Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Prehľad podaných projektov 2018

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO VÝZIEV NA ZÍSKANIE
FINANCIÍ V RÁMCI EÚ FONDOV, CELOEURÓPSKYCH PROGRAMOV, DOTÁCIÍ ZO ŠR
A GRANTOVÝCH PROGRAMOV
V ROKU 2018

 

1. Kežmarok mesto kultúry 2019 - prípravná fáza

Poskytovateľ: Fond na podporu umenia 
Dátum podania žiadosti: 15.01.2018
Výška požadovanej dotácie: 9 755,00 €
Výška spolufinancovania: 2 439,00 €

Zhrnutie projektu:
Zámerom projektu je dlhodobá podpora rozvoja kultúry a umenia v meste Kežmarok, rozšírenie existujúcich aktivít o nové druhy a formy umenia, prezentácia rôznych foriem súčasného umenia a tradičnej kultúry s medzinárodným a celoslovenským presahom (spolupráca s partnerskými mestami), a tým rozšíriť publikum, a to prostredníctvom zapojenia čo najvyššieho počtu organizácií mesta, teda základné a stredné umelecké školy, folklórne súbory, múzeá, galérie a tiež farské úrady. Prínosom projektu je podpora talentov mládeže a občanov mesta, ktorí budú zapojení do realizácie projektu, aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, oboznámenie návštevníkov s folklórom a tradíciami typickými pre naše mesto, rozvoj cestovného ruchu v meste. Hlavným cieľom projektu je spropagovanie mesta Kežmarok, ako mesta kultúry, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie povedomia o histórii, kultúre a tradíciách. Cieľovou skupinou budú samotní obyvatelia mesta (cca 15 000) a obyvatelia regiónu všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia. Taktiež návštevníci počas festivalu EĽRO (cca 60 000) a turistickej sezóny (cca 40 000). Medzi cieľové skupiny patria deti od útleho veku až po zrelú generáciu a všetkých sociálnych postavení. Dôležitou skupinou sú aj profesionáli, riaditelia festivalov, vystúpení, tvorcovia programov,
organizátori, účinkujúci zo Slovenska i zahraničia, výtvarníci, remeselníci a pod.

Projekt nebol podporený.
 

2. Active EuroMountain – Partnerstvo Kežmarok

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 25.01.2018
Predpokladaná realizácia projektu: 2019-2020
Celkový rozpočet: 49 290,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 7 393,50 €
Predpokladaná výška NFP: 41 896,50 €

Zhrnutie projektu: 
Úloha mesta:

 • Participácia na vývojových procesoch (minimálne 4 stretnutia za krajinu)
 • Rozvoj miestnych stratégií
 • Úprava miestnych stratégií
 • Získanie nových skúseností v rámci medzinárodnej spolupráce a spolupráce regionálnych partnerov. Získanie nových a osvedčených postupov pri vytváraní stratégie. Nová stratégia bude skvelým nástrojom pre budúci rozvoj miestneho cestovného ruchu.
   

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

3. Digital Cities Challenge - Smart Green City for Life Kežmarok

Operačný programCOSME – program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky
Dátum podania žiadosti: 25.01.2018
Predpokladaná realizácia projektu: 2018

Zhrnutie projektu: 
Projekt Digital Cities Challenge je špecializovaný program koučingu a uľahčenia, ktorým Európska komisia pomáha 15 mestám rozvíjať a realizovať digitálne politiky, ktoré môžu transformovať každodenný život pre obyvateľov, podniky, pracovníkov a podnikateľov.

Projekt nebol podporený.
 

4. Protection of citizens and visitors in Town of Kežmarok (Slovakia) and Town of Nowy Targ (Poland) against threats of terrorism and anti-social events

Operačný program: Internal Security Fund – Police
Kód výzvy: ISFP-2017-AG-PROTECT: Protection
Dátum podania žiadosti: 01.02.2018
Predpokladaná realizácia projektu: 2018-2020
Celkový rozpočet: 253 269,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 25 326,90 €
Predpokladaná výška NFP: 227 942,10 €

Zhrnutie projektu: 
Na základe aktuálnej hrozby teroristických útokov v Európskych mestách a to najmä v mestách, kde dochádza k zvýšenej koncentrácií  návštevníkov bola na úrovni partnerských miest Kežmarok (Slovenská republika a Nowy Targ – Republika Poľská) bolo v minulosti vykonaných niekoľko spoločných súčinnostných porád. Na poradách bola priebežne vykonaná analýza rizík načrtnutá analýza potrieb na zvýšenie bezpečnosti ľudí pred hrozbou teroristických útokov a v prípade útoku jeho okamžitá eliminácia a následné odstránenie následkov a vzájomná pomoc partnerských miest.

Zároveň bol navrhnutý spôsob zvýšenej ochrany občanov partnerských miest (Kežmarok a Nowy Targ) a návštevníkov týchto miest pred možným teroristickým útokom. 

Z krátkodobého hľadiska očakávame prínos projektu v lepšej pripravenosti zainteresovaných bezpečnostných zložiek pri hrozbe teroristického útoku.

Zo strednodobého hľadiska bude prínosom medzinárodná výmena informácií formou školení a spoločných cvičení bezpečnostných zložiek a z dlhodobého hľadiska bude prospešné podstatné zvýšenie materiálnej a odbornej prípravy zainteresovaných subjektov na eliminovanie hrozieb terorizmu.

Projekt nebol podporený.
 

5. Podpora rozvoja športu na rok 2018

logo-uvsr.png

Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Dátum podania žiadosti: 27.02.2018
Výška požadovanej dotácie: 76 653,67 €
Výška schválenej dotácie: 22 500,00 €

Zhrnutie projektu:  
V rámci tohto programu sa mesto zapojilo so 4 projektami, a to:

 • Výstavba multifunkčného ihriska Juh, Kežmarok - projekt nebol schválený
 • Výstavba detského ihriska na ulici Martina Lányiho, Kežmarok - projekt bol scvhálený vo výške 9 000,00 €
 • Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ Nižná brána, Kežmarok - projekt bol schválený vo výške 
  10 000,00 €
 • Nákup športovej výbavy pre podporu rozvoja športu v Kežmarku - projekt bol schválený vo výške 3 500,00 €
 •  

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2018."


Projekt je vo fáze realizácie.
 

6. Osvetlenie existujúceho priechodu pre chodcov na ul. Michalská v Kežmarku

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR
Dátum podania žiadosti: 09.03.2018
Výška požadovanej dotácie: 8 272,00 €
Celkové výdavky: 8 708,40 €
Spolufinancovanie: 436,40 €

Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týkal osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici Michalskej v Kežmarku.

Projekt nebol podporený.
 

7. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí

1.png2.jpg      3.jpg
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Dátum podania žiadosti: 05.04.2018
Celkový rozpočet: 42 989,42 €
Spolufinancovanie: 12 989,42 €
Predpokladaná dotácia: 30 000,00 €

Zhrnutie projektu:
Podpora a zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom nevyhnutnej rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí z dôvodu havarijného stavu kúrenia, zlého stavu elektroinštalácie, plynofikácie, zdravotníckej inštalácie a stavebnej časti.
4.png


Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 70 %

Projekt bol ukončený.
 

8. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku

Poskytovateľ: Environmentálny fond
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkové náklady: 359 284,79 €
Požadovaná dotácia: 200 000 €
Spolufinancovanie: 159 284,79 €

Zhrnutie projektu:
Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na Ul. Cintorínska č. 3 v Kežmarku. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je nevyhnutná. V MŠ je poskytované deťom predprimárne vzdelanie a výchova, no kvalitu a bezpečnosť tohto procesu ohrozuje súčasný stav budovy. S cieľom odstrániť existujúce tepelno-technické nedostatky boli odborne spôsobilými osobami navrhnuté nasledujúce opatrenia: zateplenie fasády, stropnej konštrukcie podkrovia, stropnej konštrukcie suterénu, dokončenie výmeny výplňových konštrukcií okenných otvorov a vstupných dvier, modernizácia vykurovacej sústavy, modernizácia prípravy teplej vody, výmena svietidiel, osadenie rekuperačných jednotiek na výmenu vzduchu a vybudovanie bezbariérového prístupu. Vďaka realizácii projektu sa stane budova MŠ modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia

Projekt nebol podporený.
Pozn.: Projekt bol podporený v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

9. Smart Green E-Mobilita v Kežmarku - Rozšírenie vozového parku mesta o elektromobil                                                   

Poskytovateľ: Environmentálny fond
Dátum podania žiadosti: 27.04.2018
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 31 100,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 1 555,00 €
Predpokladaná dotácia: 29 545,00 €

Zhrnutie projektu: 
Mesto Kežmarok bude elektromobil využívať na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti s mestským úradom ako referentské vozidlo pre oddelenia Mestského úradu v Kežmarku na účely služobných ciest, návštev partnerských miest pracovníkmi úradu, účasti na konferenciách a iných pracovných stretnutiach v rámci Slovenska aj v zahraničí a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Nákupom elektromobilu a jeho aktívnym používaním Mesto Kežmarok zabezpečí podporu ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, predovšetkým CO2, NOx a ostatnými emisiami plynov spôsobujúcimi skleníkový efekt. Spustením projektu bude pokračovať modernizácia dopravnej infraštruktúry v meste, ktorá neznečisťuje životné prostredie.                                                        

Projekt nebol podporený.

 

10. Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Grundschule, Kežmarok

Poskytovateľ: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Výzva: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Dátum podania projektu: 11.05.2018
Predpokladaná realizácia projektu: 2018
Celkový rozpočet: 149 934,68 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 14 993,46 €
Predpokladaná výška dotácie:  134 941,22 €

Zhrnutie projektu:
Projekt sa týkal rekonštrukcie striech telocviční a ústredného vykurovania v objekte telocvične ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok.

Projekt nebol podporený.

 

11. Modernizácia vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy v Kežmarku

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32
Predpokladaná realizácia projektu: 2019
Celkové oprávnené výdavky: 582 673,43 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 29 133,67 €
Predpokladaná dotácia: 553 539,76 €

Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Projekt sa bude realizovať v rámci oprávnenej aktivity D. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou nasledujúcej hlavnej aktivity typu D.1, a to náhradou autobusov mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnym nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry vrátane nákupu nových nízkopodlažných, nízkoemisných autobusov, konkrétne autobusov MHD. Realizáciou tejto aktivity projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele (kód merateľného ukazovateľa je P0191), a to počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave, ktorých počet bude:
- 1 nahradený autobus linky MHD vysokoenvironmentálnym nízkopodlažným nízkoemisným autobusom s elektrickým pohonom.
Zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy prispeje k jej vyššiemu využívaniu, čím môže dôjsť k zníženiu používania osobných motorových vozidiel a v konečnom dôsledku aj k eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

12. Údržba historického centra elektrickými strojmi s nulovými emisiami

Poskytovateľ: Environmentálny fond
Dátum podania žiadosti: 23.10.2018
Predpokladaná realizácia projektu: 2019
Celkový rozpočet: 174 840,00 €
Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 8 742,00 €
Predpokladaná dotácia: 166 098,00 €

Zhrnutie projektu: 
Mesto Kežmarok  má záujem kúpiť elektrický vysávač, ktorý bude využívaný predovšetkým na činnosti späté so skrášľovaním historického centra a jeho okolia. Celková plocha územia, na ktorom bude elektrický vysávač použitý, predstavuje približne 40 hektárov. Tento Elektrický vysávač disponuje menšími rozmermi a tak ho bude možné využívať v úzkych uliciach mesta a na úzkych komunikáciách. Výhodou takéhoto stroja je jeho multifunkčnosť, nakoľko ním bude možné vykonávať viaceré činnosti ako zametanie, umývanie, zber odpadkov a lístia. Spustením projektu bude pokračovať snaha o obnovu vozového parku a strojov VPS výmenou motorových vozidiel za elektrické a tým prispievanie k zlepšeniu kvality ovzdušia a životného prostredia.

Projekt  nebol podporený.

13. Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku

IA_MPSVR_SR_2.jpg      eu.png      7979_oplzhorizontalsmall.png

Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Realizácia projektu: 2019 - 2021
Celkový rozpočet: 340 860,00 €
Požadovaná výška NFP: 340 860,00 €

Zhrnutie projektu:  
Cieľom projektu je v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie a špecifického cieľa 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť zlepšiť prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľný ma kvalitným službám zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. V rámci projektu je oprávneným typom aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení, kde patrí podpora opatrovateľskej služby. Prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v Kežmarku sa skvalitnia a zefektívnia sociálne služby pre prijímateľov. V neposlednom rade tiež prispeje k skvalitneniu života prijímateľov.
Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele:
• počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení
na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 23 (počet pracovných miest opatrovateliek prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas)
• počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: 1.

Projekt bol schválený.
 

14. Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OP KZP-PO2-SC211-2018-40
Predpokladaná realizácia projektu: 2019
Celkový rozpočet: 182 329,32 €
Požadovaná výška NFP: 173 212,85 €

Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy zrealizovať vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok. Prostredníctvom stavebných a sadovníckych úprav prispieť k zlepšeniu environmentálnych aspektov verejného priestranstva a zvýšiť tak technickú, krajinársku, sadovnícku, spoločenskú, vybavenostnú a kultúrnu úroveň existujúceho verejného priestranstva – 2 parkovísk v  meste. V neposlednom rade daný projekt bude viesť k zníženiu hluku a prašnosti a tiež prívalových vôd.
Projekt rieši jednu hlavnú aktivitu (vodozádržné opatrenie), ktorá pozostáva z dvoch činností:
• Stavebná úprava parkoviska s vodonepriepustným asfaltovým povrchom na vodopriepustný povrch z betónovej zámkovej dlažby do štrkového lôžka s trávnatou plochou v strede parkovacieho miesta,
• Sadovnícke úpravy – zatrávnenie plochy v rámci navrhovaných parkovísk, plochy okolo parkovísk, výsadba vzrastlých stromov a  osadenie  s výsadbou dažďových záhrad.
Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele:
• počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2
• plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2 666 m2
Predpokladaný termín realizácie týchto aktivít je 4 mesiace.

Projekt nebol podporený.
 

15. Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok

LOGO_varianta_A_-_z_kladn__variant_logo_op_kzp_A_RGB.jpg     efrr_horizontal.png      logo_SIEA.jpg

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC441-2018-39
Predpokladaná realizácia projektu: 2019 - 2020
Celkové oprávnené výdavky: 31 200,00 €
Schválená výška NFP: 29 640,00 €

Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu „Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok“ je prostredníctvom vypracovania a prijatia Nízkouhlíkovej stratégie vytvoriť rámec pre boj proti klimatickým zmenám na riešenom území. Prípravou strategického dokumentu bude môcť mesto Kežmarok v budúcnosti riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré budú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania dopadov zmeny klímy na život jeho obyvateľov. Miestom realizácie projektu je mesto Kežmarok. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a územie samotné s počtom obyvateľov 15 856 (zdroj: evidencia obyvateľstva mesta Kežmarok k 20. 6. 2018, program CG ISS).

Predmetom projektu je vypracovanie strategického dokumentu, ktorý zmonitoruje stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové aktivity a opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Lokálna nízkouhlíková stratégia bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na obdobie minimálne 5 rokov. Okrem sektorov budov, verejného osvetlenia, tepelnej energetiky a dopravy bude stratégia rozšírená o sektor inteligentné mestá (smart cities). Mesto Kežmarok disponuje systémom centralizovaného zásobovania teplom, preto neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie bude aj aktualizovaná koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Ukazovateľom zrealizovaných výstupov projektu je 1 lokálna nízkouhlíková stratégia vrátane aktualizovanej koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike.

Projekt bol schválený.
 

16. Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OP KZP-PO1-SC111-2017-32
Predpokladaná realizácia projektu: 2019 - 2020
Celkové oprávnené výdavky: 2 808 105,13 €
Požadovaná výška NFP: 2 667 699,87 €

Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu v meste Kežmarok je zvýšenie miery triedenia komunálnych odpadov zdokonalením a rozšírením systému zberu a vybudovaním kapacity nazhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Jedná sa zároveň o prípravu na splnenie recyklačných cieľov po roku 2020.

Mesto v súčasnosti zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov mesta len čiastočne, pričom pre zhodnocovanie mu chýbajú vlastné kapacity.

Projekt zahŕňa výstavbu modernej technologickej kompostárne a nákup techniky nevyhnutnej na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zakúpené zariadenia umožnia triedenie, zber odpadu, prepravu do mestskej kompostárne a jeho zhodnotenie na kompost. Ten bude následne využívaný pre potreby mesta a obyvateľov.

Projekt je potrebné realizovať z environmentálnych dôvodov (zamedzenie vzniku „čiernych“ skládok odpadu), ale aj z dôvodov ekonomických (mesto vynakladá ročne vysoké čiastky na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu). Produkcia nevytriedeného komunálneho odpadu sa realizáciou projektu zníži a produkcia vytriedených zložiek sa naopak zvýši vďaka rozšíreniu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 16.10.2019, ulice Karola Kuzmányho, Južná, Obrancov mieru.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 16.10.2019 od 08:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Kuzmányho, Južná a Obrancov Mieru.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené

  16.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 14.10.2019, ulice Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 14.10.2019 od 08:15 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok na ul. Štúrovej a ul. Kamenná Baňa.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené probl

  14.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 9.10.2019, Nábrežná, Záhradná, Toporcerova.

  Dobrý deň,   dnes 9.10.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody  v Kežmarku na ul. Nábrežnej, Záhradnej a Toporcerovej.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní v

  9.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 2.10.2019, ulica Tatranská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 2.10.2019 od 08:45 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Tatranská.   Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v z

  2.10.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody dňa 19.9.2019 na ulici Štúrova a Kamenná baňa.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 19.9.2019 od 8:30 do 14:00 bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Kežmarok, ul. Štúrova a Kamenná baňa.   Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v

  19.9.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Tesárová

       Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom     16.10.2019                 

  16.10.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                                                             Ladislav Malinič, bytom Kežmarok                             Daniel Žatkovič, bytom Kežmarok  

  15.10.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.12/2018 o vymedzení úsekov mies

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.    /2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2019

  9.10.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka