Agendy

Oznámenie o prevádzkovom čase – Podnikateľ

Podnikateľ oznamuje obci prevádzkový čas v zmysle uvedenej legislatívy.

Informácie

Žiadateľ

splnenie oznamovacej povinnosti o zriadení prevádzkarne

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Doklad o vlastníctve priestorov - kópia zmluvy o nájme, vlastný objekt

Legislatíva

  • https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369
  • https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455

Podpisovanie

podpis žiadateľa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS