Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Prehľad podaných projektov 2017

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO VÝZIEV NA ZÍSKANIE
FINANCIÍ V RÁMCI EÚ FONDOV, CELOEURÓPSKYCH PROGRAMOV, DOTÁCIÍ ZO ŠR
A GRANTOVÝCH PROGRAMOV
V ROKU 2017

 

1. Názov projektu: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kežmarok


Poskytovateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a RR  
Dátum podania žiadosti: 17.2.2017
Celkový rozpočet:  5 400,00 €
Spolufinancovanie: 1 080,00 €
Dotácia:  4 320,00 €

Zhrnutie projektu: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kežmarok ("Aktualizácia a digitalizácia Územného plánu mesta Kežmarok")
Etapy: Návrh Zmien a doplnkov vrátane procesu posúdenia strategického dokumentu

Projekt nebol podporený.
 

2. Názov projektu: Osvetlenie existujúceho priechodu pre chodcov na ul. Michalská v Kežmarku


Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR
Dátum podania žiadosti: 05.06.2017
Celkový rozpočet: 9 158,40  €
Spolufinancovanie: 458,40 €
Dotácia: 8 700 €

Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici Michalskej v Kežmarku.

Projekt nebol podporený.
 

3. Názov projektu: Zateplenie objektu Nemocnice s poliklinikou v Kežmarku


Poskytovateľ:  Environmentálny fond
Dátum podania žiadosti: 10.03.2017
Celkový rozpočet: 303 036,02  €
Spolufinancovanie: 103 036,02 €
Dotácia: 200 000,00 €

Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal zateplenia objektu Nemocnice s poliklinikou v Kežmarku.

Projekt nebol podporený.
 

4. Názov projektu: Podpora rozvoja športu na rok 2017


Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Dátum podania žiadosti: 31.05.2017
Celkový rozpočet:  147 790,14 €
Spolufinancovanie: 71 401,39 €
Dotácia: 76 388,75 €

Zhrnutie projektu:   V rámci tohto programu sa mesto zapojilo so 4 projektami, a to:

 1. Výstavba multifunkčného ihriska Juh, Kežmarok
 2. Výstavba detského ihriska Juh, Kežmarok
 3. Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ Nižná brána, Kežmarok
 4. Podpora rozvoja športu v Kežmarku - nákup športovej výbavy.


Výzva bola Úradom vlády SR zrušená.
 

5. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č. 46 na ul. Hlavné námestie


Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Termín podania žiadosti: 24.11.2017
Celkový rozpočet: 56 246,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 813,00 €
Predpokladaná dotácia: 53 433,00 €

Zhrnutie projektu: Budova meštianskeho domu č. 46 („Barónka“) sa nachádza v najexponovanejšej časti centra mestskej pamiatkovej rezervácie Kežmarok, ktoré v priebehu roka navštevuje veľké množstvo domácich a zahraničných turistov. V rámci obnovy sa bude realizovať oprava okien a dverí, obnova fasády a zastrešenia spolu s opravou komínov, čím sa zlepší stavebno-technický stav, zvýši atraktivita pamiatky, uchová sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

1.jpg

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

6. Názov projektu: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí


Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Dátum podania žiadosti: 30.08.2017
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 45 489,42 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 15 489,42 €
Predpokladaná dotácia: 30 000,00 €

Zhrnutie projektu: Podpora a zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom nevyhnutnej rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí z dôvodu havarijného stavu kúrenia, zlého stavu elektroinštalácie, plynofikácie, zdravotníckej inštalácie a stavebnej časti.

Projekt nebol podporený.
 

7. Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok

  logo IROP 2014-2020_verzia 01.png      Jednotne logo MPaRV SR.jpg    EU_logo.jpg
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 533 268,64 €
Vlastné spolufinancovanie: 26 663,43 €
Schválená výška NFP: 506 605,21 €

Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na regeneráciu vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry do prostredia vnútrobloku poskytne mesto svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva. Hlavnými prínosmi projektu sú:

 • protihluková funkcia - vysadením vhodných drevín v blízkosti miestnej komunikácie,
 • zníženie znečistenia ovzdušia - odstránením starých asfaltových a betónových plôch, ktoré spôsobujú nadmerné prášenie kvôli zvetrávaniu týchto plôch,
 • posilnenie ekologickej stability prostredia - vytvorením nových zatrávnených plôch,
 • vodozádržný systém - využitím materiálov pri revitalizácii ako štrk, piesok a mulčovacia kôra a následným osadením drenážnych potrubí bude vytvorený vode zádržný systém, vďaka ktorému bude vzduch na sídlisku vlhkejší, sviežejší a zdravší,
 • zvýšenie zdravotno-hygienického štandardu kvality ovzdušia s ohľadom na redukciu alergénov - znížením prašnosti, zvlhčením vzduchu, zazelenaním vnútrobloku a výberom vhodných drevín na výsadbu.
   

Projekt je schválený.
 

8. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Kežmarku

logo IROP 2014-2020_verzia 01.png      Jednotne logo MPaRV SR.jpg    EU_logo.jpg
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkové oprávnené výdavky: 58 958,66 €
Schválená výška NFP: 56 010,73 €

Zhrnutie projektu: Prioritou mesta Kežmarok je poskytnúť kvalitné a atraktívne prostredie pre život svojim obyvateľom, návštevníkom, turistom, ktoré je dôležité pre udržanie súčasných obyvateľov mesta, ako aj pre prilákanie ďalších ľudí do mesta a tiež aj investorov pre umiestňovanie svojich investícií. K atraktívnemu a kvalitnému prostrediu patrí aj rekonštrukcia zastávok a ich okolia, nakoľko sú prvým miestom kontaktu návštevníka s mestom. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Projekt sa bude realizovať v rámci oprávnenej aktivity C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou nasledujúcej hlavnej aktivity typu C3,a to rekonštrukciou, modernizáciou a výstavbou zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy, konkrétne spoločných zastávok autobusov MHD a regionálnej dopravy. Realizáciou tejto aktivity projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele, a to počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok, ktorých počet bude:

- 6 zrekonštruovaných a zmodernizovaných zastávok - spoločnej zastávky MHD a regionálnej dopravy,
- 4 zrekonštruované a zmodernizované zastávky regionálnej dopravy.

Zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy prispeje k jej vyššiemu využívaniu, čím môže dôjsť k zníženiu používania vlastných motorových vozidiel a v konečnom dôsledku aj k eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Projekt bol schválený.
 

9.  Názov projektu: Štvrtá etapa budovania bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok


Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov
Dátum podania žiadosti: 04.05.2017
Realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet:  28 256,40 €
Vlastné spolufinancovanie: 18 256,40 €
Poskytnutá dotácia: 10 000,00 €

Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. Ide o doplnenie kamerového systému o 4 ks nových kamier, ku ktorým je potrebné doplniť 2 ks počítačov s potrebným príslušenstvom a 2 ks LCD monitorov, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci.

Projekt bol ukončený.
2.jpg

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“
 

10. Názov projektu: Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok

 logo IROP 2014-2020_verzia 01.png      Jednotne logo MPaRV SR.jpg    EU_logo.jpg

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet:
530 816,92 €
Vlastné spolufinancovanie: 26 540,85 €
Schválená výška NFP:  504 276,07 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry. Implementáciou aktivity projektu mesto ako žiadateľ prispeje k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v meste Kežmarok a okolí a k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia. Prostredníctvom navrhnutej aktivity mesto Kežmarok plánuje začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste Kežmarok, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy.

Projekt rieši aktivitu Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Kežmarku, a tá sa následne člení na vybudovanie:
• A.1. cyklistické komunikácie - budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami - dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 1,81 km,
• A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra –  39 kusov cyklostojanov.

Projekt bol schválený.
 

11. Názov projektu: Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok

 logo IROP 2014-2020_verzia 01.png      Jednotne logo MPaRV SR.jpg    EU_logo.jpg
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 272 726,31 €
Vlastné spolufinancovanie: 13 636,32 €
Schválená výška NFP: 259 089,99 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v materských školách a to najmä v oblasti zvýšenia zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom zvýšenia kapacít materskej školy. Základnou filozofiou projektu je v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity materskej školy o desať nových miest z pôvodných 95 na 105 miestna základe analýzy potreby navýšenia kapacity materskej školy a vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu sociálnych zariadení a materiálno - technického vybavenia, úpravou areálu a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. Naplnenie cieľa sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít zameraných na zvýšenie a rozšírenie kvality vzdelávania materskej školy.

Zámerom projektu je rozšírenie kapacít materskej školy Možiarska prostredníctvom týchto aktivít:
• Aktivita č. 1: Rozširovanie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou, rekonštrukciou a zmenou dispozície objektu
• Aktivita č.2: Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti a záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
• Aktivita č. 3:Obstaranie materiálno - technického vybavenia objektu materskej školy
• Aktivita č. 4: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti objektu materskej školy.

Projekt bol schválený.
 

12. Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: POKZP-PO4-SC431-2017-19
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 355 719,63 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 17 785,98 €
Predpokladaná výška NFP: 337 933,65 €

Zhrnutie projektu: Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na Ul. Cintorínska č. 3 v Kežmarku. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je nevyhnutná. V MŠ je poskytované deťom predprimárne vzdelanie a výchova, no kvalitu a bezpečnosť tohto procesu ohrozuje súčasný stav budovy. S cieľom odstrániť existujúce tepelno-technické nedostatky boli odborne spôsobilými osobami navrhnuté nasledujúce opatrenia: zateplenie fasády, stropnej konštrukcie podkrovia, stropnej konštrukcie suterénu, dokončenie výmeny výplňových konštrukcií okenných otvorov a vstupných dvier, modernizácia vykurovacej sústavy, modernizácia prípravy teplej vody, výmena svietidiel, osadenie rekuperačných jednotiek na výmenu vzduchu a vybudovanie bezbariérového prístupu. Vďaka realizácii projektu sa stane budova MŠ modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia

Projekt je v procese hodnotenia.
 

13. Názov projektu: Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 171 818,25 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 8 590,91 €
Predpokladaná výška NFP: 163 227,34 €

Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ – Grundschule Hradné námestie 38, v Kežmarku  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 509 žiakov,
 • 1 podporená knižnica,
 • 1 podporená polytechnická učebňa,
 • 1 podporená učebňa IKT,
 • 1 podporená prírodovedná učebňa,
 • 1 podporená základná škola

 Miesto realizácie projektu: Základná škola Grundschule Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Projekt je v procese hodnotenia.
 

14. Názov projektu: Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 179 249,94 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 8 962,50 €
Predpokladaná výška NFP: 170 287,44 €

Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ – Dr. Daniela Fischera 2, v Kežmarku  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 686 žiakov,
 • 1 jazyková učebňa,
 • 1 podporená knižnica,
 • 1 podporená prírodovedná učebňa
 • 1 podporená polytechnická učebňa,
 • 1 podporená učebňa IKT,
 • 1 podporená základná škola

Miesto realizácie projektu: Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok

Projekt je v procese hodnotenia.
 

15. Názov projektu: Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 143 529,33 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 7 176,47 €
Predpokladaná výška NFP: 136 352,86 €

Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania. Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ – Nižná brána 8 v Kežmarku  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 466 žiakov,
 • 2 podporené prírodovedné učebne (fyziky, biochémie).
 • 1 podporená učebňa IKT,
 • 1 podporená základná škola 

Miesto realizácie projektu: Základná škola Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok

Projekt je v procese hodnotenia.
 

16. Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok
 

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1.-01
Predpokladaná realizácia projektu:  2018-2020
Celkový rozpočet: 259 380,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 12 969,00 €
Predpokladaná výška NFP: 246 411,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok (ďalej len ZŠ) a to najmä v oblasti zvýšenia inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a následne zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov školy a zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému základnému vzdelávaniu.

Projekt je zameraný na rozšírenie a podporu aktivít ZŠ (nasledujúce aktivity sú aj hlavnými aktivitami projektu):
• aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese
• aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach
• aktivity pre skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl

Cieľová skupina: žiaci ZŠ vrátane so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Termín realizácie týchto aktivít je 36 mesiacov.
Miesto realizácie projektu je Základná škola, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok.

Projekt je v procese realizácie.
 

17. Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01Kežmarok
 

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1.-01
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2020
Celkový rozpočet: 145 260,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 7 263,00 €
Predpokladaná výška NFP: 137 997,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v Základnej škole Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok (ďalej len ZŠ) a to najmä v oblasti zvýšenia inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a následne zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov školy. Projekt je zameraný na rozšírenie a podporu aktivít ZŠ (nasledujúce aktivity sú aj hlavnými aktivitami projektu):
• aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese
 • aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach.

Cieľová skupina: žiaci ZŠ vrátane so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Termín realizácie týchto aktivít je 36 mesiacov.

Miesto realizácie projektu je Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok.

Projekt je v procese realizácie.
 

18. Názov projektu: Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Grundschule, Kežmarok
 

Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
V
ýzva: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 149 934,68 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 14 993,46 €
Predpokladaná výška dotácie:  134 941,22 €

Zhrnutie projektu: Projekt sa týkal rekonštrukcie striech telocviční a ústredného vykurovania v objekte telocvične ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok.

Projekt nebol podporený.
 

19. Názov projektu: Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok

logo_samostatne-01.jpg    Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB.jpg     Logo-PSK_SK_farba_vyska_farba.jpg      Nowy_targ.jpg

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Vedúci partner projektu: Mesto Kežmarok
Schválený finančný príspevok z EFRR pre vedúceho partnera: 85 365,07 €

Zhrnutie projektu: Na slovenskej strane cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny pri cyklochodníku s dominantným vodným prvkom. A následne projekt dopĺňajú spoločné aktivity – výstavy s poľským Nowym Targom.

Projekt bol schválený.

i_5025220.jpg
 

20. Názov projektu: Spoznávaj krásy prírody, kultúry a histórie Nowého Targu a Kežmarku

 

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 51 537,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 2 576,85 €
Predpokladaná výška NFP: 48 960,15 €
Zhrnutie projektu: V rámci projektu budú označené turistické a bežecké trasy v okrese Kežmarok a na poľskej strane budú publikované ich doterajšie turistické chodníky. Partneri projektu budú realizovať dva bežecké podujatia, a to jedno v Nowom Targu a jedno v Kežmarku dostupné pre širokú verejnosť.

Okrem toho budú vytvorené dve mobilné aplikácie - sprievodcovia miest Kežmarok a Nowy Targ.

Mobilná aplikácia bude obsahovať pamiatky miest, turistické, cyklistické a bežecké chodníky a trasy, podujatia a zaujímavosti miest Kežmarok a Nowy Targ.

Projekt nebol schválený.
 

21. Názov projektu: Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva v mestách Nowy Targ a Kežmarok prostredníctvom vybudovania vyhliadkovej veže a montáž vyhliadkových kamier v Nowom Targu a Kežmarku
 

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 16 728,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 836,40 €
Predpokladaná výška NFP: 15 891,60 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je na poľskej strane vybudovať vyhliadkovú vežu a vyhliadkové kamery umiestniť na Lapszowej hore. Na slovenskej strane je cieľom projektu je umiestnenie vyhliadkovej kamery na radnici mesta Kežmarok. Obraz z tejto kamery bude možné sledovať na webstránke mesta Kežmarok.Takéto aktivity umožnia prístup k projektovým produktom telesne postihnutým osobám, ktoré vlastnými silami nie sú schopné vidieť všetko sami.

Projekt nebol schválený.
 

22. Názov projektu: Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nowy Targ - Kežmarok

logo_samostatne-01.jpg    Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB.jpg     Logo-PSK_SK_farba_vyska_farba.jpg      Nowy_targ.jpg

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Vedúci partner projektu: Mesto Nowy Targ
Celkové oprávnené výdavky: 114 605,25 €
Poskytnutý finančný príspevok pre mesto Kežmarok z EFRR: 41 767,72 €
Poskytnutý finančný príspevok zo ŠR: 4 913,85 €
Spolufinancovanie: 2 456,93 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je na oboch stranách pohraničia vydanie kníh. Poľská strana sa v knihe venuje téme výročia navštívenia pápeža Jána Pavla II. Slovenská strana sa venuje v knihe 750. výročiu udelenia mestských práv mestu Kežmarok.

Projekt bol schválený.
 

23. Názov projektu: Rekonštrukcia starej obchodnej vínnej cesty medzi mestom Kežmarok a Limanowa


Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018 -2020
Celkový rozpočet: 850 873 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 42 543,65 €
Predpokladaná výška NFP: 808 329,34 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je obnova starej obchodnej vínnej cesty medzi mestami Kežmarok a Limanowa (PL). Na tejto trase sa v minulosti stretávali obchodníci, remeselníci a obyvatelia miest. Projektom plánujeme zrekonštruovať dom na Hradnom nám. č.3 a vytvoriť tam priestor pre návštevníkov mesta Kežmarok, či už na bicykloch alebo peších na cestou za spoznávaním histórie, tradícií a kultúry týchto dvoch spolupracujúcich miest.

Projekt nebol schválený.

 

PROJEKTY PODANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM OBDOBÍ /

DOTÁCIA POSKYTNUTÁ V ROKU 2017

 

1. Názov projektu: Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

 

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 13.1.2016
Realizácia projektu: druhý polrok 2017
Celkový rozpočet:  62 989,28 €
Poskytnutá dotácia: 20 000 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. Ide o doplnenie kamerového systému o 16 ks nových kamier (14 ks statických kamier, 2 ks otočných kamier), ku ktorým je potrebné doplniť 2 ks počítačov s potrebným príslušenstvom a 2 ks LCD monitorov, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci.

Kamery budú nainštalované v týchto lokalitách:

 • - kruhový objazd pri Lidli – Ul. Michalská, 3 statické kamery
 • - pri Tatraľane – Ul. Michalská, 2 statické kamery
 • - Ul. Ľubická cesta, 2 statické kamery
 • - Ul. Trhovište, 1 statická kamera
 • - Ul. Hviezdoslavova, 1 statická kamera
 • - Ul. Huncovská, 1  statická kamera
 • - križovatka Ul. Garbiarska – Dr. Alexandra, 1 otočná kamera
 • - Ul. Kušnierska brána, 1 statická kamera
 • - Slovenská pošta – Ul. Dr. D. Fischera, 1 otočná kamera
 • - Ul. Pod lesom, 2 statické kamery
   

Projekt bol schválený, je ukončený.

2.jpg

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“
 

2. Názov projektu: Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku

logo_samostatne-01.jpg    Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB.jpg     Logo-PSK_SK_farba_vyska_farba.jpg      Nowy_targ.jpg

Poskytovateľ: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  36 813,90 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 840,70 €
Predpokladaná dotácia: 34 973,20 €
Zhrnutie projektu: Projekt sa týka vydania monografie mesta Kežmarok a brožúry o Kežmarku. Kniha História Kežmarku od polovice 18. storočia po súčasnosť sa delí do dvoch konceptov a to: I. Politický a hospodársky vývoj mesta Kežmarok od 2. polovice 18. storočia po súčasnosť a II. Školstvo a kultúra od r. 1945 po súčasnosť. Kniha zachytáva kultúrne dianie a aktivity mesta Kežmarok od minulosti po súčasnosť.

Projekt bol ukončený vo februári 2018.

DSCN1751.JPG    DSCN1754.JPG

 

3. Názov projektu:  Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok

logo_samostatne-01.jpg    Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB.jpg     Logo-PSK_SK_farba_vyska_farba.jpg      Nowy_targ.jpg

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Vedúci partner projektu: Mesto Nowy Targ
Celkový oprávnené výdavky:  91 758,00 €
Poskytnutý finančný príspevok pre mesto Kežmarok z EFRR: 44 015,54 €
Poskytnutý finančný príspevok zo ŠR: 5 178,30 €
Spolufinancovanie: 2 589,16 €

Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka rekonštrukcie cyklistických prístreškov, doplnenie mobiliáru k cyklistickým chodníkom, vybudovanie oddychovej zóny pri areáli Zlatná Kežmarok. Dňa 6.5.2018 sa uskutočnilo otvorenie novej oddychovej zóny spojené s usporiadaním cyklistických pretekov pre všetky vekové kategórie.

Projekt bol ukončený v máji 2018.

IMG_20180422_214606.jpg


DSCN2064.JPG
 

4. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č. 16 na ulici Mudr. Alexandra

 

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Termín podania žiadosti: 16.12.2016
Celkový rozpočet: 25 669,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 15 669,00 €
Poskytnutá dotácia: 10 000,00 €

Zhrnutie projektu: Budova meštianskeho domu č. 16 sa nachádza priamo v historickom centre mesta na ulici Mudr. Alexandra v pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti sa budova nachádza v havarijnom, nevyhovujúcom technickom stave. Juhozápadná stena na prízemí aj poschodí vykazuje výrazné trhliny a znaky zamočenia a odkláňa sa od objektu. V rámci obnovy bude mesto objekt sanovať z hľadiska statického a stavebno-konštrukčného.

Projekt je vo fáze realizácie, bol ukončený v decembri 2017.

3.jpg

4.jpg

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“

 

5. Názov projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa

logo_samostatne-01.jpg    Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB.jpg     historicko-kulturno-prirodna-cesta-okolo-tatier.jpg     tatry_europske_zoskupenie_uzemnej_spoluprace.jpg

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 16.08.2016
Celkový rozpočet:  643 333,06 €
Spolufinancovanie mesta: 32 166,66 €
Dotácia z fondov EU: 611 166,40 €
Vedúci partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry
Projektoví partneri: Mesto Kežmarok, Mesto Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ, Gmina Lapsze Nizne , Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Trstená


Zhrnutie projektu: Projekt sa týka výstavby cyklochodníka - prieťah mestom Kežmarok.

Projekt je vo fáze realizácie.


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dňa 14.8.2018 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY od 7:00 do 9:00 na Ul. Priekopa v Kežmarku z dôvodu odstraňovania poruchy. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vod

  14.8.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 31. júla 2018  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na  Ul. Trhovište pre č. domov 5, 28, 30, 32, 34, 36 a Ul. Priekopa č. domov 54 a 56  v  Kežmarku.  Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôs

  31.7.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  dňa 19. júla 2018 v obciach Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tatranská Javorina, Ždiar, Mlynčeky a Kežmarok – časť zásobovaná z ÚV Mlynčeky došlo k výpadkom v dodávke pitnej vody z dôvodu živelnej udalosti - povodne spôsobenej mimoriadnymi zrážkami.     Z dôvodu nevyhovujúcej kvality pitnej vody v ukazovateli  „zákal“ nedoporučujeme používať

  19.7.2018 viac
 • Z mestského zastupiteľstva

  V úvodnom príhovore riadneho zastupiteľstva 21. júna primátor Ján Ferenčák informoval poslancov o aktivitách Mestského úradu. V skratke sa venoval situácii ohľadom sporného územia, nachádzajúceho sa na sídlisku Juh. Primátor ubezpečil obyateľov bytov, že neexistuje žiadna prekážka, kvôli ktorej by si byty nemohli odkúpiť (o tejto téme sa viac dozvi

  3.7.2018 viac
 • Oznam o odstávke teplej úžitkovej vody na sídlisku Sever

  Chceli by sme obyvateľov sídliska Sever informovať o tom, že rekonštrukcia rozvodov teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia prebieha v harmonograme podľa plánu. Od pondelka 9. júla bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, no dodávateľ prisľúbil, že samotná odstávka vody bude trvať menej ako jeden týždeň. Vopred obyvateľom ďakujeme za ich tr

  3.7.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

  21.8.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru - zámena pozemku KN-C 7414, o výmere 2938 m2, k.ú. Mlynčeky, vo vlastníctve mesta Kežmarok za pozemok KN-C 8824, o výmere 2490 m2

  21.8.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru - prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 2, Kežmarok

  21.8.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka