Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Prehľad podaných projektov 2017

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO VÝZIEV NA ZÍSKANIE
FINANCIÍ V RÁMCI EÚ FONDOV, CELOEURÓPSKYCH PROGRAMOV, DOTÁCIÍ ZO ŠR
A GRANTOVÝCH PROGRAMOV
V ROKU 2017

 

1. Názov projektu: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kežmarok


Poskytovateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a RR  
Dátum podania žiadosti: 17.2.2017
Celkový rozpočet:  5 400,00 €
Spolufinancovanie: 1 080,00 €
Dotácia:  4 320,00 €
Zhrnutie projektu: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kežmarok ("Aktualizácia a digitalizácia Územného plánu mesta Kežmarok")
Etapy: Návrh Zmien a doplnkov vrátane procesu posúdenia strategického dokumentu

Projekt nebol podporený.
 

2. Názov projektu: Osvetlenie existujúceho priechodu pre chodcov na ul. Michalská v Kežmarku


Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR
Dátum podania žiadosti: 05.06.2017
Celkový rozpočet: 9 158,40  €
Spolufinancovanie: 458,40 €
Dotácia: 8 700 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici Michalskej v Kežmarku.

Projekt nebol podporený.
 

3. Názov projektu: Zateplenie objektu Nemocnice s poliklinikou v Kežmarku


Poskytovateľ:  Environmentálny fond
Dátum podania žiadosti: 10.03.2017
Celkový rozpočet: 303 036,02  €
Spolufinancovanie: 103 036,02 €
Dotácia: 200 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal zateplenia objektu Nemocnice s poliklinikou v Kežmarku.

Projekt nebol podporený.
 

4. Názov projektu: Podpora rozvoja športu na rok 2017


Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Dátum podania žiadosti: 31.05.2017
Celkový rozpočet:  147 790,14 €
Spolufinancovanie: 71 401,39 €
Dotácia: 76 388,75 €

Zhrnutie projektu:   V rámci tohto programu sa mesto zapojilo so 4 projektami, a to:

 1. Výstavba multifunkčného ihriska Juh, Kežmarok
 2. Výstavba detského ihriska Juh, Kežmarok
 3. Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ Nižná brána, Kežmarok
 4. Podpora rozvoja športu v Kežmarku - nákup športovej výbavy.


Výzva bola Úradom vlády SR zrušená.
 

5. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č. 46 na ul. Hlavné námestie


Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Termín podania žiadosti: 24.11.2017
Celkový rozpočet: 56 246,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 813,00 €
Predpokladaná dotácia: 53 433,00 €
Zhrnutie projektu: Budova meštianskeho domu č. 46 („Barónka“) sa nachádza v najexponovanejšej časti centra mestskej pamiatkovej rezervácie Kežmarok, ktoré v priebehu roka navštevuje veľké množstvo domácich a zahraničných turistov. V rámci obnovy sa bude realizovať oprava okien a dverí, obnova fasády a zastrešenia spolu s opravou komínov, čím sa zlepší stavebno-technický stav, zvýši atraktivita pamiatky, uchová sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

1.jpg

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

6. Názov projektu: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí


Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Dátum podania žiadosti: 30.08.2017
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 45 489,42 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 15 489,42 €
Predpokladaná dotácia: 30 000,00 €
Zhrnutie projektu: Podpora a zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom nevyhnutnej rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí z dôvodu havarijného stavu kúrenia, zlého stavu elektroinštalácie, plynofikácie, zdravotníckej inštalácie a stavebnej časti.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

7. Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok

EU_logo.jpg  logo IROP 2014-2020_verzia 01.png
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 533 268,64 €
Vlastné spolufinancovanie: 26 663,43 €
Schválená výška NFP: 506 605,21 €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na regeneráciu vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry do prostredia vnútrobloku poskytne mesto svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva. Hlavnými prínosmi projektu sú:

 • protihluková funkcia - vysadením vhodných drevín v blízkosti miestnej komunikácie,
 • zníženie znečistenia ovzdušia - odstránením starých asfaltových a betónových plôch, ktoré spôsobujú nadmerné prášenie kvôli zvetrávaniu týchto plôch,
 • posilnenie ekologickej stability prostredia - vytvorením nových zatrávnených plôch,
 • vodozádržný systém - využitím materiálov pri revitalizácii ako štrk, piesok a mulčovacia kôra a následným osadením drenážnych potrubí bude vytvorený vode zádržný systém, vďaka ktorému bude vzduch na sídlisku vlhkejší, sviežejší a zdravší,
 • zvýšenie zdravotno-hygienického štandardu kvality ovzdušia s ohľadom na redukciu alergénov - znížením prašnosti, zvlhčením vzduchu, zazelenaním vnútrobloku a výberom vhodných drevín na výsadbu.
   

Projekt je schválený.
 

8. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Kežmarku


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 69 202,62 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 10 795,99 €
Predpokladaná výška NFP: 58 406,63 €
Zhrnutie projektu: Prioritou mesta Kežmarok je poskytnúť kvalitné a atraktívne prostredie pre život svojim obyvateľom, návštevníkom, turistom, ktoré je dôležité pre udržanie súčasných obyvateľov mesta, ako aj pre prilákanie ďalších ľudí do mesta a tiež aj investorov pre umiestňovanie svojich investícií. K atraktívnemu a kvalitnému prostrediu patrí aj rekonštrukcia zastávok a ich okolia, nakoľko sú prvým miestom kontaktu návštevníka s mestom. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Projekt sa bude realizovať v rámci oprávnenej aktivity C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou nasledujúcej hlavnej aktivity typu C3,a to rekonštrukciou, modernizáciou a výstavbou zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy, konkrétne spoločných zastávok autobusov MHD a regionálnej dopravy. Realizáciou tejto aktivity projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele, a to počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok, ktorých počet bude:

- 6 zrekonštruovaných a zmodernizovaných zastávok - spoločnej zastávky MHD a regionálnej dopravy,
- 4 zrekonštruované a zmodernizované zastávky regionálnej dopravy.

Zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy prispeje k jej vyššiemu využívaniu, čím môže dôjsť k zníženiu používania vlastných motorových vozidiel a v konečnom dôsledku aj k eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

9.  Názov projektu: Štvrtá etapa budovania bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok


Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 04.05.2017
Realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet:  29 991,80 €
Vlastné spolufinancovanie: 19 991,80 €
Poskytnutá dotácia: 10 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. Ide o doplnenie kamerového systému o 4 ks nových kamier, ku ktorým je potrebné doplniť 2 ks počítačov s potrebným príslušenstvom a 2 ks LCD monitorov, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci.

Projekt bol schválený.
2.jpg

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“
 

10. Názov projektu: Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok

EU_logo.jpg  logo IROP 2014-2020_verzia 01.png
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet:
530 816,92 €
Vlastné spolufinancovanie: 26 540,85 €
Schválená výška NFP:  504 276,07 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry. Implementáciou aktivity projektu mesto ako žiadateľ prispeje k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v meste Kežmarok a okolí a k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia. Prostredníctvom navrhnutej aktivity mesto Kežmarok plánuje začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste Kežmarok, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy.

Projekt rieši aktivitu Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Kežmarku, a tá sa následne člení na vybudovanie:

• A.1. cyklistické komunikácie - budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami - dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 1,81 km,

• A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra –  39 kusov cyklostojanov.

Projekt je schválený.
 

11. Názov projektu: Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok

EU_logo.jpg  logo IROP 2014-2020_verzia 01.png
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 272 726,31 €
Vlastné spolufinancovanie: 13 636,32 €
Schválená výška NFP: 259 089,99 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v materských školách a to najmä v oblasti zvýšenia zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom zvýšenia kapacít materskej školy. Základnou filozofiou projektu je v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity materskej školy o desať nových miest z pôvodných 95 na 105 miestna základe analýzy potreby navýšenia kapacity materskej školy a vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu sociálnych zariadení a materiálno - technického vybavenia, úpravou areálu a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. Naplnenie cieľa sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít zameraných na zvýšenie a rozšírenie kvality vzdelávania materskej školy.

Zámerom projektu je rozšírenie kapacít materskej školy Možiarska prostredníctvom týchto aktivít:

• Aktivita č. 1: Rozširovanie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou, rekonštrukciou a zmenou dispozície objektu

• Aktivita č.2: Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti a záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania

• Aktivita č. 3:Obstaranie materiálno - technického vybavenia objektu materskej školy

• Aktivita č. 4: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti objektu materskej školy.

Projekt je schválený.
 

12. Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: POKZP-PO4-SC431-2017-19
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 355 719,63 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 17 785,98 €
Predpokladaná výška NFP: 337 933,65 €
Zhrnutie projektu: Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na Ul. Cintorínska č. 3 v Kežmarku. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je nevyhnutná. V MŠ je poskytované deťom predprimárne vzdelanie a výchova, no kvalitu a bezpečnosť tohto procesu ohrozuje súčasný stav budovy. S cieľom odstrániť existujúce tepelno-technické nedostatky boli odborne spôsobilými osobami navrhnuté nasledujúce opatrenia: zateplenie fasády, stropnej konštrukcie podkrovia, stropnej konštrukcie suterénu, dokončenie výmeny výplňových konštrukcií okenných otvorov a vstupných dvier, modernizácia vykurovacej sústavy, modernizácia prípravy teplej vody, výmena svietidiel, osadenie rekuperačných jednotiek na výmenu vzduchu a vybudovanie bezbariérového prístupu. Vďaka realizácii projektu sa stane budova MŠ modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia

Projekt je v procese hodnotenia.
 

13. Názov projektu: Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 171 818,25 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 8 590,91 €
Predpokladaná výška NFP: 163 227,34 €
Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ – Grundschule Hradné námestie 38, v Kežmarku  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 509 žiakov,
 • 1 podporená knižnica,
 • 1 podporená polytechnická učebňa,
 • 1 podporená učebňa IKT,
 • 1 podporená prírodovedná učebňa,
 • 1 podporená základná škola

 Miesto realizácie projektu: Základná škola Grundschule Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Projekt je v procese hodnotenia.
 

14. Názov projektu: Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 179 249,94 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 8 962,50 €
Predpokladaná výška NFP: 170 287,44 €
Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ – Dr. Daniela Fischera 2, v Kežmarku  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 686 žiakov,
 • 1 jazyková učebňa,
 • 1 podporená knižnica,
 • 1 podporená prírodovedná učebňa
 • 1 podporená polytechnická učebňa,
 • 1 podporená učebňa IKT,
 • 1 podporená základná škola

Miesto realizácie projektu: Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok

Projekt je v procese hodnotenia.
 

15. Názov projektu: Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 143 529,33 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 7 176,47 €
Predpokladaná výška NFP: 136 352,86 €
Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania. Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ – Nižná brána 8 v Kežmarku  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 466 žiakov,
 • 2 podporené prírodovedné učebne (fyziky, biochémie).
 • 1 podporená učebňa IKT,
 • 1 podporená základná škola 

Miesto realizácie projektu: Základná škola Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok

Projekt je v procese hodnotenia.
 

16. Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1.-01
Predpokladaná realizácia projektu:  2018-2020
Celkový rozpočet: 259 380,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 12 969,00 €
Predpokladaná výška NFP: 246 411,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok (ďalej len ZŠ) a to najmä v oblasti zvýšenia inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a následne zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov školy a zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému základnému vzdelávaniu.

Projekt je zameraný na rozšírenie a podporu aktivít ZŠ (nasledujúce aktivity sú aj hlavnými aktivitami projektu):

 • aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese

• aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach

• aktivity pre skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl

Cieľová skupina: žiaci ZŠ vrátane so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Termín realizácie týchto aktivít je 36 mesiacov.
Miesto realizácie projektu je Základná škola, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok.

Projekt je v procese realizácie.
 

17. Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01Kežmarok

 

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1.-01
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2020
Celkový rozpočet: 145 260,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 7 263,00 €
Predpokladaná výška NFP: 137 997,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v Základnej škole Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok (ďalej len ZŠ) a to najmä v oblasti zvýšenia inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a následne zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov školy. Projekt je zameraný na rozšírenie a podporu aktivít ZŠ (nasledujúce aktivity sú aj hlavnými aktivitami projektu):

• aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese

 • aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach.

Cieľová skupina: žiaci ZŠ vrátane so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Termín realizácie týchto aktivít je 36 mesiacov.

Miesto realizácie projektu je Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok.

Projekt je v procese realizácie.
 

18. Názov projektu: Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Grundschule, Kežmarok

 

Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
V
ýzva: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 149 934,68 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 14 993,46 €
Predpokladaná výška dotácie:  134 941,22 €
Zhrnutie projektu: Projekt sa týkal rekonštrukcie striech telocviční a ústredného vykurovania v objekte telocvične ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok.

Projekt nebol podporený.
 

19. Názov projektu: Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok

 

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 100 429,50 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 5 021,48 €
Predpokladaná výška NFP: 95 408,02 €
Zhrnutie projektu: Na slovenskej strane cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny pri cyklochodníku s dominantným vodným prvkom. A následne projekt dopĺňajú spoločné aktivity – výstavy s poľským Nowym Targom.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

20. Názov projektu: Spoznávaj krásy prírody, kultúry a histórie Nowého Targu a Kežmarku

 

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 51 537,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 2 576,85 €
Predpokladaná výška NFP: 48 960,15 €
Zhrnutie projektu: V rámci projektu budú označené turistické a bežecké trasy v okrese Kežmarok a na poľskej strane budú publikované ich doterajšie turistické chodníky. Partneri projektu budú realizovať dva bežecké podujatia, a to jedno v Nowom Targu a jedno v Kežmarku dostupné pre širokú verejnosť.

Okrem toho budú vytvorené dve mobilné aplikácie - sprievodcovia miest Kežmarok a Nowy Targ.

Mobilná aplikácia bude obsahovať pamiatky miest, turistické, cyklistické a bežecké chodníky a trasy, podujatia a zaujímavosti miest Kežmarok a Nowy Targ.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

21. Názov projektu: Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva v mestách Nowy Targ a Kežmarok prostredníctvom vybudovania vyhliadkovej veže a montáž vyhliadkových kamier v Nowom Targu a Kežmarku

 

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 16 728,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 836,40 €
Predpokladaná výška NFP: 15 891,60 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je na poľskej strane vybudovať vyhliadkovú vežu a vyhliadkové kamery umiestniť na Lapszowej hore. Na slovenskej strane je cieľom projektu je umiestnenie vyhliadkovej kamery na radnici mesta Kežmarok. Obraz z tejto kamery bude možné sledovať na webstránke mesta Kežmarok.Takéto aktivity umožnia prístup k projektovým produktom telesne postihnutým osobám, ktoré vlastnými silami nie sú schopné vidieť všetko sami.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

22. Názov projektu: Putovanie cestami histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nowy Targ - Kežmarok

 

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2019
Celkový rozpočet: 49 938 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 2 496,90 €
Predpokladaná výška NFP: 47 441,10 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je na oboch stranách pohraničia vydanie kníh. Poľská strana sa v knihe venuje téme výročia navštívenia pápeža Jána Pavla II. Slovenská strana sa venuje v knihe 750. výročiu udelenia mestských práv mestu Kežmarok.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

23. Názov projektu: Rekonštrukcia starej obchodnej vínnej cesty medzi mestom Kežmarok a Limanowa


Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2018 -2020
Celkový rozpočet: 850 873 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 42 543,65 €
Predpokladaná výška NFP: 808 329,34 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je obnova starej obchodnej vínnej cesty medzi mestami Kežmarok a Limanowa (PL). Na tejto trase sa v minulosti stretávali obchodníci, remeselníci a obyvatelia miest. Projektom plánujeme zrekonštruovať dom na Hradnom nám. č.3 a vytvoriť tam priestor pre návštevníkov mesta Kežmarok, či už na bicykloch alebo peších na cestou za spoznávaním histórie, tradícií a kultúry týchto dvoch spolupracujúcich miest.

Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

PROJEKTY PODANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM OBDOBÍ /

DOTÁCIA POSKYTNUTÁ V ROKU 2017

 

1. Názov projektu: Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

 

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 13.1.2016
Realizácia projektu: druhý polrok 2017
Celkový rozpočet:  62 989,28 €
Poskytnutá dotácia: 20 000 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. Ide o doplnenie kamerového systému o 16 ks nových kamier (14 ks statických kamier, 2 ks otočných kamier), ku ktorým je potrebné doplniť 2 ks počítačov s potrebným príslušenstvom a 2 ks LCD monitorov, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci.

Kamery budú nainštalované v týchto lokalitách:

 • - kruhový objazd pri Lidli – Ul. Michalská, 3 statické kamery
 • - pri Tatraľane – Ul. Michalská, 2 statické kamery
 • - Ul. Ľubická cesta, 2 statické kamery
 • - Ul. Trhovište, 1 statická kamera
 • - Ul. Hviezdoslavova, 1 statická kamera
 • - Ul. Huncovská, 1  statická kamera
 • - križovatka Ul. Garbiarska – Dr. Alexandra, 1 otočná kamera
 • - Ul. Kušnierska brána, 1 statická kamera
 • - Slovenská pošta – Ul. Dr. D. Fischera, 1 otočná kamera
 • - Ul. Pod lesom, 2 statické kamery
   

Projekt bol schválený, je ukončený.

2.jpg

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“
 

2. Názov projektu: Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku

logo_samostatne-01.jpg    Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB.jpg     Logo-PSK_SK_farba_vyska_farba.jpg      Nowy_targ.jpg

Poskytovateľ: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  36 813,90 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 840,70 €
Predpokladaná dotácia: 34 973,20 €
Zhrnutie projektu: Projekt sa týka vydanie monografie mesta Kežmarok. Kniha História Kežmarku od polovice 18. storočia po súčasnosť. Kniha sa delí do dvoch konceptov a to: I. Politický a hospodársky vývoj mesta Kežmarok od 2. polovice 18. storočia po súčasnosť a II. Školstvo a kultúra od r. 1945 po súčasnosť. Kniha zachytáva kultúrne dianie a aktivity mesta Kežmarok od minulosti po súčasnosť.

Projekt je vo fáze realizácie, ukončenie projektu február 2018.
 

3. Názov projektu:  Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok

logo_samostatne-01.jpg    Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB.jpg     Logo-PSK_SK_farba_vyska_farba.jpg      Nowy_targ.jpg

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  54 489,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 724,45 €
Predpokladaná dotácia: 51 764,55 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka rekonštrukcie cyklistických prístreškov, doplnenie mobiliáru k cyklistickým chodníkom, vybudovanie oddychovej zóny a pump ride trackovej trasy pri areáli Zlatná Kežmarok.

Projekt je vo fáze realizácie, ukončenie projektu máj 2018.

 

4. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č. 16 na ulici Mudr. Alexandra

 

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Termín podania žiadosti: 16.12.2016
Celkový rozpočet: 25 669,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 15 669,00 €
Poskytnutá dotácia: 10 000,00 €
Zhrnutie projektu: Budova meštianskeho domu č. 16 sa nachádza priamo v historickom centre mesta na ulici Mudr. Alexandra v pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti sa budova nachádza v havarijnom, nevyhovujúcom technickom stave. Juhozápadná stena na prízemí aj poschodí vykazuje výrazné trhliny a znaky zamočenia a odkláňa sa od objektu. V rámci obnovy bude mesto objekt sanovať z hľadiska statického a stavebno-konštrukčného.

Projekt je vo fáze realizácie, bude ukončený v decembri 2017.

3.jpg

4.jpg

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“

 

5. Názov projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa

 

Poskytovateľ:  Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 16.08.2016
Celkový rozpočet:  643 333,06 €
Spolufinancovanie mesta: 32 166,66 €
Dotácia z fondov EU: 611 166,40 €
Zhrnutie projektu: Projekt sa týka výstavby cyklochodníka - prieťah mestom Kežmarok.

Projekt je vo fáze realizácie.


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  oznamujeme Vám, že dnes 15. februára 2018 od 8:30 do 14:00  môže byť obmedzená dodávka pitnej vody Kam.baňa, Ľub.cesta a Ľubica z dôvodu rozkopávky na miestnej komunikácií. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené pr

  15.2.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  oznamujeme Vám, že dňa 11.1.2018 od 8:30 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v meste Kežmarok na ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za poch

  11.1.2018 viac
 • Prerušená dodávka vody ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan.

  Dňa 11.1.2018 od 8:30 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v meste Kežmarok na ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za pochopenie.

  11.1.2018 viac
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny ul. Jána Chalúpku, ul. Tatranská

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: úseky - ul. Jána Chalúpku od č.d. 6 po č.d. 36 párne, od č.d. 1 po č.d. 21 nepárne, ul. Tatranská od č.d. 26 po č.d. 62 párne, od č.d. 29 po č.d. 53 nepárne: 9. január 2018 od 07:40 h do 15:30 h

  9.1.2018 viac
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny ul. Kostolné námestie

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Kostolné námestie v úseku od č.d. 21 po č.d. 29 nepárne: 10. január 2018 od 08:00 h do 15:30 h.

  9.1.2018 viac
Február 2018
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Milan Kovačič, bytom Kežmarok Pavol Gyori, bytom Kežmarok Mária Gáborová, bytom Kežmarok Ladislav Petras, bytom Kežmarok Miloš Labus, bytom Kežmar

  20.2.2018 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kubov

  Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom     14. 02. 2018 trvalý pobyt   Ľubomír Kubov, narodený  20. 11. 1971   /meno, priezvisko a dátum nar

  14.2.2018 viac
 • Ponuka práce – strojník-ľadmajster

  Mesto Kežmarok prijme na Zimný štadión v Kežmarku strojníkov-ľadmajstrov. Záujemca musí byť vyučený v odbore, alebo musí mať aspoň 2-ročnú prax, musí mať tiež  osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, presnosť, zodpovednosť. Záujemcovia môžu doručiť žiadosť so stručným životopisom v termíne do 20. marca 2018 na adresu: Mestský úrad Kežmarok Hlavn

  14.2.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Poznáš v Kežmarku miesta, ktoré nefungujú ako by mali, vidíš v nich jedinečný potenciál?

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka