Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Prehľad podaných projektov 2019

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO VÝZIEV NA ZÍSKANIE
FINANCIÍ V RÁMCI EÚ FONDOV, CELOEURÓPSKYCH PROGRAMOV, DOTÁCIÍ ZO ŠR
A GRANTOVÝCH PROGRAMOV
V ROKU 2019

1. Rekonštrukcia kotolne radnice v Kežmarku

Operačný program:  Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45 - 45. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)
Dátum podania žiadosti: 29.01.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  júl – december 2019
Celkové oprávnené výdavky:  66 722,74 €
Požadovaná výška NFP: 63 386,60 €


Zhrnutie projektu:
Zámerom projektu  je v rámci prioritnej osi 1, špecifický cieľ1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, nahradiť tri existujúce plynové kotle, strojného zariadenia v plynovej kotolni, ktorá zabezpečuje vykurovanie radnice. Pôvodné kotle sú na  hranici technickej životnosti a prevádzkovej bezpečnosti, vymenené budú za 3 nové nízkoteplotné plynové teplovodné kondenzačné kotle.
Projekt rieši aj SMART prvky inteligentného vykurovania, ktoré nová kotolňa bude spĺňať (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania a ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet).

Projekt nebol podporený.
 

2. Modernizácia šatní v Mestskej športovej hale v Kežmarku

Logo-PSK_SK_farba_vyska_farba.jpg
Poskytovateľ: 
Prešovský samosprávny kraj
Výzva: Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program: 1. Šport
Podprogram: Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru
Dátum podania žiadosti: 11.02.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  júl – október 2019
Celkový rozpočet projektu:  5 256,00 €
Požadovaná dotácia: 4 380,00 €


Zhrnutie projektu:
Pomocou projektu mesto plánuje zmodernizovať vybavenie šatní v Mestskej športovej hale novým hnuteľným majetkom. Ide o vybavenie šatní novými vešiakovými boxami.

Projekt bol schválený.
 

3. Prevencia kriminality v meste Kežmarok 2019

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR
Výzva: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
Dátum podania žiadosti: 04.03.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  september – december 2019
Celkový rozpočet projektu:  65 999,40 €
Požadovaná dotácia: 52 799,50 €


Zhrnutie projektu:
V rámci projektu mesto plánuje doplniť kamerový systém o 13 ks nových kamier, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach (Trhovište, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Levočská, Bardejovská, Košická, Lanškrounská, Tatranská, Gen. M. R. Štefánika), nakoľko súčasný stav nie je postačujúci.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

4. Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Program: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.6 Komplexná rekonštrukcia NKP s prioritou ochrany a obnovy
Dátum podania žiadosti: 07.03.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  jún – december 2019
Celkový rozpočet projektu:  393 139,00 €
Požadovaná dotácia: 373 482,00 €
 

Zhrnutie projektu:
V rámci komplexnej rekonštrukcie NKP Reduta plánuje mesto realizovať obnovu zastrešenia, obnovu fasády, obnovu okien a dverí, obnovu vnútorného dvora, ktorý bude verejne prístupný a bude slúžiť pre účely expozície o NKP Reduta.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

5. Podpora rozvoja športu na rok 2019

Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Dátum podania žiadosti: 14.03.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  jún – december 2019
Celkový rozpočet projektu: 94 777,00 €
Výška požadovanej dotácie: 62 201,00 €

Zhrnutie projektu:   
V rámci tohto programu sa mesto zapojilo s 3 projektami, a to:

 • Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ
 • Výmena podlahy v Mestskej športovej hale
 • Podpora rozvoja športu v meste na rok 2019 (nákup futbalových a hokejových bránok, basketbalových lôpt).


Schválené boli projekty: Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ a Podpora rozvoja športu v meste na rok 2019 (nákup futbalových a hokejových bránok, basketbalových lôpt).
 

6. Program podpory lokálnych komunít

Poskytovateľ:  Nadácia Coop Jednota
Dátum podania žiadosti: 21.03.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  júl - október 2019
Celkový rozpočet projektu: 13 581,80 €


Zhrnutie projektu:   
V rámci tejto výzvy sa mesto zapojilo s 3 projektami, a to:

 • Živé steny – cieľom projektu je skrášliť neestetické miesta, kde sú umiestnené kontajnery na odpad, a to osadením 3 zelených stien s výsadbou rastlín a prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov mesta a v neposlednom rade aj zvýšiť podiel zelene v meste.
 • Pódium pre deti – zámerom projektu je prispieť k využívaniu exteriéru na vzdelávací proces detí, ale aj na prezentáciu kultúrnych a športových podujatí organizovaných v Materskej škole Cintorínska 3, Kežmarok.
 • Zelenšie mesto – cieľom projektu je zvýšenie atraktivity prostredia, a to umiestnením 2 ks dubových sudov a 4 ks dubových nádob (kvetináčov), ktorými sa zvýši podiel zelene na námestí.


Projekt nebol podporený.
 

7. Dofinancovanie 5 % spolufinancovania už schváleného projektu Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj
Výzva: Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program: 2. Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5 % spolufinancovania žiadateľom z EŠIF
Dátum podania žiadosti: 26.3.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  október 2019 – december 2020
Celkový rozpočet projektu:  428 748,83 €
Požadovaná dotácia: 21 437,44 €


Zhrnutie projektu:
V rámci projektu mesto žiada o dofinancovanie 5 % spolufinancovania už schváleného projektu Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok (https://www.kezmarok.sk/cyklochodnik-okolo-historickeho-centra-mesta-kezmarok.html?force_output=1).

Projekt bol schválený.
 

8. Dostavba šatní na Zimnom štadióne v Kežmarku

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj
Výzva: Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program: 3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania žiadosti: 26.3.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  august 2019 – marec 2020
Celkový rozpočet projektu:  400 000,00 €
Požadovaná dotácia: 200 000,00 €


Zhrnutie projektu:
Realizáciou projektu sa zabezpečí dostavba šatní na zimnom štadióne, a to 6 šatňami (4 pre žiakov a 2 pre dorast).

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

9. Rekonštrukcia kotolne Základnej školy Grundschule v Kežmarku

Poskytovateľ:  Environmentálny fond
Výzva: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dátum podania žiadosti: 12.04.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  júl – november 2019
Celkový rozpočet projektu:  202 527,06 €
Požadovaná dotácia: 179 351,00 €


Zhrnutie projektu:
Zámerom projektu je nahradiť tri existujúce plynové kotle, strojného zariadenia v plynovej kotolni verejnej budovy, Základnej školy - Grundschule v Kežmarku,  ktoré sú na hranici technickej životnosti a prevádzkovej bezpečnosti. Vymenené budú za dva nové nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Projekt rieši aj SMART prvky inteligentného vykurovania, ktoré nová kotolňa bude spĺňať (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania a ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet).

Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

10. Zachovávanie kultúrneho a historického dedičstva cezhraničného územia

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2019 - 2020
Vedúci partner projektu: mesto Kežmarok
Partner projektu: mesto Nowy Targ
Celkové oprávnené výdavky vedúceho partnera: 114 685,20 €
Predpokladané spolufinancovanie vedúceho partnera: 20 735,09 €

Zhrnutie projektu:
V rámci mikroprojektu je plánované zabezpečenie mobilného miesta (pódia), ktoré bude slúžiť na usporadúvanie kultúrnych podujatí v rámci cezhraničného územia Kežmarok a Nowy Targ. Mesto Kežmarok v roku 2019 oslavuje 750. výročie udelenia mestských práv, počas tohto roku sa budú konať viaceré kultúrne podujatia venované práve tomuto výročiu a vyvrcholia počas mesiaca september. Taktiež mesto Kežmarok je od roku 1995 partnerské mesto mesta Nowy Targ, s ktorým v roku 2020 oslávi 25 rokov. Pri tejto príležitosti sa plánujú uskutočniť rôzne cezhraničné kultúrne stretnutia. Zároveň sa v rámci mikroprojektu plánuje zrealizovať deň venovaný oslave 25. výročia spolupráce oboch partnerov. Prostredníctvom tohto dňa sa predstavia tradície oboch partnerov, a to lokálne folklórne súbory, ochutnávka tradičnej kuchyne, propagácia oboch miest, predstavia sa už zrealizované spoločné projekty, odovzdávanie pamätnej plakety k 25. výročiu. Poľský partner v rámci projektu obnoví kaplnku a vydá informačnú brožúru o sakrálnych pamiatkach.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

11. Zatraktívnenie cyklistického chodníka okolo Tatier prostredníctvom rozvoja infraštruktúry v Nowom Targu a Kežmarku

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2020
Vedúci partner projektu: mesto Nowy Targ
Partner projektu: mesto Kežmarok
Celkové oprávnené výdavky partnera: 52 275,00 €
Predpokladané spolufinancovanie vedúceho partnera: 9 623,83 €

Zhrnutie projektu:
V roku 2020 bude mesto Kežmarok oslavovať 25. výročie podpísania partnerskej zmluvy s mestom Nowy Targ. Pri príležitosti týchto osláv má naplánované rôzne podujatia, prostredníctvom ktorých bude prezentovať kultúrne a historické bohatstvo regiónov. Z uvedeného dôvodu plánuje mesto nadobudnúť LED panely, prostredníctvom ktorých budú môcť obaja partneri prezentovať svoje regióny, a tým zvýšiť povedomie širokej verejnosti o cyklistických chodníkov v mestách , jeho histórii, tradíciách a kultúrnom bohatstve.Súčasťou realizácie mikroprojektu bude prezentácia oboch partnerov, a to usporiadaním podujatia, ktorého sa zúčastní široká verejnosť. Poľský partner v rámci projektu vybuduje Pumptrack dráhu a zorganizuje cyklistické preteky.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

12. Dobudovanie infraštruktúry cyklistického chodníka

Operačný program: Program Interreg V - A Poľsko Slovensko 2014-2020
Predpokladaná realizácia projektu: 2020
Typ projektu: individuálny
Celkové oprávnené výdavky: 54 438,19 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 721,92 €

Zhrnutie projektu:
Zatraktívnenie cyklistických chodníkov na území mesta Kežmarok prostredníctvom zabezpečenia 7 fitness prvkov s gumeným podložím. Tieto prvky budú určené na precvičovanie celého tela a zlepšenia správneho držania tela a zvýšenie kondície. Súčasťou úlohy bude aj osadenie dvoch cyklostojanov a odpadkového koša. V rámci mikroprojektu sa uskutoční športový deň určený žiakom, ktorý bude spojený s otvorením fitness ihriska.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

13. Osvetlenie existujúceho priechodu pre chodcov na ul. Michalská v Kežmarku

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Výzva: Výzva č. III Prezídia Policajného zboru 2019
Výška požadovanej dotácie: 11 844,00 €
Celkové výdavky: 12 468,00 €
Spolufinancovanie: 624,00 €

Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici Michalskej v Kežmarku.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

14. Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Výzva: Výzva č. V Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019
Výška požadovanej dotácie: 30 000,00 €
Celkové výdavky: 39 704,65 €
Spolufinancovanie: 9 704,65 €

Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka zateplenia obvodového plášťa hasičskej zbrojnice na ulici Kostolné námestie, výmeny vchodových dverí a garážových brán.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

15. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok

Operačný program: IROP
Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2019-42
Predpokladaná realizácia projektu: 24 mesiacov od schválenia ŽoNFP
Celkový oprávnené výdavky: 1 058 823,52 €
Požadovaná výška NFP: 1 005 882,34 €

Zhrnutie projektu:  
Prioritou a hlavným cieľom žiadateľa je poskytnúť obyvateľom v oprávnenom území komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba novej budovy CIZS Kežmarok. Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok zabezpečí poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti za účelom zlepšenia dostupnosti, efektivity a kvality zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti výstavbou nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľovou skupinou projektu sú občania SR a predovšetkým obyvatelia regiónu. Výsledkom projektu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých realizovaná dvomi ambulanciami, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť a špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, poskytovanie sociálneho poradenstva ako ambulantná sociálna služba a zázemie pre dve agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

16. Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR
Výzva: Výzva č. II KMV 2019
Predpokladaná realizácia projektu: 2019
Celkový rozpočet projektu:  89 999,52 €
Požadovaná dotácia: 85 499,54 €


Zhrnutie projektu:
V rámci projektu mesto plánuje doplniť kamerový systém o 11 ks nových kamier, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach (Severná, Vyšný Mlyn, Huncovská, Jakuba Kraya, Priekopa, Toporcerova, Kamenná baňa, Tatranská, Továrenská) a budova Reduty.

Projekt bol schválený.


 
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 29.júla 2019, Sihoť, Nábrežná.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Hlavné Námestie od č.d.78 po č.d.84 párne čísla: 25. júl 2019 od 08:30 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prer

  16.7.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.júla 2019, Hlavné námestie.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Hlavné Námestie od č.d.78 po č.d.84 párne čísla: 25. júl 2019 od 08:30 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prer

  16.7.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.júla 2019, Baštová12.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok ul. Baštová č.d. 12: 24. júl 2019 od 07:30 h do 16:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny, ktor

  16.7.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.júla 2019, Hradné námestie, Hradská cesta.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: Hradné námestie 15; Hradská cesta 13 a 17: 23. júl 2019 od 07:30 h do 16:30 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení dist

  16.7.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 17.júla 2019, ulica Gaštanová.

  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul.Gaštanová č.d. 32 a 34: 17. júl 2019 od 07:30 h do 17:00 h V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektrin

  25.6.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Mikolajčík

  Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom        17.07.2019                      

  17.7.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje   Renáta Lopatovská, bytom Kežmarok Peter Bobák, bytom Kežmarok František Sebeš, bytom Kežmarok Peter Sliva, bytom Kežmarok Mária Kubančík, bytom Ke

  17.7.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Ján Dunka

  17.7.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka