Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Prehľad podaných projektov 2019

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO VÝZIEV NA ZÍSKANIE
FINANCIÍ V RÁMCI EÚ FONDOV, CELOEURÓPSKYCH PROGRAMOV, DOTÁCIÍ ZO ŠR
A GRANTOVÝCH PROGRAMOV
V ROKU 2019

1. Rekonštrukcia kotolne radnice v Kežmarku

Operačný program:  Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45 - 45. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)
Dátum podania žiadosti: 29.01.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  júl – december 2019
Celkové oprávnené výdavky:  66 722,74 €
Požadovaná výška NFP: 63 386,60 €


Zhrnutie projektu:
Zámerom projektu  je v rámci prioritnej osi 1, špecifický cieľ1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, nahradiť tri existujúce plynové kotle, strojného zariadenia v plynovej kotolni, ktorá zabezpečuje vykurovanie radnice. Pôvodné kotle sú na  hranici technickej životnosti a prevádzkovej bezpečnosti, vymenené budú za 3 nové nízkoteplotné plynové teplovodné kondenzačné kotle.
Projekt rieši aj SMART prvky inteligentného vykurovania, ktoré nová kotolňa bude spĺňať (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania a ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet).

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

2. Modernizácia šatní v Mestskej športovej hale v Kežmarku

Logo-PSK_SK_farba_vyska_farba.jpg
Poskytovateľ: 
Prešovský samosprávny kraj
Výzva: Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program: 1. Šport
Podprogram: Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru
Dátum podania žiadosti: 11.02.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  júl – október 2019
Celkový rozpočet projektu:  5 256,00 €
Požadovaná dotácia: 4 380,00 €


Zhrnutie projektu:
Pomocou projektu mesto plánuje zmodernizovať vybavenie šatní v Mestskej športovej hale novým hnuteľným majetkom. Ide o vybavenie šatní novými vešiakovými boxami.

Projekt bol schválený.
 

3. Prevencia kriminality v meste Kežmarok 2019

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR
Výzva: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
Dátum podania žiadosti: 04.03.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  september – december 2019
Celkový rozpočet projektu:  65 999,40 €
Požadovaná dotácia: 52 799,50 €


Zhrnutie projektu:
V rámci projektu mesto plánuje doplniť kamerový systém o 13 ks nových kamier, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach (Trhovište, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Levočská, Bardejovská, Košická, Lanškrounská, Tatranská, Gen. M. R. Štefánika), nakoľko súčasný stav nie je postačujúci.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

4. Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Program: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.6 Komplexná rekonštrukcia NKP s prioritou ochrany a obnovy
Dátum podania žiadosti: 07.03.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  jún – december 2019
Celkový rozpočet projektu:  393 139,00 €
Požadovaná dotácia: 373 482,00 €
 

Zhrnutie projektu:
V rámci komplexnej rekonštrukcie NKP Reduta plánuje mesto realizovať obnovu zastrešenia, obnovu fasády, obnovu okien a dverí, obnovu vnútorného dvora, ktorý bude verejne prístupný a bude slúžiť pre účely expozície o NKP Reduta.

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

5. Podpora rozvoja športu na rok 2019

Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Dátum podania žiadosti: 14.03.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  jún – december 2019
Celkový rozpočet projektu: 94 777,00 €
Výška požadovanej dotácie: 62 201,00 €

Zhrnutie projektu:   
V rámci tohto programu sa mesto zapojilo s 3 projektami, a to:

 • Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ
 • Výmena podlahy v Mestskej športovej hale
 • Podpora rozvoja športu v meste na rok 2019 (nákup futbalových a hokejových bránok, basketbalových lôpt).


Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

6. Program podpory lokálnych komunít

Poskytovateľ:  Nadácia Coop Jednota
Dátum podania žiadosti: 21.03.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  júl - október 2019
Celkový rozpočet projektu: 13 581,80 €


Zhrnutie projektu:   
V rámci tejto výzvy sa mesto zapojilo s 3 projektami, a to:

 • Živé steny – cieľom projektu je skrášliť neestetické miesta, kde sú umiestnené kontajnery na odpad, a to osadením 3 zelených stien s výsadbou rastlín a prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov mesta a v neposlednom rade aj zvýšiť podiel zelene v meste.
 • Pódium pre deti – zámerom projektu je prispieť k využívaniu exteriéru na vzdelávací proces detí, ale aj na prezentáciu kultúrnych a športových podujatí organizovaných v Materskej škole Cintorínska 3, Kežmarok.
 • Zelenšie mesto – cieľom projektu je zvýšenie atraktivity prostredia, a to umiestnením 2 ks dubových sudov a 4 ks dubových nádob (kvetináčov), ktorými sa zvýši podiel zelene na námestí.


Projekt nebol podporený.
 

7. Dofinancovanie 5 % spolufinancovania už schváleného projektu Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj
Výzva: Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program: 2. Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5 % spolufinancovania žiadateľom z EŠIF
Dátum podania žiadosti: 26.3.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  október 2019 – december 2020
Celkový rozpočet projektu:  428 748,83 €
Požadovaná dotácia: 21 437,44 €


Zhrnutie projektu:
V rámci projektu mesto žiada o dofinancovanie 5 % spolufinancovania už schváleného projektu Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok (https://www.kezmarok.sk/cyklochodnik-okolo-historickeho-centra-mesta-kezmarok.html?force_output=1).

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

8. Dostavba šatní na Zimnom štadióne v Kežmarku

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj
Výzva: Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019
Program: 3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania žiadosti: 26.3.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  august 2019 – marec 2020
Celkový rozpočet projektu:  400 000,00 €
Požadovaná dotácia: 200 000,00 €


Zhrnutie projektu:
Realizáciou projektu sa zabezpečí dostavba šatní na zimnom štadióne, a to 6 šatňami (4 pre žiakov a 2 pre dorast).

Projekt je vo fáze hodnotenia.
 

9. Rekonštrukcia kotolne Základnej školy Grundschule v Kežmarku

Poskytovateľ:  Environmentálny fond
Výzva: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dátum podania žiadosti: 12.04.2019
Predpokladaná realizácia projektu:  júl – november 2019
Celkový rozpočet projektu:  202 527,06 €
Požadovaná dotácia: 179 351,00 €


Zhrnutie projektu:
Zámerom projektu je nahradiť tri existujúce plynové kotle, strojného zariadenia v plynovej kotolni verejnej budovy, Základnej školy - Grundschule v Kežmarku,  ktoré sú na hranici technickej životnosti a prevádzkovej bezpečnosti. Vymenené budú za dva nové nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia. Projekt rieši aj SMART prvky inteligentného vykurovania, ktoré nová kotolňa bude spĺňať (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania a ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet).

Projekt je vo fáze hodnotenia.


 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 21.mája 2019 na uliciach Nábrežná, Toporcerova, Záhradná.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 21. mája 2019 od 8:00 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na  ul.Záhradnej, Toporcerovej a  Nábrežnej  v  Kežmarku.  Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobov

  21.5.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 16.5.2019, ulica Garbiarska.

    Vážení odberatelia,    dovoľujeme si Vás informovať, že dnes 16. 5. 2019 v čase do 14:00 budú pracovníci našej spoločnosti odstraňovať poruchu v meste Kežmarok na ul. Garbiarska (SOU,Severka,ul.Možiarska kotolňa /Správbythherm/ a Materská škola.  Pre viac informácií kontaktujte, prosím, náš dispečing.   S pozdravom    

  16.5.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 9.mája 2019, Ľubická cesta.

  Dobrý deň, oznamujeme Vám, že od dnes 9.5. 2019 od 8:30 do 12:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na Ul. Ľubická cesta v Kežmarku a v celej obci Ľubica z dôvodu plánovanej odstávky. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôs

  9.5.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 7.5.2019, ulica Nová, Starý trh, Fraňa Kráľa..

  Vazeny odberatel,   dovolujeme si informovat Vas, ze zajtra 7. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 bude prerusena dodavka pitnej vody v meste Kezmarok, ul. Nova, Stary trh a ul. Frana Krala. Pre viac informacii kontaktujte, prosim, dispecing nasej spolocnosti.   Ospravedlnujeme sa za neprijemnosti sposobene tymto obmedzenim.   S pozdravom

  6.5.2019 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody 2.5.2019 na ulici Lanškrounská a Bardejovská.

  Dobrý deň,   oznamujeme Vám, že dnes 2.5.2019 od 8:30 do 14:00 hod. bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na Ul. Lanškrounskej a Bardejovskej Kežmarku z dôvodu opravy poruchy.    Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.   Ospravedlňujeme sa Vám za sp

  2.5.2019 viac
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kuruc

  Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom          22.05.2019             

  22.5.2019 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti občanom s trvalým pobytom Kežmarok

  Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Jakub Kopacz, bytom Kežmarok Valent Kriš, bytom Kežmarok Dušan Zatkovský, bytom Kežmarok Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok Ondrej Lach, bytom Kežmarok

  20.5.2019 viac
 • Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu- Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Huncovce.

  16.5.2019 viac
Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka