Život v meste

O meste

Kežmarok leží pod Vysokými Tatrami v Popradskej kotline v povodí rieky Poprad

Súradnice polohy:

 • 49° 10′ severnej zemepisnej šírky
 • 20° 25′ východnej zemepisnej dĺžky
 • Nadmorská výška: 626 m n. m. (centrum mesta)
 • Rozloha mesta: 443 ha
 • Rozloha katastrálneho územia: 24,83km2 = 2 483ha
 • Najvyšší vrch v katastri: Zlatý vrch (812 m n.m.)
 • Prevažné horninové zloženie: pieskovce, ílovce, sedimenty, štrky
 • Podnebie: mierne teplá klimatická oblasť, podoblasť mierne teplá, mierne vlhká so studenou zimou
 • Zvláštnosti miestneho podnebia: nachádza sa v zrážkovom tieni, prevažujú západné vetry
 • Vodstvo: rieka Poprad s prítokmi Ľubický potok, Vrbovský potok, potok Zlatná
 • Umelé vodné plochy:  lovný kaprový rybník vodná nádrž (10,5ha) Kežmarok, lovný pstruhový rybník vodná nádrž Zlatná.
 • Rastlinstvo: smrekové lesy /pôvodne jedľovo-bukové/
 • Prevažujúci porast:  borovica sosna, borovica čierna, smrek obyčajný, smrekovec opadavý,  javor horský, jarabina vtáčia, jaseň štíhly, vŕba rakyta, breza bradavičnatá, hloh obyčajný, trnka, baza
 • Rastlinstvo: snežienka jarná, fialka lesná, nezábudka lesná, žltohlav najvyšší, ostrica, šafrán Heuffelov, jesienka obyčajná
 • Živočíšstvo: zajac, srnčia zver, diviačia zver, veverica, líška, bobor, kačica divá, bocian biely, hrdlička, vrana, sýkorka, drozd
 • Najbližšie chránené územia: TANAP, PIENAP, Slovenský raj
 • Prevažujúce pôdne typy: hnedozeme, nivné pôdy, lužné pôdy
 • Prevažujúce pôdne druhy: hlinité, piesočnato-hlinité
 • Ich využitie: orná pôda je využívaná na pestovanie obilnín, okopanín, krmovín a repky olejnej, na trávnaté porasty, záhrady
 • Vedúce plodiny: obilniny, okopaniny
 • Živočíšna výroba: chov dobytka, ošípaných, hydiny
 • Zdroj pitnej vody: potok Biela voda, vodojem Suchá hora, vodojem na svahu Jeruzalemského vrchu, studne
 • Národnosti žijúce v sídle a okolí: slovenská, rómska, nemecká, česká, rusínska, maďarská, poľská
 • Prevládajúce vierovyznanie: rímskokatolícke, evanjelické, gréckokatolícke, baptistický zbor, cirkev adventistov siedmeho dňa
 • Populácia: počet obyvateľov k 10. 10. 2018: 15 832

Zdroje:

Monografia História Kežmarku (2012)

MsÚ Kežmarok, evidencia obyvateľstva

Prílohy na stiahnutie