3 Právne oddelenie

Matričný úrad

 • Vedie knihu narodení, manželstiev a knihu úmrtí
 • vedie index zápisov do matričných kníh
 • vedie zbierku listín, ktorá slúži ako podklad na zápis do matrík o zmene alebo doplnení údajov, ktorú po uplynutí kalendárneho roku odovzdá obvodnému úradu
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresnému úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín cudzích štátov
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo inej náboženskej spoločnosti
 • na žiadosť snúbencov povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste
 • na žiadosť snúbencov povoľuje uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je život toho kto chce uzavrieť manželstvo ohrozený
 • ak by obstaranie niektorých dokladov na uzavretie manželstva bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbenca
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • podáva oznámenie na súd v prípade ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia na mene alebo priezvisku nedohodli
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • na základe oznámenia vykonáva zápis narodenia, uzavretia manželstva do osobitnej matriky
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov
 • na základe žiadosti vykoná doplnenie druhého, tretieho mena, zrušenie druhého a tretieho mena, mení poradie mien podľa § 2a, 2b, 2c zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku
 • na základe žiadosti vykonáva úpravu priezviska podľa §7 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku
 • podáva podnet okresnému súdu ak nie je známy ani jeden z rodičov na určenie mena a priezviska
 • dodržiava postup vyplývajúci zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykonáva úkony súvisiace s úhradou správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 • samostatne vedie pokladničnú agendu v informačnom systéme samosprávy súvisiacu s výberom poplatkov za matričné úkony
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v osvedčovacích knihách
 • vyhotovuje mesačné štatistické výkazy
 • pripravuje a zabezpečuje úlohy spojené s organizáciou občianskych obradov a slávností
 • vykonáva ďalšiu agendu na základe pokynov orgánov štátnej správy
 • vykonáva agendu súvisiacu s výkonom verejnej moci na úseku matrík podľa zákona           č. 154/1994 Z. z. o matrikách
 • Vyhotovuje viacjazyčné štandardné formuláre /VŠF/ od 16. februára 2019 podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – správny poplatok je    5.€ podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

Oznamy

Agendy

Prílohy na stiahnutie