Organizácie

Mestská polícia

Náčelník MsP Kežmarok

plk. Mgr. Štefan Šipula

stefan.sipula@kezmarok.sk

tel.: +421524660210

Zástupca náčelníka MsP Kežmarok

pplk. Ján Dziak

jan.dziak@kezmarok.sk

Operačné stredisko MsP:

tel.: +421524522646, 052/4522646, +421524660209, 052/4660209

msp@kezmarok.sk

Tiesňová linka MsP – 159

Mestská polícia Kežmarok je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a  z  rozhodnutí primátora mesta.  Základné úlohy mestskej polície, jej organizácia, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície sú zakotvené v Zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Mestskú políciu Kežmarok zriadilo Mesto Kežmarok Všeobecne záväzným nariadením číslo 3/1991 „ O zriadení Mestskej polície Kežmarok “, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok dňa  25. júna 1991.

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie