Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

7/2009
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku – doplnok č. 15 k VZN č. 3/ 2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok
3/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok
6/2008
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok
1/2006
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
6/2003
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Kežmarok
3/2002
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kežmarok
3/2001
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2001 o odpadoch
4/1996
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/1996 o prevode vlastníctva bytov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. v platnom znení
3/1991
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/1991 o zriadení mestskej polície