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku p. č. C-KN 6833/6 k. ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájať nebytové priestory v objekte Dr.Daniela Fischera 5, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie 46, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok a prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností - časti pozemku CKN 668/3 v k.ú. Kežmarok a chodníka postaveného na časti pozemku CKN 668/3Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Zimného štadióna, Trhovište 4 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Ivana Kurucová, bytom Kežmarok

Július Klempár, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Denis Vojtas, bytom Kežmarok

Jaroslav Zubal, bytom Kežmarok

Lenka Dulovičová, bytom Kežmarok

Jozef Sucharek, bytom Kežmarok

Rozália Badovská,  bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Ponuka práce - opatrovateľkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok príjme opatrovateľky na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na plný pracovný úväzok od 01. októbra 2018. Podmienkou je absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo splnené kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 8 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia môžu doručiť (poštou, osobne) žiadosť so stručným životopisom v termíne do 27. septembra 2018 do 15:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Mária Hlatká, bytom Kežmarok

Eva Klemparová, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Dušan Štancel, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI KEŽMAROKVytlačiť
 

Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Kežmarok sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ (ďalej aj „CIZS Kežmarok“) zapojí do výzvy Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – 2. etapa, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky .

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti (t.j. Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Kežmarok, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Žakovce), ktorí majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS Kežmarok, môžu kontaktovať zodpovedného zamestnanca mestského úradu: 

Mgr. Lucia Kredatusová, sekretariát primátora, tel. č.: 052/466 01 01, e-mail: primator@kezmarok.sk

Záujemcom budú zaslané bližšie informácie a následne v danej súvislosti zrealizované informačné rokovanie.

Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v novozriadenom CIZS:

1. všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),

2. všeobecný lekár pre deti a dorast  (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria),

3. lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,

4. ďalší špecializovaní lekári.

Mesto Kežmarok má v novozriadenom CIZS zámer integrovať aj poskytovanie relevantných sociálnych služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať potenciálnych záujemcov o využitie priestorov CIZS Kežmarok (t.j. aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie ambulantnej alebo terénnej formy sociálnych služieb, aby kontaktovali vyššie uvedeného zodpovedného zamestnanca mestského úradu.

Súbor na stiahnutie CIZS_oznam.docx CIZS_oznam.docx (14.4 kB)

 
 

Pracovná pozícia: Mzdová účtovníčka / mzdový účtovník Vytlačiť
 

Základná umelecká škola, Petržalská 21, 060 01 Kežmarok (tatranskamariana@gmail.com)
Ekonomický pracovník
Pracovný úväzok: Plný
1.10.2018
Pracovná pozícia:      Mzdová účtovníčka / mzdový účtovník
Druh práce:               administratívny pracovník

Pracovná náplň:       
kontrola a spracovanie dochádzky na základe výkazov dochádzky a dokladov súvisiacich s výkazmi dochádzky ako podkladu na výplaty miezd,
samostatné spracovanie agendy mzdovej učtárne, zúčtovanie miezd a platov, ako aj príslušných náhrad miezd,
rozúčtovanie a výplata miezd v systéme Štátnej pokladnice,
realizácia odvodov preddavkov a zúčtovanie dane zo mzdy, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a ostatné zrážky zo mzdy, vystavovanie evidenčných listov k dôchodkovému poisteniu,
vypracovávanie výkazov pre správcu dane, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,
spracovanie ročného zúčtovania dane, vrátanie vyhotovenia potvrdení na 2 %
elektronické zasielanie výplatných pások
spracovanie všetkých dokumentov súvisiacich s odchodom zamestnancov do dôchodku.
Ďalšie požiadavky
Podvojné účtovníctvo, rozpočet - ekonomická klasifikácia, výkazníctvo, konsolidácia, práca v programe Cora výhodou.
 
Požadované vzdelanie:  úplné stredné ekonomické

Výberové konanie : 26.9.2018 (0911131886)


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dušan Svitana, bytom Kežmarok

Miroslav Gorfol, bytom Kežmarok

Iveta Pavliková, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Ladislav Tomlein, bytom Kežmarok

Ján Dopirák, bytom Kežmarok

Ján Čonka, bytom Kežmarok

Mário Strišovsky, bytom Kežmarok

Rastislav Oravec, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomností František Sebeš Zuzana Kučová Dana ZombekováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marcel Michalov, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 -zverejnenie záverečného stanoviskaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- Verejná vyhláška. Stavba: Zastrešenie bytového domu Kuzmányho 1575/21, 23, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA. Stavba: Zastrešenie bytového domu Kuzmányho 1539/9, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- Verejná vyhláška. Stavba: Stavebné úpravy bytového domu Huncovská 1389/9, 11, 13, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Monika Liptáková, bytom Kežmarok

Edita Letchová, bytom Kežmarok

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Tomáš Wiener, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

Lukáš Sedlák, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

Dušan Zatkovský, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Peter Gábor, bytom Kežmarok

Peter Budzel, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

René Olexák, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Renáta Lopatovská, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

František Straka, bytom Kežmarok

Lukáš Lušecký, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazík, bytom Kežmarok

Ján Baran, bytom Kežmarok

Emil Gemza, bytom Kežmarok

Marián Gabriel, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Peter Silva, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Návrh VZN č.10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2010 o udržiavaní čistoty, a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku v znení VZN 1/2015.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomností Darina MirgováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

Jozef Kuzmišin, bytom Kežmarok

Ľubomír Dunka, bytom Kežmarok

Peter Kuchta, bytom Kežmarok

Alexandra Fedorová, bytom Kežmarok

Monika Liptáková, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Voľby do samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

Všetky informácie ohľadom volieb do samospráv obcí 2018, nájdete na tomto odkaze:

https://www.kezmarok.sk/volby-do-samospravy-obci-2018.html


 
 

Výzva - výrub - okliesnenieVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie 58 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie 52 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Oznámenie o doručení písomností 

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok 

Natália Vidová, bytom Kežmarok

Peter Dunka, bytom Kežmarok 

Daniela Findoráková, bytom Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

 

 

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Váš list/zo dňa                                      Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                          Kežmarok

                                                              2018/1288- 00S                        RNDr. Semaňáková  466 01 06               24. 08. 2018

 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tomáš Vida, bytom Kežmarok

Daniel Dunka, bytom Kežmarok

Emil Gemza, bytom Kežmarok

František Irha, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

Dušan Švrlinga, bytom Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Váš list/zo dňa                                      Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                          Kežmarok

                                                              2018/00S                        RNDr. Semaňáková  466 01 06                         23. 08. 2018

 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jana Trošanová, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomností Vytlačiť
 

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Váš list/zo dňa                                      Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                          Kežmarok

                                                              2018/00S                        RNDr. Semaňáková  466 01 06                          22. 08. 2018

 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ján Maľák, bytom Kežmarok

Daniela Findoráková, bytom Kežmarok


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - zámena pozemku KN-C 7414, o výmere 2938 m2, k.ú. Mlynčeky, vo vlastníctve mesta Kežmarok za pozemok KN-C 8824, o výmere 2490 m2 a pozemok KN-C 8825, o výmere 2414 m2, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 2, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a športovísk na Futbalovom štadióne F1Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte na ul. Dr.Daniela Fischera 7, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom hokejbalového ihriska a nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniel Fischera 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj pozemku p. č. E-KN 175/2, k. ú. Malý Slavkov Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj novovytvorenej parcely č. C-KN 411/8, k. ú. Malý Slavkov Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj pozemkov p. č. C-KN 3342/21, C-KN 6638/3, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Funketová, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

Ján Kolodzej, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ján Baran, bytom Kežmarok

Mária Vyšná, bytom Kežmarok

Erik Štefánik, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Ladislav Miškovič, bytom Kežmarok

Jaroslav Pitoňák, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška - odvolanie HG data s.r.o. proti rozhodnutiu Mesta Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Psychologické poradenstvo pre onkologických pacientov a pre ich rodinných príslušníkovVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže - bývalé kasárneVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č.5Vytlačiť
 


 
 

Návrh, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2010 mesta Kežmarok o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku v znení VZN č. 1/2015Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie stavby: Kežmarok- Pod lesom- výstavba TS.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jana Vojtičková, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Ľudmila Šemberová, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Blanka Valkošáková, bytom Kežmarok

Jozef Rams, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby- Kežmarok, Západný koniec- úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 14, stavebný objekt SO 01- Nové NN vedenie. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marek Podolinský, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby- Kežmarok- časť Sihoť- úprava NN siete, stavebný objekt SO 01- Nové NN vedenie.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marek Kažmír, bytom Kežmarok

Július Valkosak, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Emil Gemza, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tomáš Klus, bytom Kežmarok

Pavel Bižák, bytom Kežmarok

Nikola Hlavačová, bytom Kežmarok

Walter Hanko, bytom Kežmarok

 

         

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Zverejnenie výsledku vybavenia petícieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosťiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Mária Gnebusová, bytom Kežmarok

Pavol Frindt, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukas Sedlák, bytom Kežmarok

Renáta Lopatovská, bytom Kežmarok

Rastislav Ničpan, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

VÝZVA na predkladanie žiadosti o projekty v zmysle schváleného rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2018Vytlačiť
 

V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2018 boli vyčlenené v programe 17. finančné prostriedky vo výške 15.000,- EUR na občianske aktivity vo vzťahu k verejným priestranstvám a verejnému majetku. Uvedené finančné prostriedky môžu byť použité na financovanie materiálno -  technického zabezpečenia aktivít a projektov, zameraných na zlepšenie prostredia na území mesta Kežmarok.

Oprávneným  žiadateľom bude podľa tejto výzvy po schválení konkrétneho projektu obstaraný materiál potrebný na realizáciu  projektu, prostredníctvom  zamestnanca mesta  Kežmarok. Následne bude určený po dohode termín realizácie a za  účasti povereného zamestnanca mesta  bude projekt zrealizovaný.    


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná elektronická komunikačná sieť UPC FTTB KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Daniel Ignacik, bytom Kežmarok

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

Rastislav Ničpan, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ladislav Románek, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

Marcela Krempaská, bytom Kežmarok

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Jozef Hohony, bytom Kežmarok

Ján Vida, bytom Kežmarok

Walter Hanko, bytom Kežmarok

Marcela Krempaská, bytom Kežmarok

Roman Zapotocký, bytom Kežmarok

Dinh Gia David, bytom Kežmarok

 

                                                       

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

 

Marek Bartko, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o vykonaní inšpekcie VTL plynovodovVytlačiť
 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/B Bratislava oznamuje, že v mesiacoch jún až september budú pracovníci spoločnosti CORROCONT ktf, vykonávať vonkajšiu inšpekciu VTL plynovodov v správe a vlastníctve PDS v úsekoch Gánovce - Veľká Lomnica, Veľká Lomnica - Slovenská Ves a Veľká Lomnica - Vyšné Hágy a budú vstupovať na pzemky, ktorými VTL plynovod prechádza. Viac informácií v priloženom dokumente. 

Súbor na stiahnutie Oznámenie .pdf Oznámenie .pdf (300.4 kB)

 
 

VZN mesta Kežmarok č.8/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VZN 8_2018.pdf VZN 8_2018.pdf (971.9 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ján Brija, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

Ivana Miadiková, bytom Kežmarok

Daniel Rams, bytom Kežmarok

Alexandra Fedorová, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Alžbeta Kubašovská, bytom Kežmarok

Peter Gábor, bytom Kežmarok

Peter Budzel, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH KK Kežmarok MichalskáVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH KK Kežmarok HuncovskáVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH KK Kežmarok Ľubická cesta!Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH KK Kežmarok Kamenná baňaVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby- verejná vyhláška. Stavba: Kežmarok, ul.Michalská, Biela voda- úprava NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomností Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Vlasta Kieferová, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

Martin Pišta, bytom Kežmarok

Edita Lerchová, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

 

Edita Lerchová, bytom Kežmarok

Anna Pitoňáková, bytom Kežmarok

Martin Fronc, bytom Kežmarok

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

 

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Rastislav Wolf, bytom Kežmarok

Milan Knapek, bytom Kežmarok

 

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.   


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - SedlákVytlačiť
 


 
 

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.Vytlačiť
 


 
 

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

 

Rastislav Wolf, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

 

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Michaela Majkutová, bytom Kežmarok

Peter Husák, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Maroš Gurgoľ, bytom Kežmarok

Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok

Júlia Sivaninecová, bytom Kežmarok

Daniel Šterbák, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru - zámena pozemku KN-C 7414, o výmere 2938 m2, k.ú. Mlynčeky, vo vlastníctve mesta Kežmarok za pozemok KN-C 8824, o výmere 2490 m2 a pozemok KN-C 8825, o výmere 2414 m2, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – zámena pozemkov p. č. CKN 8462 za pozemky EKN 1110/1, 5028 a 5029 katastrálne územie (k. ú.) Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. ..._2018, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej službyVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – podnájom nebytových priestorov v Nemocnici Dr.Vojtecha Alexandra v n.o. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj pozemkov p. č. C-KN 6833/3, C-KN 9156/3, C-KN 9155/2, C-KN 6833/4, katastrálne územie (k. ú.) Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 2402/21 o výmere 27m2, ostatná plocha a parc. č. KN-C 2402/22 o výmere 8m2, ostatná plocha, nachádzajúcich sa v k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov na letnom kúpalisku Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ......./2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie číslo: OU-KK-PLO-2O18/5156-18-AJ Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Pozemkovy odbor.pdf Pozemkovy odbor.pdf (4 MB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

Dušan Svitana, bytom Kežmarok

Ján Dunka, bytom Kežmarok

Mário Kubančik, bytom Kežmarok

Pavol Jurek, bytom Kežmarok

Timotej Hlaváč, bytom Kežmarok

Tomáš Dunka, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Mária Gáborová, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.   


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania. Stavba: Kežmarok- Pod lesom- výstavba TS. Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel'nosti - časti pozemku KN -C 668/3 v k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie OVS -podmienky.pdf OVS -podmienky.pdf (2.4 MB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Michal Görföl, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Marián Gabriel, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Renáta Lopatovská, bytom Kežmarok

Mgr. Ladislav Petras, bytom Kežmarok

Ján Dopirák, bytom Kežmarok

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.   


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Božena Brijová, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Helena Slodičáková, bytom Kežmarok

Patrícia Mirgová, bytom Kežmarok

Dávid Milan, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Peter Pichnarčík, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Jaroslav Polanovský, bytom Kežmarok

Dušan Renner, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania- verejná vyhláška. Stavba: INS FTTH KK Kežmarok Michalská.Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.5 /2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015, v znení VZN č.21/2015, VZN č.1/2016 a VZN č.4/2017 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remesloVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok, v znení VZN č. 28/2015 a VZN č. 4/2016Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení poštyVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Jaroslav Polanovský, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok

Vladimír Bartko, bytom Kežmarok

Jana Vojtičková, bytom Kežmarok

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

 

         

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.   


 
 

PONUKA PRÁCE - REDAKTOR/REDAKTORKAVytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Mestský úrad, Hlavné námestie 1, vyhlasuje pracovnú ponuku na redaktora/redaktorku/Copywriter mestských novín.


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania- verejná vyhláška. Stavba: INS FTTH KK Kežmarok Kamenná baňa.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania- verejná vyhláška. Stavba: INS FTTH KK Kežmarok HuncovskáVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania- Verejná vyhláška stavba: INS FTTH KK Kežmarok Ľubická cestaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Lívia Slodičáková, bytom Kežmarok

Vladimír Bartko, bytom Kežmarok

Dušan Švrlinga, bytom Kežmarok

Valter Hanko, bytom Kežmarok

Katarína Kubašovská, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Ľubomír Dunka, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Viliam Lampart, bytom Kežmarok

Antón Adamjak,  bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

PONUKA PRÁCE - SEKRETARIÁT PRIMÁTORA/PREDNOSTU. Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na sekretariát primátora/prednostu.


 
 

PONUKA PRÁCE - PROJEKTOVÝ MANAŽÉRVytlačiť
 

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu PROJEKTOVÝ MANAŽÉR.


 
 

Oznam o vyhlásení výberového konania č. 2/2018 na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok. Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE č.2/2018 na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok.


 
 

Oznam o vyhlásení výberového konania č. 1/2018 na funkciu vedúceho Oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Kežmarku.Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2018 na funkciu vedúceho Oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Kežmarku.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Ján Vida, bytom Kežmarok

Dušan Štancel, bytom Kežmarok

Jozef Milčik, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru zmeny doby nájmu a zmeny výšky nájomného - Nemocnica Dr. Vojecha Alexandra, n.oVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemkov p. č. E-KN 2336, p. č. C-KN 2980 k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

NÁ V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok, v znení VZN č. 28/2015 a VZN č. 4/2016 Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. /2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015, v znení VZN č.21/2015, VZN č.1/2016 a VZN č.4/2017 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hlavné námestie 52 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Dr. Alexandra 16 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj časti pozemku KN-E 2421/2Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať bytVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Monika Liptáková, bytom Kežmarok

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Mário Kubančik, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Ladislav Pišta, bytom Kežmarok

Lukáš Lušecký, bytom Kežmarok

Erik Štefanik, bytom Kežmarok

Peter Silva, bytom Kežmarok

Michaela Majkutová, bytom Kežmarok

Stanislav Grohola, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

VZN mesta Kežmarok č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vzn_3-2018.docx vzn_3-2018.docx (107.2 kB)

 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Kežmarok, Západný koniec- úprava NN siete, demontáž TS 14, stavebný objekt SO o1- Nové NN vedenie.Vytlačiť
 


 
 

RozhodnutieVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška, oznámenie o začatí územného konania, stavba Kežmarok- časť Sihoť- úprava NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby: Kežmarok-Pradiareň-rekonštrukcia NN aDPVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tomáš Keseg, bytom Kežmarok

Dušan Gábor, bytom Kežmarok

Juraj Mikula, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Gabriela Kočková, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Marcel Psigoda, bytom Kežmarok

Jaroslav Zubal, bytom Kežmarok

Iveta Sedláková, bytom Kežmarok

René Olexák, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

Pavol Kuruc, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o zrušení TPVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

             12. 04. 2018

 

                    Ninčáková Tímea, narodená 02. 12. 1993

                    Ninčák Denis, narodený 04. 01. 2018

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je Kežmarok.


 
 

Oznámenie o štatistickom zisťovaníVytlačiť
 

 

Vážení občania, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje v dňoch od 19. apríla do 31. mája 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). V tomto období môže vybrané domácnosti v meste navštíviť pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením

 


 
 

Oznámenie o štatistickom zisťovaníVytlačiť
 

 

Vážení občania, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje v dňoch od 9. apríla do 26. júna 2018 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). V tomto období môže vybrané domácnosti v meste navštíviť pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Zuzana Kubošiová, bytom Kežmarok

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Martin Legutký, bytom Kežmarok

Petronela Povecová, bytom Kežmarok

Milan Dávid, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Darina Oračková, bytom Kežmarok

Július Valkošak, bytom Kežmarok

Marcel Michalov, bytom Kežmarok

Miroslav Nálepka, bytom Kežmarok

Martin Vojtas, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Miloš Labus, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

Súbor na stiahnutie VV - Labus.pdf VV - Labus.pdf (457.4 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru-MUBEA PROJECT- Kežmarok.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Priloha12 (003).pdf Priloha12 (003).pdf (4.8 MB)
Súbor na stiahnutie Priloha3 (003).pdf Priloha3 (003).pdf (5 MB)

 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - účtovníčkaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ján Penxa, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať


 
 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.Vytlačiť
 


 
 

Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Rozhodnutie OÚ.pdf Rozhodnutie OÚ.pdf (5.4 MB)

 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti  podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

21. 03. 2018  

 

                               Galušová Jana, narodená 21.04.1968

                         

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je Kežmarok.

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti  podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

21. 03. 2018  

 

                               Kušmireková Alžbeta, narodená 13.06.1956

                          Kušmirek Marek, narodený 18.01.1977

                          Kušmirek Peter, narodený 21.06.1979

                          Valenčik František, narodený 01.01.2003

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je Kežmarok.

 

 


 
 

Voľné pracovné miesto ZUŠ PetržalskáVytlačiť
 

Učiteľ základnej umeleckej školy so zameraním na literárnu dramatiku.


 
 

Voľné pracovné miesto ZUŠ PetržalskáVytlačiť
 

Učiteľ základnej umeleckej školy so zameraním na tanec.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Daniel Rams, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Voľné pracovné miesto učiteľky materskej školyVytlačiť
 

Materská škola Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok oznamuje, že má voľné pracovné miesto učiteľky materskej školy.


 
 

1-2018 VZN, ktorým sa mení VZN č. 3-2009 o poskytovaní sociálnych služiebVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda- Úprava NN sieteVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Marek Štancel, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Ivan Berger, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Ladislav Bernat, bytom Kežmarok

Lukáš Gábor, bytom Kežmarok

Katarína Bohonyová, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Aneta Kailingová, bytom Kežmarok

Dávid Milan, bytom Kežmarok

Miroslava Krempaská, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

13. 03. 2018  trvalý pobyt

 

                               Gemzová Alena, narodená 09.11.1979

                          Gemzová Zorana Vesna, narodená 03.06.2002

                          Gemzová Maša, narodená 07.05.2010

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

09. 03. 2018  trvalý pobyt

 

                               Belko Branislav, narodený 24.05.1976

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, na Ul. Dr. Daniela Fishera 7, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – zámeny nehnuteľností v k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov a hokejbalového ihriska pri Základnej škole Dr. Daniel Fischera 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Pavol Jurek, bytom Kežmarok

Edita Lerchová, bytom Kežmarok

Ivan Berger, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Budzeľ, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Helena Ordzovenská, bytom Kežmarok

Lukáš Gábor, bytom Kežmarok

Patrik Pitoňák, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatie konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Michal Berger, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Informácia pre verejnosť- Zmeny a doplnky II Územného plánu mesta Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

1-2018 VZN, ktorým sa mení VZN č. 3-2009 o poskytovaní sociálnych služiebVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Simona Adamjakova, bytom Kežmarok

Dominik Vyšný, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Lukáš Sedlák, bytom Kežmarok

Mária Hlatká, bytom Kežmarok

Peter Kromka, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- začatie územného konania stavba: Kežmarok- Pradiareň- rekonštrukcia NN a DP.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Miloš LabusVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VV - Labus.pdf VV - Labus.pdf (467 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Ján DunkaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VV - Dunka.pdf VV - Dunka.pdf (460.4 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jan Baran, bytom Kežmarok

Miroslav Kailing, bytom Kežmarok

Emília Valigurská, bytom Kežmarok

Jozef Brežina, bytom Kežmarok

Ľubomír Javorek, bytom Kežmarok

Peter Kromka, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Milan Kovačič, bytom Kežmarok

Pavol Gyori, bytom Kežmarok

Mária Gáborová, bytom Kežmarok

Ladislav Petras, bytom Kežmarok

Miloš Labus, bytom Kežmarok

Ján Vida, bytom Kežmarok

René Olexák, bytom Kežmarok

Simona Adamjáková, bytom Kežmarok

Veronika Hikkerová, bytom Kežmarok

Dušan Štancel, bytom Kežmarok

Ivor Bodjanský, bytom Kežmarok

Jana Lešková, bytom Kežmarok

Monika Luptáková, bytom Kežmarok

Blažena Mirgová, bytom Kežmarok

Zdenka Kelleman, bytom Kežmarok

Alena Fedorová, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský,  bytom Kežmarok

Vlasta Mišalková, bytom Kežmarok

Zdenka Madejová, bytom Kežmarok

Pavol  Jurek, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Simona Šilonová, bytom Kežmarok

Lukáš Pompa, bytom Kežmarok

Tomáš Vida, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                           


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - KubovVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

 

14. 02. 2018 trvalý pobyt

 

Ľubomír Kubov, narodený  20. 11. 1971

 

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Ponuka práce – strojník-ľadmajster Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok prijme na Zimný štadión v Kežmarku strojníkov-ľadmajstrov. Záujemca musí byť vyučený v odbore, alebo musí mať aspoň 2-ročnú prax, musí mať tiež  osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, presnosť, zodpovednosť.

Záujemcovia môžu doručiť žiadosť so stručným životopisom v termíne do 20. marca 2018 na adresu:
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01  Kežmarok
 


 
 

Zámer priameho predaja majetku mesta Kežmarok - Nákladné motorové vozidlo AVIAVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Gáborová Daniela, bytom Kežmarok

Adamiaková Simona, bytom Kežmarok

Psigoda Marcel, bytom Kežmarok

 

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Sekelský Jozef, bytom Kežmarok

Brlaj Pavol, bytom Kežmarok

Gabriel Marián, bytom Kežmarok

Vyšná Jana, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie. Návrh zmien a doplnkov II Územného plánu mesta Kežmarok.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie _2_zč_text.pdf _2_zč_text.pdf (857 kB)
Súbor na stiahnutie titulky.pdf titulky.pdf (56.1 kB)
Súbor na stiahnutie titulky_sprava.pdf titulky_sprava.pdf (57.5 kB)
Súbor na stiahnutie titulky_zč.pdf titulky_zč.pdf (58.5 kB)
Súbor na stiahnutie 09_regulativ.pdf 09_regulativ.pdf (16.5 MB)

 
 

Verejná vyhláška- územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Obchodné jednotky Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - ChovanecVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Milan Chovanec, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

 

08. 02. 2018 trvalý pobyt

 

Anna Majerčáková, narodená 04. 06. 1981

Maxim Majerčák, narodený 30. 07. 2005

Isabella Majerčáková, narodená 08. 12. 2016

Leila Majerčáková, narodená 23. 02. 2012

Emma Majerčáková, narodené  08. 09. 2003

 

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

Súbor na stiahnutie Zrušenie TP.pdf Zrušenie TP.pdf (134.6 kB)

 
 

Ponuka práce - opatrovateľkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok príjme opatrovateľky na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na plný pracovný úväzok od 19. februára 2018. Podmienkou je absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo splnené kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 8 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

Záujemcovia môžu doručiť žiadosť so stručným životopisom v termíne do 12. februára 2018 do 12:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Kežmarok

Hlavné námestie 1

060 01 Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dávid Milan,  bytom Kežmarok

Stanček Dávid, bytom Kežmarok

Madejová Slavomíra, bytom Kežmarok

   

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                   


 
 

Verejná vyhláška. Rozhodnutie o umiestnení stavby.Zastavovacia štúdia RD, Kežmarok, Suchá hora.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Gábor, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

Ján Dopirák, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                   


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

01. 02. 2018  trvalý pobyt

 

                               Pavol Frindt, narodený 21.04.1970

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

 01. 02. 2018  trvalý pobyt

 

                               Daniel Šilon, narodený 30. 06. 1987

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Peter Husák, bytom Kežmarok

Dušan Svitana, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Monika Liptáková, bytom Kežmarok

Peter Lipták, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Ľubomír Mazurek, bytom Kežmarok

Eduard Tomlein, bytom Kežmarok

Jozef Pavličko, bytom Kežmarok

Ladislav Knápek, bytom Kežmarok

Emília Budzáková, bytom Kežmarok

Silvia Hlatká, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                   


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jaroslav Görföl, bytom Kežmarok

Daniela Gáborová, bytom Kežmarok

Jozef Rams, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom časti pozemkov, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hl.námestie 3 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hlavné námestie 3 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku E-KN č. 1090, E-KN č. 1091 a E-KN č. 1093 k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať hnuteľný majetok pre záujmové združenie právnických osôb Centrum podpory rozvoja okresu Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v budove Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať bytVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. ..../2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č. 1 a v znení VZN č. 20/2015.Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školskych zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Daniel Dunka, bytom Kežmarok

Vyšná Jana, bytom Kežmarok

Marcel Psigoda, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby- Kežmarok- Pod lesom- výstavba TS.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie príloha č.1.pdf príloha č.1.pdf (1.8 MB)

 
 

Verejná vyhláška - Lukáš SedlákVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Miloš LabusVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VV - Labus.pdf VV - Labus.pdf (287.2 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Klus, ČonkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tomáš Klus, bytom Kežmarok

Ján Čonka, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán obce Ľubica.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - MajerčákVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      17. 01. 2018  trvalý pobyt

 

                    Ľuboslav Majerčák, narodený 07. 04. 1973

           

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dunka Ľubomír, bytom Kežmarok

Miloš Labus, bytom Kežmarok

Labusová Jana, bytom Kežmarok

Findoráková Daniela, bytom Kežmarok

Lerchová Edita, bytom Kežmarok

Vyšný Dominik, bytom Kežmarok

Knápek Ladislav, bytom Kežmarok

Pompa Dušan, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov. Vytlačiť
 

V zmysle § 11a  zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Základná škola-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach. 
 


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov Vytlačiť
 

V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti Vytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Kumureková Daniela, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

                                                    09. 01. 2018 trvalý pobyt

 

                               Peter Bednarčík, narodený 21. 08. 1969

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Ponuka práce: redaktor/ka Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Mestský úrad, Hlavné námestie 1 ponúka prácu na zástup pracovnej pozície redaktor/ka.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Budzeľ Peter, bytom Kežmarok

Hlatka Silvia, bytom Kežmarok

Slodičák Astrál, bytom Kežmarok

Vida Vojtech, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     08. 01. 2017 trvalý pobyt

 

                    Ján Dopirák, narodený 12. 02. 1970

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

POH Prešovského kraja pre roky 2016- 2020- informácia pre verejnosť.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VV - Krstev.pdf VV - Krstev.pdf (334.4 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Dagmar Tatranská, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Rybar Marian, bytom Kežmarok

Javorek Lubomir, bytom Kežmarok

Bernát Ladislav, bytom Kežmarok

Trembová Mária, bytom Kežmarok

Findoráková Daniela, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     28. 12. 2017 trvalý pobyt

 

                    Zuzana Kubošiová, narodená 01. 01. 1975

         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     28. 12. 2017 trvalý pobyt

 

                    Miroslav Lušecký, narodený 23. 03. 1993

                    Martin Lušecký, narodený 16. 02. 1996

                        

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- dodatočné povolenie- záhradná chatkaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí konania Zastavovacia štúdia RD, Suchá hora.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení TPVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      19. 12. 2017 trvalý pobyt

 

                        Alexandra Ralbovská, narodená 13. 11. 1993

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Václav Marcel, bytom Kežmarok

Pišta Igor, bytom Kežmarok

Mirgová Darina, bytom Kežmarok

Budzeľ Peter, bytom Kežmarok

Bohonyová Katarína, bytom Kežmarok

Klempárová Iveta, bytom Kežmarok

Mirga Peter, bytom Kežmarok

Mirgová Emília, bytom Kežmarok

Pompa Ján, bytom Kežmarok

Porubovič Vladimír, bytom Kežmarok

Grinvalský Štefan, bytom Kežmarok

Oráčková Jana, bytom Kežmarok

Jurovatá Mária, bytom Kežmarok

Kriš Valent, bytom Kežmarok

Dunka Daniel, bytom Kežmarok

Kuchta Peter, bytom Kežmarok

Berkeš Lukáš, bytom Kežmarok

Pitoňáková Anna, bytom Kežmarok

Liptak Róbert, bytom Kežmarok

Halmešová Mária, bytom Kežmarok

Berkeš Lukáš, bytom Kežmarok

Wolf Rastislav, bytom Kežmarok

Adamjaková Simona, bytom Kežmarok

Czáko Roman, bytom Kežmarok

Gnebus Adrián, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Knápek Ladislav, bytom Kežmarok

De Zordo Miroslava, bytom Kežmarok

Slodičák Peter, bytom Kežmarok

Tomlein Eduard, bytom Kežmarok

Dávid Milan, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

VZN č. 8-2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VZN č. 8-2017.pdf VZN č. 8-2017.pdf (4.4 MB)

 
 

Verejná vyhláška- odvolanie voči rozhodnutiu OU-KK-PLO-2017/9004-31-AJ.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Jana Penxová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Klus Tomáš, bytom Kežmarok

Mišalková Vlasta, bytom Kežmarok

Fraštia Filip, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                        Miloš Labus, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

Súbor na stiahnutie VV-Labus.pdf VV-Labus.pdf (297.1 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Ján Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

Súbor na stiahnutie VV - Dunka.pdf VV - Dunka.pdf (297.8 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Peter Budzeľ, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Žaneta Dunková, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Silvia Čajová, bytom Kežmarok

Peter Pichnarčík, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

Boris Holova, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Peter Rams, bytom Kežmarok

Ladislav Miškovič, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Informácia o voľných pracovných miestachVytlačiť
 

na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


 
 

Informácia o voľných pracovných miestachVytlačiť
 

na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


 
 

Informácia o voľných pracovných miestachVytlačiť
 

na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Majkutová Michaela, bytom Kežmarok

Kailing Miroslav, bytom Kežmarok

Dvorožnák Michal, bytom Kežmarok

Petras Ladislav, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Krempaská Michaela, bytom Kežmarok

Klempár František, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania č.7/2017 na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok.Vytlačiť
 

Zriadovateľ Mesto Kežmarok , Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje výberové konanie č. 7/2017 na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Vyšná Mária, bytom Kežmarok

Vida Tomáš, bytom Kežmarok

Vojtas Martin, bytom Kežmarok

Sekelská Zuzana, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Rastislav BergerVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Rastislav Berger, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – výpožička časti parcely E-KN č. 1093, C-KN č. 670/39, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a Futbalových štadiónov F1 a F2Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie MsZ 14.12.2017.docx MsZ 14.12.2017.docx (13.2 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku E-KN č. 6697/3, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať bytVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

  Gnip Vladimír, bytom Kežmarok

Hlatký Juraj, bytom Kežmarok

   Slodičák Peter, bytom Kežmarok

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              

 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na I. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Holova Boris, bytom Kežmarok

Kubančík Mário, bytom Kežmarok

Liptakova Monika, bytom Kežmarok

Tomlein Pavel, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Gábor František, bytom Kežmarok

Labus Miloš, bytom Kežmarok

Povazsay Peter, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

VZN č. 7/2017 mesta Kežmarok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Petrasová Beáta, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Knápek Ladislav, bytom Kežmarok

Holova Boris, bytom Kežmarok

Holova Milan, bytom Kežmarok

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Martin Vojtas, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Natália Vidová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Tomáš Vida, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Marek Horanský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Budzeľ Peter, bytom Kežmarok

Čonková Mária, bytom Kežmarok

Čonka Miroslav, bytom Kežmarok

Dec Alexander, bytom Kežmarok

Dunka Alexander, bytom Kežmarok

Dunka Robert, bytom Kežmarok

Fedorová Alena, bytom Kežmarok

Findoráková Daniela, bytom Kežmarok

Galliková Zuzana, bytom Kežmarok

Kalman Vladimír, bytom Kežmarok

Kuruc Pavol, bytom Kežmarok

Lipták Peter, bytom Kežmarok

Majkutová Michaela, bytom Kežmarok

Pitoňák Jaroslav, bytom Kežmarok

Pompová Renáta, bytom Kežmarok

Pompa Dušan, bytom Kežmarok

Ing. Šimbera Milan, bytom Kežmarok

Šterbák Daniel, bytom Kežmarok

Trošanová Jana, bytom Kežmarok

Trošanová Anna, bytom Kežmarok

Valkošák Július, bytom Kežmarok

Želonka Juraj, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Prelich Karol, bytom Kežmarok

Dunková Lucia, bytom Kežmarok

Pichnarčík Peter, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lipták Peter, bytom Kežmarok

Nálepka Ján, bytom Kežmarok

Krempaská Miroslava, bytom Kežmarok

Gábor František, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

Martin Bialončík, bytom Kežmarok

Ladislav Knápek, bytom Kežmarok

Podolský Miroslav, bytom Kežmarok

Bieda Marek, bytom Kežmarok

František Pastorek, bytom Kežmarok

Ján Levocký, bytom Kežmarok

Dušan Pompa, bytom Kežmarok

Rusnáková Zlatica, bytom Kežmarok

Blaščák Rastislav, bytom Kežmarok

Vlastislav Nový, bytom Kežmarok

Renner Dušan, bytom Kežmarok

Vladimír Bartko, bytom Kežmarok

Pavel Tomlein, bytom Kežmarok

Melichar Miroslav, bytom Kežmarok

Anna Zemjanková, bytom Kežmarok

Peter Pták, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Dominika Hlavačová, bytom Kežmarok

Nikola Hlavačová, bytom Kežmarok

Stanislava Suráková, bytom Kežmarok

Viera Rusňáková, bytom Kežmarok

Pavol Jurek, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Patrícia Čekovská, bytom Kežmarok

Ján Maľák, bytom Kežmarok

Zdenka Klubertová, bytom Kežmarok

Mária Oračková, bytom Kežmarok

Lukáš Irha, bytom Kežmarok

Olexak Radoslav, bytom Kežmarok

Adamjaková Simona, bytom Kežmarok

Psigoda Marcel, bytom Kežmarok

Korfant Marián, bytom Kežmarok

Dalibor Danko, bytom Kežmarok

Daniela Kumureková, bytom Kežmarok

Vida Tomáš, bytom Kežmarok

Lerchová Edita, bytom Kežmarok

Románek Ladislav, bytom Kežmarok

Vojtičko Stanislav, bytom Kežmarok

Vojtičko Pavol, bytom Kežmarok

Kažmír Marek, bytom Kežmarok

Olexák René, bytom Kežmarok

Kuruc Alojz, bytom Kežmarok

Mišalková Vlasta, bytom Kežmarok

Michalec Roman, bytom Kežmarok

Husák Peter, bytom Kežmarok

Wolf Rastislav, bytom Kežmarok

Gnebus Adrián, bytom Kežmarok

Hanko Walter, bytom Kežmarok

Bartko Vladimír, bytom Kežmarok

Zatkovský Dušan, bytom Kežmarok

Pišťa Igor, bytom Kežmarok

Sekelská Zuzana, bytom Kežmarok

Vatecha František, bytom Kežmarok

Prelich Karol, bytom Kežmarok

Pavličko Jozef, bytom Kežmarok

Kovalčík Pavel, bytom Kežmarok

Čaplárová Alžbeta, bytom Kežmarok

Lopatovský Ján, bytom Kežmarok

Ing. Hlavač Milan, bytom Kežmarok

Mirgová Darina, bytom Kežmarok

Sarnová Anna, bytom Kežmarok

Krempaská Marcela, bytom Kežmarok

Nálepka Ján, bytom Kežmarok

Rams Peter, bytom Kežmarok

Dunka Peter, bytom Kežmarok

Kieferová Vlasta, bytom Kežmarok

Trembová Mária, bytom Kežmarok

Sliva Peter, bytom Kežmarok

Pišta Marián, bytom Kežmarok

Stančeková Alžbeta, bytom Kežmarok

Jucha Jozef, bytom Kežmarok

Gruľa Dušan, bytom Kežmarok

Vidiš Peter, bytom Kežmarok

Varholová Viera, bytom Kežmarok

Hering Juraj, bytom Kežmarok

Legutký Martin, bytom Kežmarok

Bohony Jozef, bytom Kežmarok

Baran Ján, bytom Kežmarok

Povecová Petronela, bytom Kežmarok

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Psigoda Marcel, bytom Kežmarok

Rusňáková Zlatica, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Gia David Dinh, bytom Kežmarok

Mazurek Jozef, bytom Kežmarok

Kalman Vladimír, bytom Kežmarok

Fronc Martin, bytom Kežmarok

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Brtaňová Petronela, bytom Kežmarok

Mazurek Ľubomír, bytom Kežmarok

Misiak Marián, bytom Kežmarok

Gurguľ Ján, bytom Kežmarok

Oračko Ján, bytom Kežmarok

Oračková Mária, bytom Kežmarok

Vida Ján, bytom Kežmarok

Kuzmišin Jozef, bytom Kežmarok

Gabor Rastislav, bytom Kežmarok

Labus Miloš, bytom Kežmarok

Brezina Jozef, bytom Kežmarok

Gabor Rastislav, bytom Kežmarok

Drziak Pavol, bytom Kežmarok

Potok Ján, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Václav Marcel, bytom Kežmarok

Štefaniak Filip, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

 

      27. 10. 2017 trvalý pobyt

 

                    Jaroslav Pták, narodený 01. 04. 1972

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov a vonkajšieho ihriska v objekte Základnej školy - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniel Fischera 2, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom pozemkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 177/2 - k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj časti parciel č.KN-C 177/2, KN-C 3215, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu poľnohospodárskej pôdy - k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Nálepka Miroslav, bytom Kežmarok

Holova Milan, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

Pompa Radoslav, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ondrej StrišovskýVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Kris Valent, bytom Kežmarok

Miadík Igor, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o začatí územného konania- verejná vyhláškaVytlačiť
 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby: Obchodné jednotky Kežmarok.
verejná vyhláška (2).pdf verejná vyhláška (2).pdf (1.8 MB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Majkutová Michaela, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Vytlačiť
 

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Materská škola  , Možiarska1, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Tomlein Pavol, bytom Kežmarok

Horanský Marek, bytom Kežmarok

Dunka Ján, bytom Kežmarok

Gábor Dušan, bytom Kežmarok

Gondek Ján, bytom Kežmarok

Šterbák Daniel, bytom Kežmarok

Sedláková Iveta, bytom Kežmarok

Klempár František, bytom Kežmarok

Mirgová Patrícia, bytom Kežmarok

Vojtas Martin, bytom Kežmarok

Krempaská Miroslava, bytom Kežmarok

Dunková Lucia, bytom Kežmarok

Malinič Ladislav, bytom Kežmarok

Miadík Igor, bytom Kežmarok

Brtaňová Petronela, bytom Kežmarok

Mirga Peter, bytom Kežmarok

Pišta Marián, bytom Kežmarok

Vidová Natália, bytom Kežmarok

Sedlák Lukáš, bytom Kežmarok

Krempaská Michala, bytom Kežmarok

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Horanský Marek, bytom Kežmarok

Dudáš Patrik, bytom Kežmarok

Mirgová Darina, bytom Kežmarok

De Zordo Miroslava, bytom Kežmarok

Kieferová Vlasta, bytom Kežmarok

Levocký Ján, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Lukáš Irha, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Rastislav Ničpan, bytom Kežmarok

Miroslava Davidova, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Peter Kuchta, bytom Kežmarok

Pavol Kuruc, bytom Kežmarok

Lukáš Sedlák, bytom Kežmarok

Ignácik Daniel, bytom Kežmarok

Rastislav Wolf, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Labus Miloš, bytom Kežmarok

Dunkova Jana, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ján PenxaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Ján Penxa, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Kopová Anna, bytom Kežmarok

Oravec Roman, bytom Kežmarok

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

Pitoňák Jaroslav, bytom Kežmarok

Žihar Ivan, bytom Kežmarok

Zelonka Juraj, bytom Kežmarok

Nicpan Oto, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - LerchováVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Edita Lerchová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - KlempárVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Pavol Klempár, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Kuruc, SekelskýVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Alojz Kuruc, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lyšecký Lukáš, bytom Kežmarok

Lusecky Lukáš, bytom Kežmarok

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Istokova Božena, bytom Kežmarok

Žiha Ivan, bytom Kežmarok

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru zámeny časti pozemkov, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte na ul. Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať bytVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Vida Tomáš, bytom Kežmarok

Madejová Slavomíra, bytom Kežmarok

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Tropp Ján, bytom Kežmarok

Čonka Miroslav, bytom Kežmarok

Kromka Peter, bytom Kežmarok

Holova Boris, bytom Kežmarok

Holova Milan, bytom Kežmarok

Tatranská Dagmar, bytom Kežmarok

Sedlák Lukáš, bytom Kežmarok

Dunka Ján, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Darina Mirgová bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Patrik Dudáš, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Husák Peter, bytom Kežmarok

Sebeš František, bytom Kežmarok

Svitana Dušan, bytom Kežmarok

Labus Miloš, bytom Kežmarok

Bendik Ján, bytom Kežmarok

Zatkovský Dušan, bytom Kežmarok

Oravec Roman, bytom Kežmarok

Misiak Marian, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Vida Tomáš, bytom Kežmarok

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Nicpan Radoslav, bytom Kežmarok

Gemza Dominik, bytom Kežmarok

Siska Ľudovít, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Marián Rybár, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Sterbak Daniel, bytom Kežmarok

Horanský Marek, bytom Kežmarok

Adamjáková Simona, bytom Kežmarok

Kumureková  Daniela, bytom Kežmarok

Trošanová Jana, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Bloščica Milan, bytom Kežmarok

Trosanova Jana, bytom Kežmarok

David Milan, bytom Kežmarok

Petras Ladislav, bytom Kežmarok

Vatecha František, bytom Kežmarok

Lipták Peter, bytom Kežmarok

Pišta Marián, bytom Kežmarok

Gurgul Jan, bytom Kežmarok

Nalepka Jan, bytom Kežmarok

Medzihradsky Juraj, bytom Kežmarok

Straka Františke, bytom Kežmarok

Tatranský Tichomír, bytom Kežmarok

Kolodzej Ján, bytom Kežmarok

Budzáková Emília, bytom Kežmarok

Gemza Emil, bytom Kežmarok

Olexák René, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Zuzana Kučová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Mirga Peter, bytom Kežmarok

Kažimírová Ľudmila, bytom Kežmarok

Cujová Silvia, bytom Kežmarok

Pitonakova Anna, bytom Kežmarok

Zubal Jaroslav, bytom Kežmarok

Sliva Peter, bytom Kežmarok

Budzeľ Peter, bytom Kežmarok

Mazurek Stanislav, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov.Vytlačiť
 

V zmysle § 11a  zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Základná škola-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.

Súbor na stiahnutie pracovne_miesta.doc pracovne_miesta.doc (99.5 kB)

 
 

Ponuka práce - opatrovateľkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok príjme opatrovateľky na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na plný pracovný úväzok od 01. októbra 2017. Podmienkou je absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo splnené kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 9 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia môžu doručiť žiadosť so stručným životopisom v termíne do 22. septembra 2017 do 12:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok


 
 

Ponuka práce „Samostatný odborný referent oddelenia majetkovoprávneho a správy majetku.“Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Dokument1.pdf Dokument1.pdf (206.1 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Petrasová Beáta, bytom Kežmarok              

Pivovarová Martina, bytom Kežmarok

Krempaská Marcela, bytom Kežmarok

Dunková Lucia, bytom Kežmarok

Michalov Matúš, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                          

           


 
 

Prenájom telocvične, ihriska a iných priestorov školy Vytlačiť
 

 Vedenie ZŠ-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok oznamuje rodičom a priateľom školy, že na základe platného VZN zo dňa 15.12.2011 – Zásady hospodárenie s majetkom mesta a následne Dodatkom č.2 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta v znení Dodatku č.1 zo dňa 22.1.2015 môže poskytnúť prenájom nebytových priestorov a iných nehnuteľností v areáli školy za úhradu. Nadväzujúc na uvedené škola môže poskytnúť prenájom telocvične pre záujmové združenia, občianske združenia a fyzické osoby v šk. roku 2017/2018. Záujemcovia o prenájom môžu kontaktovať riaditeľa školy mailom na riaditel@grundschule.sk alebo telefonicky na čísle 452 3983.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                        Jaroslav Bernát, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                        Ján Čonka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                        Tomislav Duchnitzký, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Ivan Žihal, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Pavličko Jozef, bytom Kežmarok                

Psigoda Marcel, bytom Kežmarok

Demjaničová Monika, bytom Kežmarok

Balaz Marcel, bytom Kežmarok

Sivanicova Julia, bytom Kežmarok

Kuruc Alojz, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                          


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Pompa Dušan, bytom Kežmarok

Krempaská Marcela, bytom Kežmarok

Vyšný Dominik, bytom Kežmarok

Hlavačová Dominika, bytom Kežmarok

Dlugoš Miroslav, bytom Kežmarok

Kopaničak Jozef, bytom Kežmarok

Zatkovská Lucia, bytom Kežmarok

Kerner Lukáš, bytom Kežmarok

Wolf Rastislav, bytom Kežmarok

Štefanik Erik, bytom Kežmarok

Michalec Roman, bytom Kežmarok

Budzáková Emília, bytom Kežmarok

Rybár Marián, bytom Kežmarok

Gorfol Jaroslav, bytom Kežmarok

Labus Miloš, bytom Kežmarok

Jankurová  Monika, bytom Kežmarok

Oravec Rastislav, bytom Kežmarok

Rusnák Milan, bytom Kežmarok

Madejová Slavomíra, bytom Kežmarok

Tatranský Tichomír, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      28. 08.2017 trvalý pobyt

 

                       Jozef Bréda, narodený 13. 03. 1950

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Boris HolovaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Milan HolovaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Zelinská Beata, bytom Kežmarok

Gallikova Jana, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Brija Ján, bytom Kežmarok

Vojtas Martin, bytom Kežmarok

Pišta Ladislav, bytom Kežmarok

Malinič Ladislav, bytom Kežmarok

Pompa Dušan, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Verejná vyhláška, začatie konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Úsvit.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredať časť parcely KN-E 2423/1 - k.ú. Ľubica Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredať časť parcely KN-E 2423/1 a KN-E 2421/1 - k.ú. Ľubica Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku parc.č. KN-C 6548/60, KN-C 412/1 a časť parc.č. KN-E 6555/308 - k.ú. Tatranská Lomnica Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku KN-C 623 a KN-E 1161/1 - k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru výpožičky časti parc.č. KN-E 6733/1, KN-E 6733/2 a KN-C 6733/7 - k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a Futbalového štadióna F1Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na zámenu nehnuteľnosti v k. ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - predĺženie nájmu bytuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - opakovaný nájom bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom bytovVytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie - Porážka a spracovanie hydiny Kežmarok Vytlačiť
 

 

       Mesto Kežmarok obdržalo dňa 17.8.2017  z Ministerstva životného prostredia  SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva  , Odboru  posudzovania vplyvov na životné prostredie   záverečné stanovisko  z posúdenia  vplyvov  „Porážka a spracovanie hydiny   “, ktorej účelom  je vybudovanie nového závodu  na spracovanie 52 000 ton živej hydiny ročne  v areáli bývalých Mraziarní v Kežmarku, na životné prostredie.

        Mesto Kežmarok, v súlade so zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, týmto oznamuje, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy a odpisy  na Mestskom úrade v Kežmarku, oddelení  ÚPŽPSP  , pracovisko Dr. Alexandra 30 v Kežmarku v pracovné dni v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Marián Misiak, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru v objekte Petržalská 1642/ 20-22 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie 46 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie KrematóriumVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Milan Dávid, bytom Kežmarok

Viera Javorská, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Mária Hlatká, bytom Kežmarok

Peter Mirga, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Anton KlempárVytlačiť
 


 
 

Prerušená dodávka pitnej vody v Kežmarku na ulici Kuzmányho a na ul. Obrancov Mieru.Vytlačiť
 

Dnes 17.08.2017 od 08:00 do 14:00  bude z dôvodu odstránenia poruchy prerušená dodávka pitnej vody v Kežmarku na ulici Kuzmányho a na ul. Obrancov Mieru.

Ospravedlňujeme sa Vám za nepríjemnosti spôsobené v súvislosti so zamedzením dodávky pitnej vody.

Pre viac informácií kontaktujte dispečing našej spoločnosti na tel. čísle 052 / 77 29 548.

 Eva Sitiariková
Referent zákazníckeho útvaru - back office

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89  Poprad
tel.: 0850 111 800
e-mail: 
info@pvpsas.sk


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Vidová Lucia, bytom Kežmarok                   

Vida Ján, bytom Kežmarok

Vi dová Božena, bytom Kežmarok

Tatranská Dagmar, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                          

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Trošanová Jana, bytom Kežmarok

Povazsayová Lucia, bytom Kežmarok

Povazsay Peter, bytom Kežmarok

Sebeš František, bytom Kežmarok

Korec Jozef, bytom Kežmarok

Sedlák Lukáš, bytom Kežmarok

Vida Tomáš, bytom Kežmarok

Dunková Lucia, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Milan David, bytom Kežmarok

Janovský Peter, bytom Kežmarok

Trošanová Jana, bytom Kežmarok

Michliková Daniela, bytom Kežmarok

Krempaská Miroslava, bytom Kežmarok

Zatkovská Lucia, bytom Kežmarok

Zatkovský Dušan, bytom Kežmarok

Tatranská Dagmar, bytom Kežmarok

Dubinský Miroslav, bytom Kežmarok

Kubančík Mário, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Kusmišin Jozef, bytom Kežmarok

Pavličko Jozef, bytom Kežmarok

Kumureková Daniela, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      

 

 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

OVS byt Petržalská č. 22Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
ÚPŽPSP 4402/2017-Hu v Kežmarku dňa 07.08.2017
OZNÁMENIE
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Dňa 03.08.2017 podala Obec Mlynčeky, v zastúpení Milenou Svocákovou, starostkou obce, Mlynčeky 99, 059 76 Mlynčeky na Mesto Kežmarok, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm.f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm.d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 7 ks Smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa vo výške 1,3m 70 cm, 100 cm, 50 cm, 30 cm, 30 cm, 113 cm, 141 cm rastúcih na pozemku KN-C 316/1 k.ú. Mlynčeky, druh pozemku: ostatné plochy a a KN-C 403 k.ú. Mlynčeky, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, v zastavanom území obce.
Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm e) a § 69 písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona
upovedomuje
týmto účastníkov konania o začatí konania vo veci žiadosti Obce Mlynčeky, v zastúpení Milenou Svocákovou, starostkou obce, Mlynčeky 99, 059 76 Mlynčeky na výrub drevín 7 ks Smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa vo výške 1,3m 70 cm, 100 cm, 50 cm, 30 cm, 30 cm, 113 cm, 141 cm rastúcih na pozemku KN-C 316/1 k.ú. Mlynčeky, druh pozemku: ostatné plochy a a KN-C 403 k.ú. Mlynčeky, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, v zastavanom území obce.
Ako dôvod výrubu drevín sa v žiadosti uvádza: Dreviny sú v zlom zdravotnom stave a keďže sa nachádzajú na verejnom priestranstve- futbalové ihrisko a pri miestnej komunikácii v blízkosti rodinných domov hrozí zlomenie drevín a tým k možnému poškodeniu majetku, ako aj k ublíženiu na zdraví.
a nariaďuje
na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční
dňa 22.08.2017 (utorok) o 11:00 hod.,
so zrazom účastníkov konania pri futbalovom ihrisku v obci Mlynčeky.
2
Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky na tomto stretnutí. V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne na adresu Mesto Kežmarok, Mestský úrad, oddelenie ÚPŽPSP, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok alebo elektronicky (roman.huta@kezmarok.sk).
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák primátor mesta
Doručí sa:
1. Obec Mlynčeky, Mlynčeky 99, 059 76 Mlynčeky
2. Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku, P.O. BOX 21, 059 41 Tatranská Štrba 75
3. OZ Nádej pre S.J.K., Godorova 3/b, 811 06 Bratislava
Vybavuje: Ing. Roman Huťa
Telefón fax e-mail Internet IČO
421-52-452 23 02 421-52466 01 07 roman.huta@kezmarok. www.kezmarok.sk 00326283


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
ÚPŽPSP 4380/2017-Hu v Kežmarku dňa 07.08.2017
OZNÁMENIE
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Dňa 02.08.2017, podala Obec Vrbov, v zastúpení Mgr. Tatianou Faltinovou, starostkou obce, Vrbov 204, 059 72 Vrbov na Mesto Kežmarok, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm.f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm.d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Lipa s obvodom lmeňa vo výške 1,3 m 320 cm rastúca na parcele KN-C 10 k.ú. Vrbov v areáli cintorína a Topoľ s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m 410 cm rastúceho na parcele KN-E 7594/3 k.ú. Vrbov.
Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm e) a § 69 písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona
upovedomuje
týmto účastníkov konania o začatí konania vo veci žiadosti Obce Vrbov, zastúpenej Mgr. Tatianou Faltinovou, starostkou obce, Vrbov 204, 059 72 Vrbov na výrub drevín Lipa s obvodom lmeňa vo výške 1,3 m 320 cm rastúca na parcele KN-C 10 k.ú. Vrbov v areáli cintorína a Topoľ s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m 410 cm rastúceho na parcele KN-E 7594/3 k.ú. Vrbov.
Ako dôvod na výrub lipy sa v žiadosti uvádza: Lipa vysychá následkom čoho padajú konáre a tým ohrozuje zdravie, život a bezpečnosť návštevníkov cintorína. Ako dôvod na výrub topoľa sa v žiadosti uvádza: Strom zasahuje do káblov na stĺpoch elektrického vedenia a zasahuje aj do rodinných domov, čím ohrozuje bezpečnosť, zdravie a život ľudí žijúcich v týchto rodinných domoch a okolí.
a nariaďuje
na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční
dňa 22.08.2017 (utorok) o 9:00 hod.,
so zrazom účastníkov konania na Obecnom úrade Vrbov.
2
Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky na tomto stretnutí.
V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci
konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je
potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia tohto
oznámenia písomne na adresu Mesto Kežmarok, Mestský úrad, oddelenie ÚPŽPSP, Hlavné
námestie č. 1, 060 01 Kežmarok alebo elektronicky (roman.huta@kezmarok.sk).
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
Doručí sa:
1. Obec Vrbov, Vrbov 204, 059 72 Vrbov
2. Štátna ochrana prírody SR, Správa PIENAP-u, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves
3. OZ Nádej pre S.J.K., Godorova 3/b, 811 06 Bratislava
Vybavuje: Ing. Roman Huťa
Telefón fax e-mail Internet IČO
421-52-468 58 51 421-52466 01 07 roman.huta@kezmarok. www.kezmarok.sk 00326283


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

Petrasová, bytom Kežmarok

Valkošáková Blanka, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Zverejnenie zámeru zmeny doby nájmu a zmenu podmienok prenájmu na základe Zmluvy o nájme – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer na zmenu doby nájmu a zmenu podmienok prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kežmarok na základe Zmluvy o nájme č. 42/2008/OM zo dňa 8.11.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2009 (ďalej len Zmluva)  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., IČO: 37 886 436 spočívajúci v zmene doby nájmu na dobu určitú do 31.12.2027 a zmene podmienok výpovede nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa tak, že prenajímateľ nie je oprávnený vypovedať Zmluvu v zmysle § 10  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s tým, že dodatok k Zmluve bude uzatvorený s rozväzovacou podmienkou, v zmysle ktorej dodatok stráca platnosť a účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP  na základe Výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20 a zároveň udelí nájomcovi súhlas s realizáciou projektu .


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Dudáš Patrik, bytom Kežmarok

Majerčák Jaroslav, bytom Kežmarok

Mirgová Darina, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Prelich Karol, bytom Kežmarok

Gurguľ Ján, bytom Kežmarok

Kromka Peter, bytom Kežmarok

Labus Milos, bytom Kežmarok

Jurek Pavol, bytom Kežmarok

Mazurek Jozef, bytom Kežmarok

Kubančík Mário, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lukáš Sedlák, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      02. 08.2017 trvalý pobyt

 

                    Vlastimil Lopatovský,  narodený  20. 02. 1980

                    Ján Lopatovský, narodený 22. 04. 1955

          

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnosiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Pompa Dušan, bytom Kežmarok

Gia David Dinh, bytom Kežmarok

Povazsay Peter, bytom Kežmarok

Michalov Marcel, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Kopacz Adam, bytom Kežmarok

Dulina Rudolf, bytom Kežmarok

 

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevínVytlačiť
 

logo kk č-b                MESTO KEŽMAROK

          Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok                  

ÚPŽPSP 4309/2017-Hu                                                                             v Kežmarku dňa  26.07.2017

 

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

Dňa 24.07.2017 podala Obec Veľká Lomnica, v zastúpení Mgr. Petrom Dudom, starostom obce, Tatranská 175/23 059 52 Veľká Lomnica na Mesto Kežmarok, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm.f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm.d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks Čremchy obyčajnej (Prunus padus) s obvodom kmeňa vo výške 1,3m trojkmeň 53, 48, 41 a  trojmeň 62, 45, 42 cm rastúcih na pozemku KN-C 4631/3 k.ú. Veľká Lomnica, druh pozemku: ostatná plocha, v zastavanom území obce.

          Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm e) a § 69 písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona

 

upovedomuje

týmto  účastníkov konania  o začatí  konania vo veci žiadosti Obce Veľká Lomnica, v zastúpení Mgr. Petrom Dudom, starostom obce, Tatranská 175/23 059 52 Veľká Lomnica na výrub drevín 2 ks Čremchy obyčajnej (Prunus padus) s obvodom kmeňa vo výške 1,3m trojkmeň 53, 48, 41 a  trojmeň 62, 45, 42 cm rastúcih na pozemku KN-C 4631/3 k.ú. Veľká Lomnica, druh pozemku: ostatná plocha, v zastavanom území obce.

Ako dôvod výrubu drevín sa v žiadosti uvádza: Dreviny sa nachádzajú vedľa parcely KN-C 3018/57 k.ú. Veľká Lomnica, ktorú obec plánuje predať za účelom výstavby garáže a dreviny sa nachádzajú v úplnej blízkosti plánovanej stavby, keďže svojimi kmeňmi a koreňmi zasahujú do miest budúcich základov. Taktiež na parcele KN-C 3018/56 k.ú. Veľká Lomnica je stavba už povolená a začatá a konáre sa nakláňajú priamo nad budúcu budovu.

 

 

 

 

 

 

a nariaďuje

na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

 

 

dňa10.08.2017 (štvrtok) o 9:00 hod.,

so zrazom účastníkov konania na Obecnom úrade Veľká Lomnica.

 

Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky na tomto stretnutí.  V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej  veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote  do piatich pracovných dní od  zverejnenia tohto oznámenia písomne  na adresu Mesto Kežmarok, Mestský úrad, oddelenie ÚPŽPSP, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  alebo elektronicky (roman.huta@kezmarok.sk).        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                                                                                           primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

 1. Obec Veľká Lomnica, Tatranská 23, 059 52 Veľká Lomnica
 2. Štátna ochrana prírody SR, Správa PIENAP-u, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves
 3. OZ Nádej pre S.J.K., Godorova 3/b, 811 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Roman Huťa

         Telefón                        fax                                               e-mail                                            Internet                        IČO               

421-52-452 23 02          421-52466 01 07             roman.huta@kezmarok.                       www.kezmarok.sk


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Miadiková Ivana, bytom Kežmarok

Želonka Adrián, bytom Kežmarok

Czako Roman, bytom Kežmarok

Brijová Božena, bytom Kežmarok

Trošanová Anna, bytom Kežmarok

Miškovič Ladislav, bytom Kežmarok

Šembera Dávid, bytom Kežmarok

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Kumureková Daniela, bytom Kežmarok

 

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lukáš Irha, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Dušan Zatkovský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ľubica Kušionová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Eduard TomleinVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Tomáš Klus, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Kellermann Zdenka, bytom Kežmarok

Gajdušek Miroslav, bytom Kežmarok

Bernát Jaroslav, bytom Kežmarok

Maresova Zuzana, bytom Kežmarok

Berger Michal, bytom Kežmarok

Bartko Vladimír, bytom Kežmarok

Troppová Andrea, bytom Kežmarok

Pišta Igor, bytom Kežmarok

Bieda Marek, bytom Kežmarok

Sekelska Zuzana, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      20. 07.2017 trvalý pobyt

 

                       František Pastorek,  narodený 26. 04. 1972

                        

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      20. 07.2017 trvalý pobyt

 

                       Mária Manduch, narodená 17. 08. 1980

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      20. 07.2017 trvalý pobyt

 

                        Ľubomír Sarna,  narodený 04. 03. 1990

                       Anna Sarnová, narodená 17. 01. 1966

                       Valérie Vrba, narodená 30. 04. 2003

 

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Dunková Lucia, bytom Kežmarok

Gemza Emil, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznam o prerušení dodávky vody.Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že dňa 20.07.2017 od 9:00 do 14:00 hod. bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY

od Hydinára po Tatranskú a ul. Krvavé pole z dôvodu opravy poruchy. 

Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo

dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za pochopenie.
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Troppová Andrea, bytom Kežmarok

Czako Roman, bytom Kežmarok

Holova Boris, bytom Kežmarok

Gryglák Pavol, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

logo kk č-b                MESTO KEŽMAROK

          Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok                  

ÚPŽPSP 4249/2017-Hu                                                                             v Kežmarku dňa  17.07.2017

 

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

Dňa 13.07.2017, podal Jozef Wartowník, Pod lesom 10, Kežmarok na Mesto Kežmarok, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm.f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm.d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks  Smreka pichľavého (Picea pungens) s obvodom kmeňa vo výške 1,3 m 126 cm, rastúceho na pozemku parcelné číslo KN-C 2548, k.ú. Kežmarok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce, na ulici Severná 10 v Kežmarku.

          Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm e) a § 69 písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona

 

upovedomuje

 

týmto  účastníkov konania  o začatí  konania vo veci žiadosti Jozefa Wartowníka, Pod lesom 10, Kežmarok o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks  Smreka pichľavého (Picea pungens) s obvodom kmeňa vo výške 1,3m 126 cm, rastúceho na pozemku parcelné č. KN-C 2548 k.ú. Kežmarok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v zastavanom území obce, na ulici Ľubická cesta 29 v Kežmarku.

Ako dôvod na výrub dreviny sa v žiadosti uvádza: Predmetný strom sa nachádza v tesnej blízkosti elektrického vedenia a rodinného domu, kde svojimi konármi zasahuje do elektrického vedenia. Taktiež v prípade silného vetra môže dôjsť k jeho vyvráteniu a tým k poškodeniu zdravia alebo ku škode na majetku.

 

a upúšťa  od ústneho konania

 

 

 

Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej  veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote  do piatich pracovných dní od  zverejnenia tohto oznámenia písomne  na adresu Mesto Kežmarok, Mestský úrad, oddelenie ÚPŽPSP, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  alebo elektronicky (roman.huta@kezmarok.sk).        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                                                                                           primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

 1. Jozef Wartowník, Pod lesom 10, Kežmarok
 2. Štátna ochrana prírody SR, Správa PIENAP-u, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves
 3. OZ Nádej pre S.J.K., Godorova 3/b, 811 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Roman Huťa

         Telefón                        fax                                               e-mail                                            Internet                        IČO               

421-52-468 58 51          421-52466 01 07             roman.huta@kezmarok.sk                        www.kezmarok             


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Kureiová Margita, bytom Kežmarok

Lesko Jozef, bytom Kežmarok

Daávid Milan, bytom Kežmarok

Kažmírová Ľudmila, bytom Kežmarok

Krempaská Marcela, bytom Kežmarok

Vyšný Dominik, bytom Kežmarok

Jucha Jozef, bytom Kežmarok

Duchnitzký Tomislav, bytom Kežmarok

Kredatus Stano, bytom Kežmarok

Labus Milos, bytom Kežmarok

Čonka Ján, bytom Kežmarok

Knápek Ladislav, bytom Kežmarok

Kazmirova Ludmila, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Tatranský Tichomír, bytom Kežmarok

Holova Milan, bytom Kežmarok

Ištocy Marian, bytom Kežmarok

Hering Juraj, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Sekelská Zuzana, bytom Kežmarok

Knápek Ladislav, bytom Kežmarok

Potok Ján, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie začatia konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

logo kk č-b                MESTO KEŽMAROK

          Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok                  

ÚPŽPSP 4146/2017-Hu                                                                             v Kežmarku dňa  12.07.2017

 

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

Dňa 07.07.2017, podala Anna Kolesárová, Sihoť 43, Kežmarok  na Mesto Kežmarok, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm.f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm.d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks Smrek obyčajný ( Picea abies) a 3 ks Borovice lesnej (Pinus sylvestris), rastúcich na pozemku parcela č. KN-C 1382 k.ú. Kežmarok, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v zastavanom území obce.

          Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm e) a § 69 písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona

 

upovedomuje

týmto  účastníkov konania  o začatí  konania vo veci žiadosti Anny Kolesárovej, Sihoť 43, Kežmarok o vydanie súhlasu na výrub dreviny 3 ks Smrek obyčajný ( Picea abies) a 3 ks Borovice lesnej (Pinus sylvestris), rastúcich na pozemku parcelné č. KN- C 1382 k.ú. Kežmarok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pri rodinnom dome so súpisným číslom 1364 na ulici Sihoť 43 v Kežmarku.

Ako dôvod na výrub drevín je v žiadosti uvedené: Stromy ohrozujú majetok vlastníka a susedov. Stoja blízko verejnej cesty, ohrozujú rozrastajúcimi sa verejnú komunikáciu, vlastníkov dom aj susednú stavbu. Môžu ohroziť aj chodcov v prípade nepriaznivého počasia.

 

 

a nariaďuje

na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 27.07.2017 (streda) o 9:00 hod.,

so zrazom účastníkov konania pri rodinnom dome na ulici Sihoť 43 v Kežmarku.

 

Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky na tomto stretnutí.  V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej  veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné oznámiť tunajšiemu úradu v lehote  do piatich pracovných dní od  zverejnenia tohto oznámenia písomne  na adresu Mesto Kežmarok, Mestský úrad, oddelenie ÚPŽPSP, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  alebo elektronicky (roman.huta@kezmarok.sk).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                                                                                           primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

 1. Anna Kolesárová, Sihoť 43, Kežmarok
 2. Ing. Mikuláš Kolesár, Kukučínova 39, Kežmarok
 3. Renáta Saad, Severná 11, Kežmarok
 4. Ing. Beáta Pešková, Italská 770, Prachatice, Česká republika
 5. Štátna ochrana prírody SR, Správa PIENAP-u, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves
 6. OZ Nádej pre S.J.K., Godorova 3/b, 811 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Roman Huťa

         Telefón                        fax                                               e-mail                                            Internet                        IČO               

421-52-452 23 02          421-52466 01 07             roman.huta@kezmarok.                       www.kezmarok.sk              00326283


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - odpredaj bytu č.22 na ulici Petržalská 1642/22 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručenie písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Sekelský Daniel, bytom Kežmarok

Trošanová Jana, bytom Kežmarok

Slodičák Peter, bytom Kežmarok

Rybar Marián, bytom Kežmarok

Petruch Andrej, bytom Kežmarok

Olexák René, bytom Kežmarok

Vojtičková Jana, bytom Kežmarok

Fronc Martin, bytom Kežmarok

Čonka Miroslav, bytom Kežmarok

Kredatus Dominik, bytom Kežmarok

Berger Michal, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

   Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      13. 07.2017 trvalý pobyt

 

                        Ľubomír Rybanský, narodený 07. 01. 1954

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      12. 07.2017 trvalý pobyt

 

                        Jozef Glevaňák,  narodený 12. 06. 1965

                        Ružena Glevaňáková, narodená 18. 06. 1966

                        Lea Glevaňáková, narodená 28. 03. 1994

                        Roman Glevaňák, narodený 23. 08. 1988

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      12. 07.2017 trvalý pobyt

 

                        Ján Penxa,  narodený 01. 11. 1956

                        Jana Penxová, narodená 30. 11. 1986

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Zverejnenie zámeru zmeny podmienok prenájmu na základe Zmluvy o nájme – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ......./2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      11. 07. 2017 trvalý pobyt

 

                    Stanislav Grohola,  narodený 11. 01. 1972

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Dominik Kredatus, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     11. 07. 2017 trvalý pobyt

 

                    Vladimír Kalman,  narodený 20. 07. 1974

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     11. 07. 2017 trvalý pobyt

 

                    Walter Hanko,  narodený 30. 01. 1994

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Kasák Vladimír, bytom Kežmarok

Olejár Dominik, bytom Kežmarok

Zihal  Ivan, bytom Kežmarok

Findoráková Daniela, bytom Kežmarok

Románek Ladislav, bytom Kežmarok

Dunka Ján, bytom Kežmarok

Zatkovská Lucia, bytom Kežmarok

Sekelský Jozef, bytom Kežmarok

Sedlakova Iveta, bytom Kežmarok

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

Rafaj Michal, bytom Kežmarok

Budzel Peter, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Knapek Ladislav, bytom Kežmarok

Czako Roman, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      07. 07.2017 trvalý pobyt

 

                    Pavol Mazurek,  narodený 06. 01. 1945

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      04. 07. 2017 trvalý pobyt

 

                    Kroftová Miroslava,  narodená 08. 07. 1974

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Miroslav Melichar, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Rezničák Ondrej, bytom Kežmarok

Zelonka Adrian, bytom Kežmarok

Conka Jaroslav, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Materská škola  , Možiarska1, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Povazsayová Lucia, bytom Kežmarok

Lušecký Lukáš, bytom Kežmarok

Lipták Peter, bytom Kežmarok

Sedlák Lukáš, bytom Kežmarok

DIngh Gia Dávid, bytom Kežmarok

Berger Rastislav, bytom Kežmarok

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

Rafaj Michal, bytom Kežmarok

Budzel Peter, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov.Vytlačiť
 

V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Vidiš Peter, bytom Kežmarok

Nálepková Mária, bytom Kežmarok

Sekelská Zuzana, bytom Kežmarok

Bohonyová Katarína, bytom Kežmarok

Dunková Žaneta, bytom Kežmarok

Brija Ján, bytom Kežmarok

Pišta Marián, bytom Kežmarok

Rams Peter, bytom Kežmarok

Nicpanová Veronika, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

VÝZVA na predkladanie žiadosti o projekty Vytlačiť
 

V rozpočte  Mesta Kežmarok na rok 2017 boli  vyčlenené  v programe 17.  finančné prostriedky   vo výške 15.000,- EUR  na  občianske  aktivity  vo vzťahu k verejným priestranstvám a verejnému majetku. Uvedené finančné prostriedky  môžu byť  použité  na financovanie  materiálno -    technického zabezpečenia  aktivít a  projektov, zameraných na zlepšenie  prostredia  na území mesta Kežmarok.

Oprávneným  žiadateľom bude  podľa  tejto výzvy   po schválení konkrétneho  projektu obstaraný   materiál potrebný na  realizáciu  projektu, prostredníctvom  zamestnanca mesta  Kežmarok. Následne  bude určený  po  dohode  termín realizácie  a za  účasti povereného zamestnanca mesta  bude  projekt  zrealizovaný.    


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Gurguľ Ján, bytom Kežmarok

Maľák Ján, bytom Kežmarok

Mazurek Ľubomír, bytom Kežmarok

Kailing Miroslav, bytom Kežmarok

Kromka Peter, bytom Kežmarok

Oráčko Ján, bytom Kežmarok

Javorek Ľubomír, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Ponuka práce - opatrovateľkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok príjme opatrovateľky na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na plný pracovný úväzok od 1.7.2017. Podmienkou je absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo splnené kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 9 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

Záujemcovia môžu doručiť žiadosť so stručným životopisom v termíne do 27. júna 2017 do 12:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Mirgová Patrícia, bytom Kežmarok

Mirga Peter, bytom Kežmarok

Malinič Ladislav, bytom Kežmarok

Miadík Igor, bytom Kežmarok

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Ištocy Marián, bytom Kežmarok

Horanský Marek, bytom Kežmarok

Krempaská Miroslava, bytom Kežmarok

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Gábor František, bytom Kežmarok

Vojtas Martin, bytom Kežmarok

Klempár František, bytom Kežmarok

Krempaská Michala, bytom Kežmarok

Dudáš Patrik, bytom Kežmarok

Dunková Lucia, bytom Kežmarok

Mirgová Darina, bytom Kežmarok

Imrich Filip, bytom Kežmarok

Holova Boris, bytom Kežmarok

Maľák Ján, bytom Kežmarok

De Zordo Miroslava, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Bieda Marek, bytom Kežmarok

Bočkay Milan, bytom Kežmarok

Povazsay Peter, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Valent Kriš, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov.Vytlačiť
 

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Základná škola-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.

Viď prílohu PDF.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     13. 06. 2017 trvalý pobyt

 

                    Marcel Psigoda, narodený 19. 04. 1986

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     12. 06. 2017 trvalý pobyt

 

                          Pitoňák Jaroslav, narodený 19. 04. 1967

                          Pitoňáková Anna, narodená  24. 07. 1966

                          Pitoňák Patrik, narodený 12. 02. 1990

                          Pitoňáková Viktória, narodená 03. 10. 2009

                          Pitoňáková Timea, narodená 03. 06. 2006

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Iveta Sedláková, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

František Klempár, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Jana Petrová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

František Klempár, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Tomáš Keseg, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

František Gábor, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Kumureková Daniela, bytom Kežmarok

Dec Alexander, bytom Kežmarok

Melichar Miroslav, bytom Kežmarok

Jurovatá Mária, bytom Kežmarok

Kubančík Mário, bytom Kežmarok

De Zordo Miroslava, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Čonka Kvetoslav, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj časti pozemku KN-C 3180/1, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu nebytových priestorov budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016Vytlačiť
 

Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - časť 1/3 Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - 1.pdf Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - 1.pdf (7.4 MB)
Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - časť 2/3 Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - 2.pdf Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - 2.pdf (71.7 MB)
Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - časť 3/3 Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - 3.pdf Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 - 3.pdf (29.6 MB)

 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor v objekte Kostolné námestie 12, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na II. polrok 2017 Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Igor Miadík, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     02. 06. 2017 trvalý pobyt

 

                    Rastislav Oravec, narodený 31. 07. 1987

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Bloščica Milana, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

esto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Imrich Filip , bytom Kežmarok

Bočkay Milan, bytom Kežmarok

Klus Tomáš, bytom Kežmarok

Melichar Miroslav, bytom Kežmarok

Bohony Jozef, bytom Kežmarok

Povecová Petronela, bytom Kežmarok

Brija Ján, bytom Kežmarok

Baran Ján, bytom Kežmarok

Nálepka Ján, bytom Kežmarok

Hlatky Juraj, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

 Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

                             01. 06. 2017 trvalý pobyt

 

                  Adrian Heron, narodená 24. 06. 1981

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

 Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

 

                            01. 06. 2017 trvalý pobyt

 

                   Radoslav Brunnsteiner, narodený 01. 02. 1971

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

OZNÁMENIE

 

                 O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

                         01. 06. 2017 trvalý pobyt

 

                    Roman Michalec, narodený 17. 04. 1974

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje


Daniel Nahalka, bytom Kežmarok


že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje


Mirgová Darina, bytom Kežmarok


že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Mocak Ľubomír, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     29. 05. 2017 trvalý pobyt

 

                    Dušan Pompa, narodený 20. 05. 1972

                    Radoslav Pompa, narodený 11. 09. 1994

                    Renáta Pompová, narodená 07. 05. 1970

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Peter Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Milan Chovanec, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Dunka Ján , bytom Kežmarok

Wolf Rastislav, bytom Kežmarok

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Michalov Matúš, bytom Kežmarok

Irha František, bytom Kežmarok

Korec Jozef, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Troppová Andrea, bytom Kežmarok

Gryglák Pavol, bytom Kežmarok

Kuruc Pavol, bytom Kežmarok

Kušnirák Ján, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lusecky Lukas, bytom Kežmarok

Berger Michal, bytom Kežmarok

Malinic Ladislav, bytom Kežmarok

Dunka Peter, bytom Kežmarok

Bolozova Marie, bytom Kežmarok

Visnovsky Andrej, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konaniaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka. Bližšie informácie viď v prílohe - Oznámenie.

Súbor na stiahnutie Oznámenie.PDF Oznámenie.PDF (237.4 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje


Peter Povazsay, bytom Kežmarok


že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Ozámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Trošanová Jana , bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Madejová Slavomíra, bytom Kežmarok

Peter Husák, bytom Kežmarok

Dušan Pompa, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Milan Bloščica, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Sliva Peter, bytom Kežmarok

Ignácik Radoslav, bytom Kežmarok

Suráková Vlasta, bytom Kežmarok

Olexák René, bytom Kežmarok

Jurek Pavol, bytom Kežmarok

Holova Milan, bytom Kežmarok

Gurka Miroslav, bytom Kežmarok

Bižák Pavol, bytom Kežmarok

Dunka Peter, bytom Kežmarok

Melichar Miroslav, bytom Kežmarok

Vojtičková Jana, bytom Kežmarok

Kubančík Mário, bytom Kežmarok

Ing.Patakyová Zdena, bytom Kežmarok

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Daniel Šterbák, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Chovanec Milan, bytom Kežmarok

Labusová Jana, bytom Kežmarok

Labus Miloš, bytom Kežmarok

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

Silra Potor, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

 

 

 

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Daniela Findoráková, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Bc. Pavel Krstev, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Informácia o voľných pracovných miestachVytlačiť
 

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V  Kežmarku  09.05.2017
Voľné pracovné miesto od 1.9.2017.
Voľné pracovné miesto:  Učiteľ  pre I. stupeň ZŠ


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Milan Kovačič, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Miroslav Nálepka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Peter Klimš, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lukáš Lušecký, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Valent Kriš, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Marek Horanský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení zásielkyVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ľubomír Javorek, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Jozef Pavličko, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 17/2015, v znení VZN č.21/2015 a VZN č.1/2016 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remesloVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Svitana Dušan, bytom Kežmarok

Vladimír Bartko, bytom Kežmarok

Želonka Juraj, bytom Kežmarok

Dunka, bytom Kežmarok

Klempár, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     27. 04. 2017 trvalý pobyt

 

                    Ivan Bekeš, narodený 06. 05. 1970

                   

             

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje


Ivan Žihal, bytom Kežmarok


že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje


Lucia Dunková, bytom Kežmarok


že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnás