Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie

Redakcia Novín Kežmarok

Redakcia Novín Kežmarok sa nachádza v budove kina Iskra na 1. poschodí, kde sa niekedy nachádzalo oddelenie školstva. Noviny Kežmarok graficky spracúva PROGRUP SK, s. r. o. a tlač zabezpečuje Tlačiareň Kežmarok, GG, s. r. o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a korigovania príspevkov. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a letákov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár.

Oznamy