Život v meste

Noviny Kežmarok

Noviny Kežmarok vydáva Mestské kultúrne stredisko Kežmarok. Redakčné uzávierky sú vždy k 10. dňu v mesiaci pred vydaním čísla. Noviny Kežmarok sú mesačníkom, ktorý vychádza pod evidenčným číslom EV 5329/16 a ISBN 2453-7608. Noviny distribuuje Lukáš Breuer s nákladom 6 000 kusov. Periodikum je pôvodne vydávané od roku 1993.

INFORMÁCIE PRE INZERENTOV

Cenník inzercie v Novinách Kežmarok platný pre rok 2024. Ceny uvádzame vrátane DPH.

Farebný formát

A4 zadná strana 1/1 (210×296 mm): 370 €

A5 zadná strana 1/2 (184×128 mm): 190 €

A4 vnútorná strana 1/1 (210×296 mm): 310 €

A5 vnútorná strana 1/2 (184×128 mm, 90×260 mm): 165 €

A6 vnútorná strana 1/4 (90×128 mm výška): 70 €

Čiernobiely formát

A4 vnútro 1/1 (210×296 mm): 270 €

A5 vnútro 1/2 (184×128 mm, 90×260 mm): 140 €

A6 vnútro 1/4 (90×128 mm výška, 184×62 mm šírka): 60 €

A7 vnútro 1/8 (59×90 mm výška, 90×62 mm šírka): 30 €

Inzerát neštandardných rozmerov čiernobiely 1 cm21 €

Riadková inzercia

Spomienky, narodeninové, svadobné blahoželania: 0 € / spomienka

Poďakovania sponzorom sa do 15 sponzorov nespoplatňujú. Každý počet nad 15 sponzorov sa spoplatňujú sumou 5 €.

Občianska: 2 € / 15 slov

Firemná: 4 € / 15 slov

Inzercia v rámčeku: + 3 €

Zľavy z plošnej inzercie

Opakovanie 3 – 5x: 10%

Opakovanie 6 – 12x: 15%

Pri jednorazovej platbe vopred za opakovanú inzerciu: +3 % k aktuálnym zľavám

Pri nepretržitom inzerovaní trvajúcom 5 rokov a viac: + 3 % k aktuálnym zľavám

Podmienky inzercie pre MsKS, VPP, MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ a iné organizácie na území Kežmarku

Organizáciám, ktoré pripravujú verejné podujatia pre občanov Kežmarku s nulovým vstupným sa poskytuje pozvánka na podujatie vo forme plošnej inzercie zadarmo v rozmere maximálne 1/4 strany čiernobielo dvakrát ročne s prihliadnutím na priestorové možnosti. Dodatočná grafická úprava pri plošnej inzercii je spoplatnená sumou 10 eur. Platená inzercia má prednosť pred neplatenou. Vydavateľ si vyhradzuje právo na ďalšie dojednania cien dohodou.

Doplnkové informácie k inzercii

Plošný inzerát treba mailom poslať na adresu: noviny@kezmarok.sk. Inzerát je potrebný zaslať vždy najneskôr do uzávierky mailom. Bližšie informácie ohľadom inzercie podáva redakcia na telefónnom čísle +421 911 025 239 alebo +421 918 948 361. Opakovanie inzerátu je potrebné vopred ohlásiť, resp. objednať. Ak inzerát príde mailom, resp. ho donesiete na USB kľúči a redaktori nemusia na ňom nič upravovať platia horeuvedené ceny. Inak musí inzerent zaplatiť ďalšie poplatky.

REDAKCIA

Redakcia Novín Kežmarok sa nachádza v budove kina Iskra na 1. poschodí, kde sa niekedy nachádzalo oddelenie školstva. Noviny Kežmarok graficky spracúva PROGRUP SK, s. r. o. a tlač zabezpečuje ALFAPRINT, s. r. o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a korigovania príspevkov. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a letákov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár.

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ V MÉDIÁCH – NAPRÍKLAD OBECNÉ NOVINY

Za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. (a teda, že sú obecné noviny registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a spracúvanie osobných údajov v nich je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami) obec môže fotografie v obecných novinách zverejňovať, a to bez súhlasu dotknutých osôb. V takomto prípade za splnenia uvedených podmienok sa javí, že prevádzkovateľ môže na základe verejného záujmu obce tieto fotografie uvedeným spôsobom spracúvať. Na záver uvádzame, že v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, v súlade s recitálom 51 Nariadenia spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov.