Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby:Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok. Vytlačiť
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby: Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok, investor ORANGE SLOVENSKO a.s. v zastúpení M-TEL s.r.o., Košice


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky,Hviezdoslavova 27,KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-TesárováVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  16.10.2019  

 

                   Jana Tesárová, narodená 29.09.1986

                  

                                              

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                              

 

                            Ladislav Malinič, bytom Kežmarok

                            Daniel Žatkovič, bytom Kežmarok

                            Pavol Bižák, bytom Kežmarok

                            Marcel Psigoda, bytom Kežmarok

                            Henrieta Štefaňáková, bytom Kežmarok

                            František Sebeš, bytom Kežmarok

                            Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

                            Mário Kubančík, bytom Kežmarok

                            Nikola Hlavačová, bytom Kežmarok

                            Vladimír Bartko, bytom Kežmarok

                            Peter Dunka, bytom Kežmarok

                            Jozef Penxa, bytom Kežmarok

                            Mária Majerčáková, bytom Kežmarok

                            Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

                            Jozef Kovalčík, bytom Kežmarok

                            Milan Kovačič, bytom Kežmarok

                           Pavol Kuruc, bytom Kežmarok

                            Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

                                                                                                         

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2019 Vytlačiť
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.    /2019,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2019


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 4, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3180/1, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                              

                            Anna Pitoňáková, bytom Kežmarok

                            Maroš Gurgoľ, bytom Kežmarok

                            Veronika Hikkerová, bytom Kežmarok

                            Pavol Ničpan, bytom Kežmarok

                            Jozef Pristač, bytom Kežmarok

                            Martin Bialončík, bytom Kežmarok

                            František Sebeš, bytom Kežmarok

                            Matúš Pavelčák, bytom Kežmarok

                            Jakub Lipták, bytom Kežmarok

                            Monika Jarembinská, bytom Kežmarok

                            Ivor Bodjanský, bytom Kežmarok

                                                                                                           

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-MirgaVytlačiť
 

 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  

    09.10.2019 

 

                       Rastislav Mirga, narodený 20.04.1985

                      

                  

                                

                        

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 2, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľností - objektov a pozemkov k.ú. Tatranská Lomnica Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a Futbalových štadiónov F1 a F2 Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Grundschule, Hradné námestie 38, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín, žiadateľ Ľubomír Molčany, Kamenná baňa 24, Kežmarok, 1 ks smrek obyčajný.


 
 

Verejná vyhláška - Ladislav KnápekVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľom je obec Vrbov, 3 ks toloľ sivý v areáli základnej školy.


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí stavebného konania a ústneho pojednávania stavba: Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok- Pradiareň.Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 17.10.2019, stavba: Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok- Pradiareň.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľ- obec Vrbov.Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľ obec Vrbov, 1 ks breza previsnutá rastúca v areáli základnej školy.


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na ul. Gen.Štefánika 27-29-31 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 Vytlačiť
 

scan0001.jpg


 
 

Ponuka práce redaktorVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania stavba: IBV Suchá hora Kežmarok- Rozšírenie distribučnej siete plynu.Vytlačiť
 

 Mesto Kežmarok, Stavebný úrad oznamuje, že dňa 29.07.2019 začalo stavebné konanie o povolenie stavby: IBV Suchá hora Kežmarok- Rozšírenie distribučnej siete plynu.


 
 

Oznámenie o vstupe na pozemok v súlade so zákonom č.351/2011 o elektronických komunikáciach.Vytlačiť
 

Oznámenie o vstupe na pozemok z dôvodu realizácie optickej trasy: Pripojenie telekomunikačných stožiarov v areáli PVS a.s. na optickú sieť.


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov na ZŠ Nižná brána, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov a športovískVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - výpožička častí pozemkovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj časti pozemkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemkovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 9492, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na odpredaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

Žiadosť o výrub 2 ks borovice limbovej, žíadateľ Dušan Lacko, Krvavé pole 34, Kežmarok.


 
 

Oznámenie o dražbe nehnuteľnostiVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška-Stavebné povolenie stavby: Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok, Hradská cesta ÚO01300 2020.Vytlačiť
 

Stavebné povolenie stavby:

Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok, Hradská cesta ÚO01300 20 20- verejná vyhláška.


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Kežmarok-úprava V485 Nad traťou a o upustení od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania o umiestnení stavby":Kežmarok-úprava V485 Nad traťou"


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania, stavba: INS B2B FTTxKK Slavkovská.Vytlačiť
 

Stavba: INS B2B FTTxKK Slavkovská- účelom stavby je vybudovanie optickej prístupovej siete FTTx pre priemyselnú zónu na ulici Slavkovská v Kežmarku


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN- Obce Stráne pod Tatrami.Vytlačiť
 

Nahliadnuť do kompletného materiálu Strategického dokumentu ÚPN- Obce Stráne pod Tatrami,  je možné na Mestskej polícii Kežmarok, Hlavné námestie 3.


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o povolení stavby: Obnova bytového domu Petržalská 8, 10, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

žiadateľ: Obec Vrbov, počet a dreh dreviny:1 ks lipa malolistá, miesto rastu dreviny: areál cintorína


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancovVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu: IBV Suchá hora Kežmarok, Výstavba kioskovej trafostanice, úprava a rozšírenie NN siete.Vytlačiť
 


 
 

VZN mesta Kežmarok 6/2019 - suma úhrady za sociálnu službuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o štatistickom zisťovaní EHISVytlačiť
 

Vážení občania, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje v dňoch od 1. júla do 31. decembra 2019 Európske zisťovanie o zdraví (EHIS), ktorého cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú.  V tomto období môže vybrané domácnosti v meste Kežmarok navštíviť zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.


 
 

verejná vyhláška- oznámenie o začatí stavebného konania stavba: Rekonštrukcia plynovodu Kežmarok, Hradská cesta ÚO 01300 2020.Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN Mesta Kežmarok č. 2019 , ktorým sa určuje suma úhrady za soc. službu ....Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom časti pozemku parc.č. KN-C 2660/1, k.ú. Kežmarok na osadenie reklamnej stavby Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru Velneg, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 2, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať bytVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu Vytlačiť
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019-úradná tabuľaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Pripojenie telekomunikačných stožiarov v areáli PVS a.s. na optickú sieť.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu- Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Huncovce.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí stavebného konania, stavba: IBV Suchá hora Kežmarok, Výstavba kioskovej trafostanice, úprava a rozšírenie NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na ul.Bardejovská č.9 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie 52 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na ul. Petržalská 12-14 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní upraveného návrhu Zmien a doplnkov II Územného plánu mesta Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.3/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

VZN č.4/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, Inštalácia zariadenia pre automatizované zakladanie a plnenie foriem na linke výroby syrovVytlačiť
 

Vec: Inštalácia zariadenia pre automatizované zakladanie a plnenie foriem na linke výroby syrov- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 

 

Mesto Kežmarok obdržalo dňa 16.04.2019  z Ministerstva životného prostredia  SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia , Odboru environmentálneho posudzovania  od  navrhovateľa   Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok  oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Inštalácia zariadenia pre automatizované zakladanie a plnenie foriem na linke výroby syrov“ a upovedomenie o začatí konania

    

Mesto Kežmarok, v súlade s ustanovením § 29 ods.8 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, týmto informuje verejnosť o zmene navrhovanej činnosti . Do materiálu je možné nahliadnuť na Mestskej polícii, Hlavné námestie 3,Kežmarok.

Oznámenie o navrhovanej činnosti bude sprístupnené   po dobu  10 pracovných dní od zverejnenia uvedenej informácie..

Verejnosť môže v súlade zaslať svoje písomné stanovisko k predloženému zámeru Ministerstvu životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava   do 10 pracovných dní  dní od jeho zverejnenia.

 

 

 

 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevíny, 1 ks lipa na ulici Trhovište 3 v Kežmarku.


 
 

Verejná vyhláška- príprava realizácie stavby:Kežmarok- časť Sihoť-Úprava NN sieteVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- príprava realizácie stavby: Kežmarok-Západný koniec-Úprava NN siete, demontáž trafostanice TS14.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov na Letnom kúpaliskuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - výpožička pozemku parc. č. CKN 2481/18, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom časti pozemku parc.č. KN-E 463/3, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom časti pozemku v k. ú. Tatranská Lomnica Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – zámeny nehnuteľností v k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - výpožička časti pozemkov parc. č. CKN 1928/1, CKN 1923, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č..../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - nájom bytov Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN - umiestňovanie volebných plagátovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – predľženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie 3 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Výzva na vykonanie výrubu/ okliesnenia stromov a iných porastov, upozornenie.Vytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva mesta Kežmarok na roky 2016-2020- oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemku parc.č.KN-C 7039/75,k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania, stavba: Kežmarok, ul.Michalská, Biela voda-Úprava NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Oznam o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov.Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, primátorom mesta, týmto v zmysle §4 ods.7 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde, oznamuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018 bola 46,08%.


 
 

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie na stavbu Kežmarok,- Pradiareň- rekonštrukcia NN a DPVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania. Stavba Pripojenie telekomunikačných stožiarov v areáli PVS a.s. na optickú sieť.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Kerner, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Ľubomír Dunka, bytom Kežmarok

Radoslav Olexak, bytom Kežmarok

Jozef Rams, bytom Kežmarok

Mária Vyšná, bytom Kežmarok

Iveta Pavliková, bytom Kežmarok

Marián Rybár, bytom Kežmarok

Lukáš Gábor, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Stavebné povolenie na stavbu ,,IBV Suchá hora Kežmarok, 10 samostatne stojacich RD - stavebný objekt: ,,SO-06 Miestna komunikácia, chodník a zelený pás-verejná zeleňVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru na ul. Hlavné námestie 23/58 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru na ul. Gen. Štefánika 27-29-31 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie na stavbu Kežmarok-západný koniec- úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 14, stavebný objekt SO 01- NN káblové vedenie.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie na stavbu: Kežmarok-časť Sihoť- úprava NN siete, stavebý objekt SO 01- nové NN vedenie.Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2019 o zrušení Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Ondrej Rezničák, bytom Kežmarok

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Rastisla Wolf, bytom Kežmarok

Stanislav Mazurek, bytom Kežmarok

Boris Holova, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

 


 
 

Verejná vyhláška-Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: I/67 POPRAD- KEŽMAROK, II. ETAPA.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hradné námestie 3, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru –podnájom nebytových priestorov v Nemocnici Dr.Vojtecha Alexandra n.o. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku MSÚ v Kežmarku týmto oznamuje, že od. 1.2.2019 sa preberajú žiadosti o vydanie parkovacej karty a vydávajú parkovacie karty na Mestskom úrade – pracovisku parkovacej služby, ktoré sa nachádza v administratívnej budove na futbalovom štadióne , na ulici Trhovište č. 2 v Kežmarku v dňoch pondelok – štvrtok, v čase od 09.00-12.00hod. a od 13.00-16.00hod. Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hlavné námestie 52, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Legutký, bytom Kežmarok

Gabriela Kočková, bytom Kežmarok

Ivan Berger, bytom Kežmarok

Branislav Berko, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru - opakovaný nájom bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - nájom bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku p. č. KN-C 6684/6, k. ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Baštová 12, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – zámeny nehnuteľností v k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2019 o vyhradení miest na umiesťovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznam k dani z nehnuteľností a k dani za psa na rok 2019Vytlačiť
 

Vážení občania,

         dovoľujeme si Vám pripomenúť, že každý, kto v priebehu roka 2018 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť je povinný do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019.

         Táto povinnosť sa týka aj obyvateľov zo sídliska JUH, ktorým sa zmenilo katastrálne územie – tí sú povinní ohlásiť zánik daňovej povinnosti v obci Ľubici a vznik daňovej povinnosti v meste Kežmarok. Priznanie k dani z nehnuteľností vybavíte podaním na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok.  

         V dňoch 30. – 31. januára 2019 budú z uvedeného dôvodu predĺžené úradné hodiny do 18.00 hod.

         Uvedená zmena v katastrálnom území sa týka aj evidencie prihlásených psov v obci Ľubica.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marek Kažimír, bytom Kežmarok

Ondrej Slanina, bytom Kežmarok

Zuzana Kučová, bytom Kežmarok

Gabriela Kočková, bytom Kežmarok

Daniel Merčák, bytom Kežmarok

Pavol Bižák, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Informácia pre verejnosť- zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania zverejnenie zámeru: Inštalácia novej linky na výrobu, plnenie a balenie trvanlivého mlieka a smotany.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Irha, bytom Kežmarok

Peter Pichnarčík, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

Branislav Belko, bytom Kežmarok

René Olexák, bytom Kežmarok

Michal Pitner, bytom Kežmarok

Dušan Svitana, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Lukáš Kerner, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Správa o hodnotení a strategický dokument- Územný plán obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnkyč.5.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Juraj Adam, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Peter Husák, bytom Kežmarok

Dušan Štancel, bytom Kežmarok

Juraj Hlatký, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Alžbeta Kušniraková, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Suchá hora Kežmarok, 10 samostatne stojacich rodinných domov, objekt SO-06 Miestna komunikácia, chodníka zelený pás- verejná zeleň.Vytlačiť
 


 
 

VÝZVA na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016.

Bližšie informácie v prílohe.

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Daniel Žatkovič, bytom Kežmarok

Igor Miadik, bytom Kežmarok

Jakub Kopacz, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Ľubomír Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznam o vyhlásení výberového konania - 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).


Bližie informácie v prílohe.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Boris Holova, bytom Kežmarok

František Vetecha, bytom Kežmarok

Jana Kasperkevičová, bytom Kežmarok

Peter Janovský, bytom Kežmarok

Dinh Gia David, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Daniel Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petícieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Alžbeta Čaplarová, bytom Kežmarok

Miroslav Gajdušek, bytom Kežmarok

Jana Labusová, bytom Kežmarok

Jan Dunka, bytom Kežmarok

Mário Kubančík, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

 


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie začatia konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavba: I/67 POPRAD- KEŽMAROK II.ETAPA, líniová stavba, kat územie Veľká Lomnica, Huncovce a Kežmarok..Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Zatkovská, bytom Kežmarok

Jana Melegová, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Mária Vyšná, bytom Kežmarok

Mária Bačová, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Dušan Zatkovský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.14/2018 o miestnych daniachVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.13/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 


 
 

VZN mesta Kežmarok č.12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- stavba: Kežmarok- západný koniec- úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 14, stavebný objekt SO 01- NN káblové vedenie- verejná vyhláška.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Zatkovská, bytom Kežmarok

Žaneta Horvathová, bytom Kežmarok

Ľubomír Javorek, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

Blažena Mirgová, bytom Kežmarok

Róbert Lipták, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania, stavba: Kežmarok- Pradiareň- rekonštrukcia NN a DP- verejná vyhláška.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- verejná vyhláška. Stavba: Kežmarok- časť Sihoť-úprava NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Samuel Bobák, bytom Kežmarok

František Arpáš, bytom Kežmarok

Marek Horanský, bytom Kežmarok

Daniel Žatkovič, bytom Kežmarok

Filip Fraštia, bytom Kežmarok

Žaneta Horvathová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o štatistickom zisťovaní údajov pre štatistiku rodinných účtovVytlačiť
 

Vážení občania, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje v dňoch od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V tomto období môže vybrané domácnosti v meste Kežmarok navštíviť pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

Tichomur Tatranský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Povazsay, bytom Kežmarok

Marek Horanský, bytom Kežmarok

Pavol Jurek, bytom Kežmarok

Alojz Kuruc, bytom Kežmarok

Erik Štefanik, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznam pre obhospodarovateľov lesov o možnosti oboznámiť sa s opisom porastov a plánom hospodárskych opatreníVytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2018 o miestnych daniachVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzneho nariadenia mesta Kežmarok č. .../2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Predaj nákladných motorových vozidiel AVIA A31T K a MAN L90 18.224Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

René Olexák, bytom Kežmarok

Ján Pompa, bytom Kežmarok

Ján Stefanides, bytom Kežmarok

Juraj Hlatký, bytom Kežmarok

Petra Markočiová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 4, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenajať nebytové priestory v objekte Gen.Štefánika 27, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a Futbalových štadiónov F1 a F2 Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada JančekaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom časti pozemku pod predajným stánkom Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - podnájom nebytových priestorov v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra n.o. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom NP v Mestskej športovej hale Vlada JančekaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

David Oračko, bytom Kežmarok
Dinh Gia David, bytom Kežmarok
Peter Slodičák, bytom Kežmarok
Lukas Kerner, bytom Kežmarok

 


že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na I. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Branislav Belko, bytom Kežmarok

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Dušan Gruľa, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Lucia Kubašovská, bytom Kežmarok

Daniel Šterbák,  bytom Kežmarok

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Eduard Tomlein, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- stavebná povolenie, stavba: Stavebné úpravy bytového domu Huncovská 1389/9, 11, 13. Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Zuzana Kubašiová, bytom Kežmarok

Vladislav Petran, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dávid Bodianský, bytom Kežmarok

František Klempar, bytom Kežmarok

Marcel Psigoda, bytom Kežmarok

Viliam Lampart, bytom Kežmarok

Peter Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marián Misiak, bytom Kežmarok

Rastislav Ničpan, bytom Kežmarok

Marek Bekeš, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Pavol Pišta, bytom Kežmarok

Jaroslav Čonka, bytom Kežmarok

Jozef Pavličko, bytom Kežmarok

Slavomíra Madejová, bytom Kežmarok

Marcel Michalov,  bytom Kežmarok

Erik Štefanik, bytom Kežmarok

Miroslav Nálepka, bytom Kežmarok

Ján Gurgul, bytom Kežmarok

Eduard Tomlein, bytom Kežmarok

Róbert Lipták, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Rastislav Oravec, bytom Kežmarok

Dalibor Gorfol, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mestaVytlačiť
 


 
 

Ozámenie o spracúvaní osobných údajov pre potreby volieb do orgánov samosprávy 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Marta Milčíková, bytom Kežmarok

Ján Oračko, bytom Kežmarok

Ivan Berger, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Viktória Fedorová, bytom Kežmarok

Ondrej Lach,  bytom Kežmarok

Anna Pitoňáková, bytom Kežmarok

Milan David, bytom Kežmarok

Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok

Miloš Burdiček, bytom Kežmarok

Henrieta Štefaňáková, bytom Kežmarok

Ľubomír Mazurek, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o zamietnutí odvolania, stavba: Verejná elektronická komunikačná sieť UPC FTTB Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania č. 3/2018 na funkciu vedúceho oddelenia športu a správy športových zariadení Mestského úradu v KežmarkuVytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2018 na funkciu vedúceho oddelenia športu a správy športových zariadení Mestského úradu v Kežmarku.

Prihlášku do výberového konania môžu záujemcovia predkladať do podateľne Mestského úradu v Kežmarku, prípadne zaslať poštou s termínou doručenia do 23.11.2018 do 14.00 hod.

Prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením "VÝBEROVÉ KONANIE č. 3/2018 - NEOTVÁRAŤ" na adresu MESTO KEŽMAROK , Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Peter Rams, bytom Kežmarok

Ivor Bodjanský, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Mgr. Ladislav Petras, bytom Kežmarok

Helena Slodičáková,  bytom Kežmarok

Dušan Zatkovský, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Tomáš Klus, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška-povolenie zmeny stavby bytového domu Kuzmányho 1593/9, 11, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

  

25. 10. 2018  trvalý pobyt

 

                   Jozef Pristač, narodený 22. 08. 1967     

                                

                        

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o povolení zmeny stavby bytového domu Kuzmányho 1575/21, 23, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Róbert Lipták, bytom Kežmarok

Pavol Kuruc, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

Timea Ninčkáková, bytom Kežmarok

Andrej Višňovský, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka,  bytom Kežmarok

Ľubomír Javorek, bytom Kežmarok

Dušan Gábor, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania. Stavba: Telekomunikačná stavba FTTH Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dávid Bodianský, bytom Kežmarok

Roman Pompa, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení SebešVytlačiť
 


 
 

Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. - zverejnenie oznámenia o zmeneVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

Marián Misiak, bytom Kežmarok

Vladimír Gnip, bytom Kežmarok

Peter Lipták, bytom Kežmarok

Ľubomír Fedor, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Ponuka práce - opatrovateľkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok príjme opatrovateľky na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na plný pracovný úväzok. Podmienkou je absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo splnené kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 8 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia môžu doručiť (poštou, osobne) žiadosť so stručným životopisom a kópiou dokladu o absolvovaní akreditovaného kurzu priebežne na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Berkeš, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Nikola Bačová, bytom Kežmarok

Dagmar Tatranská, bytom Kežmarok

Jozef Penxa, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby: Optická sieť HGdata, Kežmarok-rozšírenie.Vytlačiť
 


 
 

VÝZVA na zistenie záujmu občanov aktívne sa zapojiť do vykonávania tzv.verejnej platenej služby, teda čistenia a udržiavania verejných priestranstiev a miestnych komunikácií Vytlačiť
 

Na základe účinnosti zákona o miestnych komunikáciach, zabezpečujú mestá a obce čistenie a udržiavanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev tzv. zimnú a letnú údržbu.

Na základe auditu sme zistili, že niektoré úseky a časti verejných priestranstiev je nutné udržiavať a čistiť ručne. Radi by sme občanom na základe toho ponúkli spoluprácu pri čistení a udržiavaní týchto úsekov. Ide o tzv. verejnú platenú službu.

Uvedená výzva sa týka hlavne občanov s miestom bydliska na uliciach:

Bardejovská, Garbiarska, Gen. Štefánika, Huncovská , Južná, K. Kuzmányho, Kostolné námestie, Košická, Lanškrounská, Levočská, M. Lányiho, Možiarska, Nad traťou, Nižná brána, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Severná, Toporcerova, Tvarožnianska, Weilburská, Záhradná.

Viac informácií nájdete v prílohe oznamu.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Henrieta Štefaňáková, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

Patrik Pitoňák, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Peter Husák, bytom Kežmarok

Peter Rams, bytom Kežmarok

Jozef Sucharek, bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku p. č. E-KN 1107, k. ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku p. č. C-KN 6833/6 k. ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájať nebytové priestory v objekte Dr.Daniela Fischera 5, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie 46, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok a prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností - časti pozemku CKN 668/3 v k.ú. Kežmarok a chodníka postaveného na časti pozemku CKN 668/3Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Zimného štadióna, Trhovište 4 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Ivana Kurucová, bytom Kežmarok

Július Klempár, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Denis Vojtas, bytom Kežmarok

Jaroslav Zubal, bytom Kežmarok

Lenka Dulovičová, bytom Kežmarok

Jozef Sucharek, bytom Kežmarok

Rozália Badovská,  bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Ponuka práce - opatrovateľkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok príjme opatrovateľky na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na plný pracovný úväzok od 01. októbra 2018. Podmienkou je absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo splnené kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 8 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia môžu doručiť (poštou, osobne) žiadosť so stručným životopisom v termíne do 27. septembra 2018 do 15:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Mária Hlatká, bytom Kežmarok

Eva Klemparová, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Dušan Štancel, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI KEŽMAROKVytlačiť
 

Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Kežmarok sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ (ďalej aj „CIZS Kežmarok“) zapojí do výzvy Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – 2. etapa, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky .

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti (t.j. Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Kežmarok, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Žakovce), ktorí majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS Kežmarok, môžu kontaktovať zodpovedného zamestnanca mestského úradu: 

Mgr. Lucia Kredatusová, sekretariát primátora, tel. č.: 052/466 01 01, e-mail: primator@kezmarok.sk

Záujemcom budú zaslané bližšie informácie a následne v danej súvislosti zrealizované informačné rokovanie.

Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v novozriadenom CIZS:

1. všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),

2. všeobecný lekár pre deti a dorast  (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria),

3. lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,

4. ďalší špecializovaní lekári.

Mesto Kežmarok má v novozriadenom CIZS zámer integrovať aj poskytovanie relevantných sociálnych služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať potenciálnych záujemcov o využitie priestorov CIZS Kežmarok (t.j. aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie ambulantnej alebo terénnej formy sociálnych služieb, aby kontaktovali vyššie uvedeného zodpovedného zamestnanca mestského úradu.


 
 

Pracovná pozícia: Mzdová účtovníčka / mzdový účtovník Vytlačiť
 

Základná umelecká škola, Petržalská 21, 060 01 Kežmarok (tatranskamariana@gmail.com)
Ekonomický pracovník
Pracovný úväzok: Plný
1.10.2018
Pracovná pozícia:      Mzdová účtovníčka / mzdový účtovník
Druh práce:               administratívny pracovník

Pracovná náplň:       
kontrola a spracovanie dochádzky na základe výkazov dochádzky a dokladov súvisiacich s výkazmi dochádzky ako podkladu na výplaty miezd,
samostatné spracovanie agendy mzdovej učtárne, zúčtovanie miezd a platov, ako aj príslušných náhrad miezd,
rozúčtovanie a výplata miezd v systéme Štátnej pokladnice,
realizácia odvodov preddavkov a zúčtovanie dane zo mzdy, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a ostatné zrážky zo mzdy, vystavovanie evidenčných listov k dôchodkovému poisteniu,
vypracovávanie výkazov pre správcu dane, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,
spracovanie ročného zúčtovania dane, vrátanie vyhotovenia potvrdení na 2 %
elektronické zasielanie výplatných pások
spracovanie všetkých dokumentov súvisiacich s odchodom zamestnancov do dôchodku.
Ďalšie požiadavky
Podvojné účtovníctvo, rozpočet - ekonomická klasifikácia, výkazníctvo, konsolidácia, práca v programe Cora výhodou.
 
Požadované vzdelanie:  úplné stredné ekonomické

Výberové konanie : 26.9.2018 (0911131886)


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dušan Svitana, bytom Kežmarok

Miroslav Gorfol, bytom Kežmarok

Iveta Pavliková, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Ladislav Tomlein, bytom Kežmarok

Ján Dopirák, bytom Kežmarok

Ján Čonka, bytom Kežmarok

Mário Strišovsky, bytom Kežmarok

Rastislav Oravec, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomností František Sebeš Zuzana Kučová Dana ZombekováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marcel Michalov, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 -zverejnenie záverečného stanoviskaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- Verejná vyhláška. Stavba: Zastrešenie bytového domu Kuzmányho 1575/21, 23, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA. Stavba: Zastrešenie bytového domu Kuzmányho 1539/9, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania- Verejná vyhláška. Stavba: Stavebné úpravy bytového domu Huncovská 1389/9, 11, 13, Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Monika Liptáková, bytom Kežmarok

Edita Letchová, bytom Kežmarok

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Tomáš Wiener, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

Lukáš Sedlák, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

Dušan Zatkovský, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Peter Gábor, bytom Kežmarok

Peter Budzel, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

René Olexák, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Renáta Lopatovská, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

František Straka, bytom Kežmarok

Lukáš Lušecký, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazík, bytom Kežmarok

Ján Baran, bytom Kežmarok

Emil Gemza, bytom Kežmarok

Marián Gabriel, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Peter Silva, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Návrh VZN č.10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2010 o udržiavaní čistoty, a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku v znení VZN 1/2015.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomností Darina MirgováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

Jozef Kuzmišin, bytom Kežmarok

Ľubomír Dunka, bytom Kežmarok

Peter Kuchta, bytom Kežmarok

Alexandra Fedorová, bytom Kežmarok

Monika Liptáková, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Voľby do samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

Všetky informácie ohľadom volieb do samospráv obcí 2018, nájdete na tomto odkaze:

https://www.kezmarok.sk/volby-do-samospravy-obci-2018.html


 
 

Výzva - výrub - okliesnenieVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie 58 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie 52 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Oznámenie o doručení písomností 

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok 

Natália Vidová, bytom Kežmarok

Peter Dunka, bytom Kežmarok 

Daniela Findoráková, bytom Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

 

 

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Váš list/zo dňa                                      Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                          Kežmarok

                                                              2018/1288- 00S                        RNDr. Semaňáková  466 01 06               24. 08. 2018

 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tomáš Vida, bytom Kežmarok

Daniel Dunka, bytom Kežmarok

Emil Gemza, bytom Kežmarok

František Irha, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

Dušan Švrlinga, bytom Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Váš list/zo dňa                                      Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                          Kežmarok

                                                              2018/00S                        RNDr. Semaňáková  466 01 06                         23. 08. 2018

 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jana Trošanová, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomností Vytlačiť
 

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Váš list/zo dňa                                      Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                          Kežmarok

                                                              2018/00S                        RNDr. Semaňáková  466 01 06                          22. 08. 2018

 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ján Maľák, bytom Kežmarok

Daniela Findoráková, bytom Kežmarok


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - zámena pozemku KN-C 7414, o výmere 2938 m2, k.ú. Mlynčeky, vo vlastníctve mesta Kežmarok za pozemok KN-C 8824, o výmere 2490 m2 a pozemok KN-C 8825, o výmere 2414 m2, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 2, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a športovísk na Futbalovom štadióne F1Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte na ul. Dr.Daniela Fischera 7, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom hokejbalového ihriska a nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniel Fischera 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj pozemku p. č. E-KN 175/2, k. ú. Malý Slavkov Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj novovytvorenej parcely č. C-KN 411/8, k. ú. Malý Slavkov Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj pozemkov p. č. C-KN 3342/21, C-KN 6638/3, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Funketová, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

Ján Kolodzej, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ján Baran, bytom Kežmarok

Mária Vyšná, bytom Kežmarok

Erik Štefánik, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Ladislav Miškovič, bytom Kežmarok

Jaroslav Pitoňák, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška - odvolanie HG data s.r.o. proti rozhodnutiu Mesta Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Psychologické poradenstvo pre onkologických pacientov a pre ich rodinných príslušníkovVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže - bývalé kasárneVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č.5Vytlačiť
 


 
 

Návrh, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2010 mesta Kežmarok o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku v znení VZN č. 1/2015Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie stavby: Kežmarok- Pod lesom- výstavba TS.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jana Vojtičková, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Ľudmila Šemberová, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Blanka Valkošáková, bytom Kežmarok

Jozef Rams, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby- Kežmarok, Západný koniec- úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 14, stavebný objekt SO 01- Nové NN vedenie. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marek Podolinský, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby- Kežmarok- časť Sihoť- úprava NN siete, stavebný objekt SO 01- Nové NN vedenie.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Marek Kažmír, bytom Kežmarok

Július Valkosak, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Emil Gemza, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tomáš Klus, bytom Kežmarok

Pavel Bižák, bytom Kežmarok

Nikola Hlavačová, bytom Kežmarok

Walter Hanko, bytom Kežmarok

 

         

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Zverejnenie výsledku vybavenia petícieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosťiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Mária Gnebusová, bytom Kežmarok

Pavol Frindt, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukas Sedlák, bytom Kežmarok

Renáta Lopatovská, bytom Kežmarok

Rastislav Ničpan, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

VÝZVA na predkladanie žiadosti o projekty v zmysle schváleného rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2018Vytlačiť
 

V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2018 boli vyčlenené v programe 17. finančné prostriedky vo výške 15.000,- EUR na občianske aktivity vo vzťahu k verejným priestranstvám a verejnému majetku. Uvedené finančné prostriedky môžu byť použité na financovanie materiálno -  technického zabezpečenia aktivít a projektov, zameraných na zlepšenie prostredia na území mesta Kežmarok.

Oprávneným  žiadateľom bude podľa tejto výzvy po schválení konkrétneho projektu obstaraný materiál potrebný na realizáciu  projektu, prostredníctvom  zamestnanca mesta  Kežmarok. Následne bude určený po dohode termín realizácie a za  účasti povereného zamestnanca mesta  bude projekt zrealizovaný.    


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná elektronická komunikačná sieť UPC FTTB KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Daniel Ignacik, bytom Kežmarok

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

Rastislav Ničpan, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ladislav Románek, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

Marcela Krempaská, bytom Kežmarok

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Jozef Hohony, bytom Kežmarok

Ján Vida, bytom Kežmarok

Walter Hanko, bytom Kežmarok

Marcela Krempaská, bytom Kežmarok

Roman Zapotocký, bytom Kežmarok

Dinh Gia David, bytom Kežmarok

 

                                                       

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

 

Marek Bartko, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o vykonaní inšpekcie VTL plynovodovVytlačiť
 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/B Bratislava oznamuje, že v mesiacoch jún až september budú pracovníci spoločnosti CORROCONT ktf, vykonávať vonkajšiu inšpekciu VTL plynovodov v správe a vlastníctve PDS v úsekoch Gánovce - Veľká Lomnica, Veľká Lomnica - Slovenská Ves a Veľká Lomnica - Vyšné Hágy a budú vstupovať na pzemky, ktorými VTL plynovod prechádza. Viac informácií v priloženom dokumente. 


 
 

VZN mesta Kežmarok č.8/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ján Brija, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Pavol Gryglák, bytom Kežmarok

Ivana Miadiková, bytom Kežmarok

Daniel Rams, bytom Kežmarok

Alexandra Fedorová, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Alžbeta Kubašovská, bytom Kežmarok

Peter Gábor, bytom Kežmarok

Peter Budzel, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH KK Kežmarok MichalskáVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH KK Kežmarok HuncovskáVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH KK Kežmarok Ľubická cesta!Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH KK Kežmarok Kamenná baňaVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby- verejná vyhláška. Stavba: Kežmarok, ul.Michalská, Biela voda- úprava NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomností Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Vlasta Kieferová, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Peter Bednarčík, bytom Kežmarok

Martin Pišta, bytom Kežmarok

Edita Lerchová, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

 

Edita Lerchová, bytom Kežmarok

Anna Pitoňáková, bytom Kežmarok

Martin Fronc, bytom Kežmarok

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

 

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Rastislav Wolf, bytom Kežmarok

Milan Knapek, bytom Kežmarok

 

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.   


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - SedlákVytlačiť
 


 
 

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.Vytlačiť
 


 
 

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

 

Rastislav Wolf, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

 

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Michaela Majkutová, bytom Kežmarok

Peter Husák, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Maroš Gurgoľ, bytom Kežmarok

Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok

Júlia Sivaninecová, bytom Kežmarok

Daniel Šterbák, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru - zámena pozemku KN-C 7414, o výmere 2938 m2, k.ú. Mlynčeky, vo vlastníctve mesta Kežmarok za pozemok KN-C 8824, o výmere 2490 m2 a pozemok KN-C 8825, o výmere 2414 m2, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – zámena pozemkov p. č. CKN 8462 za pozemky EKN 1110/1, 5028 a 5029 katastrálne územie (k. ú.) Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. ..._2018, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej službyVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – podnájom nebytových priestorov v Nemocnici Dr.Vojtecha Alexandra v n.o. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj pozemkov p. č. C-KN 6833/3, C-KN 9156/3, C-KN 9155/2, C-KN 6833/4, katastrálne územie (k. ú.) Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 2402/21 o výmere 27m2, ostatná plocha a parc. č. KN-C 2402/22 o výmere 8m2, ostatná plocha, nachádzajúcich sa v k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov na letnom kúpalisku Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ......./2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta KežmarokVytlačiť
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie číslo: OU-KK-PLO-2O18/5156-18-AJ Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

Dušan Svitana, bytom Kežmarok

Ján Dunka, bytom Kežmarok

Mário Kubančik, bytom Kežmarok

Pavol Jurek, bytom Kežmarok

Timotej Hlaváč, bytom Kežmarok

Tomáš Dunka, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Mária Gáborová, bytom Kežmarok

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.   


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania. Stavba: Kežmarok- Pod lesom- výstavba TS. Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel'nosti - časti pozemku KN -C 668/3 v k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Michal Görföl, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Ivan Žihal, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Marián Gabriel, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Renáta Lopatovská, bytom Kežmarok

Mgr. Ladislav Petras, bytom Kežmarok

Ján Dopirák, bytom Kežmarok

 

 

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.   


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Božena Brijová, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Helena Slodičáková, bytom Kežmarok

Patrícia Mirgová, bytom Kežmarok

Dávid Milan, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Peter Pichnarčík, bytom Kežmarok

Slavomír Kolomazník, bytom Kežmarok

Jaroslav Polanovský, bytom Kežmarok

Dušan Renner, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania- verejná vyhláška. Stavba: INS FTTH KK Kežmarok Michalská.Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.5 /2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015, v znení VZN č.21/2015, VZN č.1/2016 a VZN č.4/2017 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remesloVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok, v znení VZN č. 28/2015 a VZN č. 4/2016Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení poštyVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Jaroslav Polanovský, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok

Vladimír Bartko, bytom Kežmarok

Jana Vojtičková, bytom Kežmarok

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Ján Gurguľ, bytom Kežmarok

 

         

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.   


 
 

PONUKA PRÁCE - REDAKTOR/REDAKTORKAVytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Mestský úrad, Hlavné námestie 1, vyhlasuje pracovnú ponuku na redaktora/redaktorku/Copywriter mestských novín.


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania- verejná vyhláška. Stavba: INS FTTH KK Kežmarok Kamenná baňa.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania- verejná vyhláška. Stavba: INS FTTH KK Kežmarok HuncovskáVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania- Verejná vyhláška stavba: INS FTTH KK Kežmarok Ľubická cestaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Lívia Slodičáková, bytom Kežmarok

Vladimír Bartko, bytom Kežmarok

Dušan Švrlinga, bytom Kežmarok

Valter Hanko, bytom Kežmarok

Katarína Kubašovská, bytom Kežmarok

Ján Bendík, bytom Kežmarok

Ľubomír Dunka, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Viliam Lampart, bytom Kežmarok

Antón Adamjak,  bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

PONUKA PRÁCE - SEKRETARIÁT PRIMÁTORA/PREDNOSTU. Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na sekretariát primátora/prednostu.


 
 

PONUKA PRÁCE - PROJEKTOVÝ MANAŽÉRVytlačiť
 

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu PROJEKTOVÝ MANAŽÉR.


 
 

Oznam o vyhlásení výberového konania č. 2/2018 na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok. Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE č.2/2018 na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok.


 
 

Oznam o vyhlásení výberového konania č. 1/2018 na funkciu vedúceho Oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Kežmarku.Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2018 na funkciu vedúceho Oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Kežmarku.  


 
 

Oznámenie o doručení písomnostíVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

Miloš Lábus, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Ján Vida, bytom Kežmarok

Dušan Štancel, bytom Kežmarok

Jozef Milčik, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru zmeny doby nájmu a zmeny výšky nájomného - Nemocnica Dr. Vojecha Alexandra, n.oVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemkov p. č. E-KN 2336, p. č. C-KN 2980 k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

NÁ V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok, v znení VZN č. 28/2015 a VZN č. 4/2016 Vytlačiť
 


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. /2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015, v znení VZN č.21/2015, VZN č.1/2016 a VZN č.4/2017 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hlavné námestie 52 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Dr. Alexandra 16 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj časti pozemku KN-E 2421/2Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať bytVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Monika Liptáková, bytom Kežmarok

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Mário Kubančik, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Ladislav Pišta, bytom Kežmarok

Lukáš Lušecký, bytom Kežmarok

Erik Štefanik, bytom Kežmarok

Peter Silva, bytom Kežmarok

Michaela Majkutová, bytom Kežmarok

Stanislav Grohola, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

VZN mesta Kežmarok č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Kežmarok, Západný koniec- úprava NN siete, demontáž TS 14, stavebný objekt SO o1- Nové NN vedenie.Vytlačiť
 


 
 

RozhodnutieVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška, oznámenie o začatí územného konania, stavba Kežmarok- časť Sihoť- úprava NN siete.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby: Kežmarok-Pradiareň-rekonštrukcia NN aDPVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tomáš Keseg, bytom Kežmarok

Dušan Gábor, bytom Kežmarok

Juraj Mikula, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Gabriela Kočková, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Marcel Psigoda, bytom Kežmarok

Jaroslav Zubal, bytom Kežmarok

Iveta Sedláková, bytom Kežmarok

René Olexák, bytom Kežmarok

Roman Czako, bytom Kežmarok

Pavol Kuruc, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

Juraj Želonka, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o zrušení TPVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

             12. 04. 2018

 

                    Ninčáková Tímea, narodená 02. 12. 1993

                    Ninčák Denis, narodený 04. 01. 2018

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je Kežmarok.


 
 

Oznámenie o štatistickom zisťovaníVytlačiť
 

 

Vážení občania, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje v dňoch od 19. apríla do 31. mája 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). V tomto období môže vybrané domácnosti v meste navštíviť pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením

 


 
 

Oznámenie o štatistickom zisťovaníVytlačiť
 

 

Vážení občania, 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje v dňoch od 9. apríla do 26. júna 2018 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). V tomto období môže vybrané domácnosti v meste navštíviť pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Zuzana Kubošiová, bytom Kežmarok

Jozef Bohony, bytom Kežmarok

Martin Legutký, bytom Kežmarok

Petronela Povecová, bytom Kežmarok

Milan Dávid, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Darina Oračková, bytom Kežmarok

Július Valkošak, bytom Kežmarok

Marcel Michalov, bytom Kežmarok

Miroslav Nálepka, bytom Kežmarok

Martin Vojtas, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Miloš Labus, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru-MUBEA PROJECT- Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - účtovníčkaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ján Penxa, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať


 
 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.Vytlačiť
 


 
 

Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti  podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

21. 03. 2018  

 

                               Galušová Jana, narodená 21.04.1968

                         

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je Kežmarok.

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti  podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

21. 03. 2018  

 

                               Kušmireková Alžbeta, narodená 13.06.1956

                          Kušmirek Marek, narodený 18.01.1977

                          Kušmirek Peter, narodený 21.06.1979

                          Valenčik František, narodený 01.01.2003

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je Kežmarok.

 

 


 
 

Voľné pracovné miesto ZUŠ PetržalskáVytlačiť
 

Učiteľ základnej umeleckej školy so zameraním na literárnu dramatiku.


 
 

Voľné pracovné miesto ZUŠ PetržalskáVytlačiť
 

Učiteľ základnej umeleckej školy so zameraním na tanec.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Daniel Rams, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Voľné pracovné miesto učiteľky materskej školyVytlačiť
 

Materská škola Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok oznamuje, že má voľné pracovné miesto učiteľky materskej školy.


 
 

1-2018 VZN, ktorým sa mení VZN č. 3-2009 o poskytovaní sociálnych služiebVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda- Úprava NN sieteVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Marek Štancel, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Ivan Berger, bytom Kežmarok

Lucia Povazsayová, bytom Kežmarok

Ladislav Bernat, bytom Kežmarok

Lukáš Gábor, bytom Kežmarok

Katarína Bohonyová, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský, bytom Kežmarok

Aneta Kailingová, bytom Kežmarok

Dávid Milan, bytom Kežmarok

Miroslava Krempaská, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

13. 03. 2018  trvalý pobyt

 

                               Gemzová Alena, narodená 09.11.1979

                          Gemzová Zorana Vesna, narodená 03.06.2002

                          Gemzová Maša, narodená 07.05.2010

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

09. 03. 2018  trvalý pobyt

 

                               Belko Branislav, narodený 24.05.1976

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, na Ul. Dr. Daniela Fishera 7, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – zámeny nehnuteľností v k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať byt Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov a hokejbalového ihriska pri Základnej škole Dr. Daniel Fischera 2, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Pavol Jurek, bytom Kežmarok

Edita Lerchová, bytom Kežmarok

Ivan Berger, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Peter Budzeľ, bytom Kežmarok

Roman Oravec, bytom Kežmarok

Helena Ordzovenská, bytom Kežmarok

Lukáš Gábor, bytom Kežmarok

Patrik Pitoňák, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatie konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Michal Berger, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Informácia pre verejnosť- Zmeny a doplnky II Územného plánu mesta Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

1-2018 VZN, ktorým sa mení VZN č. 3-2009 o poskytovaní sociálnych služiebVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Simona Adamjakova, bytom Kežmarok

Dominik Vyšný, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Lukáš Sedlák, bytom Kežmarok

Mária Hlatká, bytom Kežmarok

Peter Kromka, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Verejná vyhláška- začatie územného konania stavba: Kežmarok- Pradiareň- rekonštrukcia NN a DP.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Miloš LabusVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Ján DunkaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jan Baran, bytom Kežmarok

Miroslav Kailing, bytom Kežmarok

Emília Valigurská, bytom Kežmarok

Jozef Brežina, bytom Kežmarok

Ľubomír Javorek, bytom Kežmarok

Peter Kromka, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                                      

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Milan Kovačič, bytom Kežmarok

Pavol Gyori, bytom Kežmarok

Mária Gáborová, bytom Kežmarok

Ladislav Petras, bytom Kežmarok

Miloš Labus, bytom Kežmarok

Ján Vida, bytom Kežmarok

René Olexák, bytom Kežmarok

Simona Adamjáková, bytom Kežmarok

Veronika Hikkerová, bytom Kežmarok

Dušan Štancel, bytom Kežmarok

Ivor Bodjanský, bytom Kežmarok

Jana Lešková, bytom Kežmarok

Monika Luptáková, bytom Kežmarok

Blažena Mirgová, bytom Kežmarok

Zdenka Kelleman, bytom Kežmarok

Alena Fedorová, bytom Kežmarok

Jozef Sekelský,  bytom Kežmarok

Vlasta Mišalková, bytom Kežmarok

Zdenka Madejová, bytom Kežmarok

Pavol  Jurek, bytom Kežmarok

Ondrej Lach, bytom Kežmarok

Simona Šilonová, bytom Kežmarok

Lukáš Pompa, bytom Kežmarok

Tomáš Vida, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                           


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - KubovVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

 

14. 02. 2018 trvalý pobyt

 

Ľubomír Kubov, narodený  20. 11. 1971

 

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Ponuka práce – strojník-ľadmajster Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok prijme na Zimný štadión v Kežmarku strojníkov-ľadmajstrov. Záujemca musí byť vyučený v odbore, alebo musí mať aspoň 2-ročnú prax, musí mať tiež  osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, presnosť, zodpovednosť.

Záujemcovia môžu doručiť žiadosť so stručným životopisom v termíne do 20. marca 2018 na adresu:
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01  Kežmarok
 


 
 

Zámer priameho predaja majetku mesta Kežmarok - Nákladné motorové vozidlo AVIAVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Gáborová Daniela, bytom Kežmarok

Adamiaková Simona, bytom Kežmarok

Psigoda Marcel, bytom Kežmarok

 

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Sekelský Jozef, bytom Kežmarok

Brlaj Pavol, bytom Kežmarok

Gabriel Marián, bytom Kežmarok

Vyšná Jana, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie. Návrh zmien a doplnkov II Územného plánu mesta Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Obchodné jednotky Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - ChovanecVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Milan Chovanec, bytom Kežmarok

                  

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.       


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

 

08. 02. 2018 trvalý pobyt

 

Anna Majerčáková, narodená 04. 06. 1981

Maxim Majerčák, narodený 30. 07. 2005

Isabella Majerčáková, narodená 08. 12. 2016

Leila Majerčáková, narodená 23. 02. 2012

Emma Majerčáková, narodené  08. 09. 2003

 

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Ponuka práce - opatrovateľkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok príjme opatrovateľky na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na plný pracovný úväzok od 19. februára 2018. Podmienkou je absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo splnené kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 8 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

Záujemcovia môžu doručiť žiadosť so stručným životopisom v termíne do 12. februára 2018 do 12:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Kežmarok

Hlavné námestie 1

060 01 Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dávid Milan,  bytom Kežmarok

Stanček Dávid, bytom Kežmarok

Madejová Slavomíra, bytom Kežmarok

   

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                   


 
 

Verejná vyhláška. Rozhodnutie o umiestnení stavby.Zastavovacia štúdia RD, Kežmarok, Suchá hora.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Lukáš Gábor, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

Ján Dopirák, bytom Kežmarok

Lucia Dunková, bytom Kežmarok

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

                  

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                   


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

01. 02. 2018  trvalý pobyt

 

                               Pavol Frindt, narodený 21.04.1970

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

 01. 02. 2018  trvalý pobyt

 

                               Daniel Šilon, narodený 30. 06. 1987

                         

                         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Peter Husák, bytom Kežmarok

Dušan Svitana, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Monika Liptáková, bytom Kežmarok

Peter Lipták, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Ľubomír Mazurek, bytom Kežmarok

Eduard Tomlein, bytom Kežmarok

Jozef Pavličko, bytom Kežmarok

Ladislav Knápek, bytom Kežmarok

Emília Budzáková, bytom Kežmarok

Silvia Hlatká, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.                   


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Jaroslav Görföl, bytom Kežmarok

Daniela Gáborová, bytom Kežmarok

Jozef Rams, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom časti pozemkov, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hl.námestie 3 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v objekte Hlavné námestie 3 v KežmarkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku E-KN č. 1090, E-KN č. 1091 a E-KN č. 1093 k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať hnuteľný majetok pre záujmové združenie právnických osôb Centrum podpory rozvoja okresu Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v budove Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať bytVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. ..../2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č. 1 a v znení VZN č. 20/2015.Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školskych zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Daniel Dunka, bytom Kežmarok

Vyšná Jana, bytom Kežmarok

Marcel Psigoda, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby- Kežmarok- Pod lesom- výstavba TS.Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Lukáš SedlákVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Miloš LabusVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Klus, ČonkaVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Tomáš Klus, bytom Kežmarok

Ján Čonka, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán obce Ľubica.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - MajerčákVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      17. 01. 2018  trvalý pobyt

 

                    Ľuboslav Majerčák, narodený 07. 04. 1973

           

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Dunka Ľubomír, bytom Kežmarok

Miloš Labus, bytom Kežmarok

Labusová Jana, bytom Kežmarok

Findoráková Daniela, bytom Kežmarok

Lerchová Edita, bytom Kežmarok

Vyšný Dominik, bytom Kežmarok

Knápek Ladislav, bytom Kežmarok

Pompa Dušan, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov. Vytlačiť
 

V zmysle § 11a  zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Základná škola-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach. 
 


 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov Vytlačiť
 

V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti Vytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Kumureková Daniela, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

                                                    09. 01. 2018 trvalý pobyt

 

                               Peter Bednarčík, narodený 21. 08. 1969

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Ponuka práce: redaktor/ka Vytlačiť
 

Mesto Kežmarok, Mestský úrad, Hlavné námestie 1 ponúka prácu na zástup pracovnej pozície redaktor/ka.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Budzeľ Peter, bytom Kežmarok

Hlatka Silvia, bytom Kežmarok

Slodičák Astrál, bytom Kežmarok

Vida Vojtech, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     08. 01. 2017 trvalý pobyt

 

                    Ján Dopirák, narodený 12. 02. 1970

                   

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

POH Prešovského kraja pre roky 2016- 2020- informácia pre verejnosť.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Dagmar Tatranská, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Rybar Marian, bytom Kežmarok

Javorek Lubomir, bytom Kežmarok

Bernát Ladislav, bytom Kežmarok

Trembová Mária, bytom Kežmarok

Findoráková Daniela, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     28. 12. 2017 trvalý pobyt

 

                    Zuzana Kubošiová, narodená 01. 01. 1975

         

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

     28. 12. 2017 trvalý pobyt

 

                    Miroslav Lušecký, narodený 23. 03. 1993

                    Martin Lušecký, narodený 16. 02. 1996

                        

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- dodatočné povolenie- záhradná chatkaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí konania Zastavovacia štúdia RD, Suchá hora.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení TPVytlačiť
 

Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

      19. 12. 2017 trvalý pobyt

 

                        Alexandra Ralbovská, narodená 13. 11. 1993

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Václav Marcel, bytom Kežmarok

Pišta Igor, bytom Kežmarok

Mirgová Darina, bytom Kežmarok

Budzeľ Peter, bytom Kežmarok

Bohonyová Katarína, bytom Kežmarok

Klempárová Iveta, bytom Kežmarok

Mirga Peter, bytom Kežmarok

Mirgová Emília, bytom Kežmarok

Pompa Ján, bytom Kežmarok

Porubovič Vladimír, bytom Kežmarok

Grinvalský Štefan, bytom Kežmarok

Oráčková Jana, bytom Kežmarok

Jurovatá Mária, bytom Kežmarok

Kriš Valent, bytom Kežmarok

Dunka Daniel, bytom Kežmarok

Kuchta Peter, bytom Kežmarok

Berkeš Lukáš, bytom Kežmarok

Pitoňáková Anna, bytom Kežmarok

Liptak Róbert, bytom Kežmarok

Halmešová Mária, bytom Kežmarok

Berkeš Lukáš, bytom Kežmarok

Wolf Rastislav, bytom Kežmarok

Adamjaková Simona, bytom Kežmarok

Czáko Roman, bytom Kežmarok

Gnebus Adrián, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.

 

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Knápek Ladislav, bytom Kežmarok

De Zordo Miroslava, bytom Kežmarok

Slodičák Peter, bytom Kežmarok

Tomlein Eduard, bytom Kežmarok

Dávid Milan, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

VZN č. 8-2017Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- odvolanie voči rozhodnutiu OU-KK-PLO-2017/9004-31-AJ.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Jana Penxová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Klus Tomáš, bytom Kežmarok

Mišalková Vlasta, bytom Kežmarok

Fraštia Filip, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                        Miloš Labus, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškouVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Ján Dunka, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Peter Budzeľ, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Miroslav Čonka, bytom Kežmarok

Žaneta Dunková, bytom Kežmarok

Peter Sliva, bytom Kežmarok

Silvia Čajová, bytom Kežmarok

Peter Pichnarčík, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

Dušan Galovič, bytom Kežmarok

Boris Holova, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Peter Rams, bytom Kežmarok

Ladislav Miškovič, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.  


 
 

Informácia o voľných pracovných miestachVytlačiť
 

na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


 
 

Informácia o voľných pracovných miestachVytlačiť
 

na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


 
 

Informácia o voľných pracovných miestachVytlačiť
 

na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Majkutová Michaela, bytom Kežmarok

Kailing Miroslav, bytom Kežmarok

Dvorožnák Michal, bytom Kežmarok

Petras Ladislav, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Krempaská Michaela, bytom Kežmarok

Klempár František, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania č.7/2017 na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok.Vytlačiť
 

Zriadovateľ Mesto Kežmarok , Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje výberové konanie č. 7/2017 na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Vyšná Mária, bytom Kežmarok

Vida Tomáš, bytom Kežmarok

Vojtas Martin, bytom Kežmarok

Sekelská Zuzana, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Rastislav BergerVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Rastislav Berger, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – výpožička časti parcely E-KN č. 1093, C-KN č. 670/39, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a Futbalových štadiónov F1 a F2Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku E-KN č. 6697/3, k.ú. Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať bytVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

  Gnip Vladimír, bytom Kežmarok

Hlatký Juraj, bytom Kežmarok

   Slodičák Peter, bytom Kežmarok

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              

 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na I. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Holova Boris, bytom Kežmarok

Kubančík Mário, bytom Kežmarok

Liptakova Monika, bytom Kežmarok

Tomlein Pavel, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Gábor František, bytom Kežmarok

Labus Miloš, bytom Kežmarok

Povazsay Peter, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

VZN č. 7/2017 mesta Kežmarok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Petrasová Beáta, bytom Kežmarok

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Knápek Ladislav, bytom Kežmarok

Holova Boris, bytom Kežmarok

Holova Milan, bytom Kežmarok

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              

 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Martin Vojtas, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Natália Vidová, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Tomáš Vida, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Marek Horanský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Budzeľ Peter, bytom Kežmarok

Čonková Mária, bytom Kežmarok

Čonka Miroslav, bytom Kežmarok

Dec Alexander, bytom Kežmarok

Dunka Alexander, bytom Kežmarok

Dunka Robert, bytom Kežmarok

Fedorová Alena, bytom Kežmarok

Findoráková Daniela, bytom Kežmarok

Galliková Zuzana, bytom Kežmarok

Kalman Vladimír, bytom Kežmarok

Kuruc Pavol, bytom Kežmarok

Lipták Peter, bytom Kežmarok

Majkutová Michaela, bytom Kežmarok

Pitoňák Jaroslav, bytom Kežmarok

Pompová Renáta, bytom Kežmarok

Pompa Dušan, bytom Kežmarok

Ing. Šimbera Milan, bytom Kežmarok

Šterbák Daniel, bytom Kežmarok

Trošanová Jana, bytom Kežmarok

Trošanová Anna, bytom Kežmarok

Valkošák Július, bytom Kežmarok

Želonka Juraj, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Prelich Karol, bytom Kežmarok

Dunková Lucia, bytom Kežmarok

Pichnarčík Peter, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lipták Peter, bytom Kežmarok

Nálepka Ján, bytom Kežmarok

Krempaská Miroslava, bytom Kežmarok

Gábor František, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

Martin Bialončík, bytom Kežmarok

Ladislav Knápek, bytom Kežmarok

Podolský Miroslav, bytom Kežmarok

Bieda Marek, bytom Kežmarok

František Pastorek, bytom Kežmarok

Ján Levocký, bytom Kežmarok

Dušan Pompa, bytom Kežmarok

Rusnáková Zlatica, bytom Kežmarok

Blaščák Rastislav, bytom Kežmarok

Vlastislav Nový, bytom Kežmarok

Renner Dušan, bytom Kežmarok

Vladimír Bartko, bytom Kežmarok

Pavel Tomlein, bytom Kežmarok

Melichar Miroslav, bytom Kežmarok

Anna Zemjanková, bytom Kežmarok

Peter Pták, bytom Kežmarok

František Sebeš, bytom Kežmarok

Dominika Hlavačová, bytom Kežmarok

Nikola Hlavačová, bytom Kežmarok

Stanislava Suráková, bytom Kežmarok

Viera Rusňáková, bytom Kežmarok

Pavol Jurek, bytom Kežmarok

Michal Dvorožňák, bytom Kežmarok

Patrícia Čekovská, bytom Kežmarok

Ján Maľák, bytom Kežmarok

Zdenka Klubertová, bytom Kežmarok

Mária Oračková, bytom Kežmarok

Lukáš Irha, bytom Kežmarok

Olexak Radoslav, bytom Kežmarok

Adamjaková Simona, bytom Kežmarok

Psigoda Marcel, bytom Kežmarok

Korfant Marián, bytom Kežmarok

Dalibor Danko, bytom Kežmarok

Daniela Kumureková, bytom Kežmarok

Vida Tomáš, bytom Kežmarok

Lerchová Edita, bytom Kežmarok

Románek Ladislav, bytom Kežmarok

Vojtičko Stanislav, bytom Kežmarok

Vojtičko Pavol, bytom Kežmarok

Kažmír Marek, bytom Kežmarok

Olexák René, bytom Kežmarok

Kuruc Alojz, bytom Kežmarok

Mišalková Vlasta, bytom Kežmarok

Michalec Roman, bytom Kežmarok

Husák Peter, bytom Kežmarok

Wolf Rastislav, bytom Kežmarok

Gnebus Adrián, bytom Kežmarok

Hanko Walter, bytom Kežmarok

Bartko Vladimír, bytom Kežmarok

Zatkovský Dušan, bytom Kežmarok

Pišťa Igor, bytom Kežmarok

Sekelská Zuzana, bytom Kežmarok

Vatecha František, bytom Kežmarok

Prelich Karol, bytom Kežmarok

Pavličko Jozef, bytom Kežmarok

Kovalčík Pavel, bytom Kežmarok

Čaplárová Alžbeta, bytom Kežmarok

Lopatovský Ján, bytom Kežmarok

Ing. Hlavač Milan, bytom Kežmarok

Mirgová Darina, bytom Kežmarok

Sarnová Anna, bytom Kežmarok

Krempaská Marcela, bytom Kežmarok

Nálepka Ján, bytom Kežmarok

Rams Peter, bytom Kežmarok

Dunka Peter, bytom Kežmarok

Kieferová Vlasta, bytom Kežmarok

Trembová Mária, bytom Kežmarok

Sliva Peter, bytom Kežmarok

Pišta Marián, bytom Kežmarok

Stančeková Alžbeta, bytom Kežmarok

Jucha Jozef, bytom Kežmarok

Gruľa Dušan, bytom Kežmarok

Vidiš Peter, bytom Kežmarok

Varholová Viera, bytom Kežmarok

Hering Juraj, bytom Kežmarok

Legutký Martin, bytom Kežmarok

Bohony Jozef, bytom Kežmarok

Baran Ján, bytom Kežmarok

Povecová Petronela, bytom Kežmarok

 

 

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Psigoda Marcel, bytom Kežmarok

Rusňáková Zlatica, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Gia David Dinh, bytom Kežmarok

Mazurek Jozef, bytom Kežmarok

Kalman Vladimír, bytom Kežmarok

Fronc Martin, bytom Kežmarok

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Brtaňová Petronela, bytom Kežmarok

Mazurek Ľubomír, bytom Kežmarok

Misiak Marián, bytom Kežmarok

Gurguľ Ján, bytom Kežmarok

Oračko Ján, bytom Kežmarok

Oračková Mária, bytom Kežmarok

Vida Ján, bytom Kežmarok

Kuzmišin Jozef, bytom Kežmarok

Gabor Rastislav, bytom Kežmarok

Labus Miloš, bytom Kežmarok

Brezina Jozef, bytom Kežmarok

Gabor Rastislav, bytom Kežmarok

Drziak Pavol, bytom Kežmarok

Potok Ján, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Vladimír Kalman, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidielVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Václav Marcel, bytom Kežmarok

Štefaniak Filip, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

 

      27. 10. 2017 trvalý pobyt

 

                    Jaroslav Pták, narodený 01. 04. 1972

                   

                   

                   

                   

                   

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov a vonkajšieho ihriska v objekte Základnej školy - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Dr. Daniel Fischera 2, KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru – prenájom pozemkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 177/2 - k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj časti parciel č.KN-C 177/2, KN-C 3215, k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu poľnohospodárskej pôdy - k.ú. KežmarokVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Nálepka Miroslav, bytom Kežmarok

Holova Milan, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lopatovská Renáta, bytom Kežmarok

Pompa Radoslav, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ondrej StrišovskýVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

                                          Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Keseg Tomáš, bytom Kežmarok

Kris Valent, bytom Kežmarok

Miadík Igor, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o začatí územného konania- verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Majkutová Michaela, bytom Kežmarok

 

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.              


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste