Kontakty

Kontakty

Adresa
Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002
BIC: KOMASK2X

Kontakty Mestského úradu Kežmarok

Titul Meno Priezvisko Funkcia telefon mobil mail

Sekretariát primátora

PhDr.Mgr.MBA Ján Ferenčák primátor mesta pošli správu
Mgr. Silvia Fedorková sekretariát primátora 0524660101 pošli správu
Ing. Karol Gurka zástupca
primátora mesta
0524660112 0903503336 pošli správu
Ing. Ladislav Melikant civilná ochrana,
krízové riadenie
a POaBOZP
0524660110 0907979687 pošli správu

Sekretariát prednostu

Ing. Jela Bednárová prednosta 0524660105 0907941761 pošli správu
Radka Pavlíková sekretariát prednostu 0524660104 0905886547 pošli správu
Zuzana Purschová PAM 0524660113 pošli správu
Ing. Silvia Rusnačiková PAM 0524660113 pošli správu
Ing. Dana Skupinova informatik 0524660126 0917584318 pošli správu
Bronislav Oláh informatik 0524660126 0940510526 pošli správu

Oddelenie sociálnych vecí

JUDr. Jana Trautmanová Vedúca oddelenia 0524660206 0905886546 pošli správu
JUDr. Mária Gibľáková Opatrovateľská služba 0524660205 0918948364 pošli správu
Mgr. Viera Ziburová Opatrovateľská služba 0524660213 0905595974 pošli správu
Mgr. Marcela Vaverčáková Sociálne veci 0524660201 0917208116 pošli správu
Mária Tulejová Sociálne veci 0524660205 0903436465 pošli správu
Mgr. Bc. Nikola Krempaská Sociálna posudková činnosť 0524660204 0917208117 pošli správu
Mgr. Silvia Oračková Terénna sociálna práca 0524660212 0911017321 pošli správu
Mgr. Katarína Sopčáková Terénna sociálna práca 0524660212 0911085035 pošli správu

Oddelenie organizačno-správne

Ing. Mária Vallušová vedúca oddelenia 0524660108 0905205770 pošli správu
Mgr. Sabina Dučáková referent 0524660109 pošli správu
Mária Reznická referent 0524660107 pošli správu
Martina Gurová referent 0524660109 pošli správu
Veronika Klukošovská referent 0524660106 pošli správu
Bc. Zuzana Melikantová matrikárka 0524660188 0917584317 pošli správu
Zuzana Kredátusová matrikárka 0524660188 0917584317 pošli správu
Ivica Petrášková matrikárka 0524660188 0917584317 pošli správu
Mgr. Anna Jankurová referent 0524660109 pošli správu
Mária Varošeková referent 0524660111 pošli správu
Ing. Milan Vanečko Ref.údržby majetku mesta 0948936972 pošli správu
Norbert Černák Údržba 0940510527
Miroslav Oračko Údržba 0911059618
Peter Škovran Údržba

Oddelenie ekonomické

Ing. Zuzana Bucova referent 0524660115 pošli správu
Mgr. Marta Pjurova referent 0524660119 pošli správu
Bc. Rozália Halčinová referent 0524660124 pošli správu
Blažena Kredatusová referentka 0524660114 pošli správu
Bc. Antónia Makarová referentka 0524660114 pošli správu
Bc. Lenka Halčinová účtovníčka 0524660119 pošli správu
Bc. Zdenka Sabolová účtovníčka 0524660115 pošli správu
Anna Zubalová účtovníčka 0524660115 pošli správu
Blažena Semanová rozpočtárka 0524660170 0940605296 pošli správu

Oddelenie majetkoprávne a správy majetku

Mgr. Iveta Mazureková vedúca oddelenia 0524660123 0911025262 pošli správu
Ing. Ivana Jurišová referent 0524660121 pošli správu
Mgr. Martina Prokopovičová referent 0524660120 0905903016 pošli správu
Ing. Katarína Vaverčáková referent 0524660121 pošli správu
Petra Dzurendová referent 0524660122 0908742963 pošli správu
Alena Gállová referent 0524660122 0908742963 pošli správu

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

Mgr. Marta Markočiová vedúca oddelenia 0527897139 0905903021 pošli správu
Ing. Magdaléna Bednarčíková projektový manažér 0527897139 0911019950 pošli správu
Ing. Jana Pajonko projektový manažér 0527897139 0948875867 pošli správu
Ing. Silvia Krolaková projektový manažér 0527897139 0940510525 pošli správu

Oddelenie právne

JUDr. Adela Bednárová vedúca oddelenia 0524660103 0910890308 pošli správu
Mgr. Zuzana Semanová právnička 0524660208 pošli správu
Janka Leyseková referent 0524660220 pošli správu

Oddelenie rozvoja a výstavby

Ing.Arch. Teodor Štubňa vedúci oddelenia 0524522302/114 0905 732 749 pošli správu

Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB

Ing. Agáta Perignáthová vedúca útvaru 0524522302/104 0905828204 pošli správu
Ing. Ján Lach povoľovanie drobných,
jednoduchých stavieb
a stavebných úprav
0524685851 0911025238 pošli správu
Iveta Černáková referent 0524685853 pošli správu
Ing. Mária Pajáková referentka 0524685852 pošli správu
Ing. Adrián Gallík referent 0524685852 pošli správu
Ing. Lukáš Šimoňák referent 0524685852 pošli správu

Útvar výstaby, dopravy a životného prostredia

Ing. Štefan Zima vedúci útvaru 0524522302/111 0905903019 pošli správu
Ing. Ladislav Tomaškovič doprava a cestné
hospodárstvo
0524522302/112 0918948360 pošli správu
Ing. Roman Huťa voda 0524522302/110 0917208118 pošli správu
Ing. Martin Vitkaj stavebný dozor 0524522302/113 0911143869 pošli správu
Silvia Jankurová referent 0907437914 pošli správu

Oddelenie prípravy investícii

Ing. Eva Kelbelová vedúca oddelenia 0527897139 0918948361 pošli správu
Ing. Marek Šutý Ochrana drevín,

pasportizácia

verejnej zelene

0527897139 0918948363 pošli správu
Ing. Peter Justh pasportizácia miestnych
a účelových komunikácií,
plôch statickej dopravy,
dopravné značenia
0527897139 0948875871 pošli správu

Mestská polícia

Mgr. Štefan Šipula náčelník
mestskej polície
0524660210 0911 017 550 pošli správu

Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie

Mgr. Vladimíra Barbuščáková vedúca oddelenia 0524660124 0917 522 168 pošli správu
PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič redaktor 0524660211 0911025239 pošli správu
Mgr. Patrícia Rozgonyiová redaktor 0524660211 pošli správu
Mgr. Barbora Sosková styk s verejnosťou 0524660211 0911083638 pošli správu
PhDr. Jana Schönová 0940604119 pošli správu
Mgr. Barbora Kaprálová 0904493650 pošli správu
Vladimír Mikolajčík referent 0940604114 pošli správu
Eduard Fertáľ referent 0940604117 pošli správu
Mgr. Boris Švirloch referent 0948905483 pošli správu
Oľga Semanová referent 0903651046 pošli správu
Mgr. Beáta Oravcová redaktor 0917451906 pošli správu
Bc. Stanislav Joch knihovník 0524522545 pošli správu

Oddelenie školstva

Mgr. Ladislav Petras vedúci oddelenia 0527896514 0940510069 pošli správu
Mgr. Dávid Cintula referent 0527897139 0940510532 pošli správu
Mgr. Iveta Kušmireková referent 0527896514 0918948366 pošli správu
Helena Ščurková referent 0527896514 0940510528 pošli správu

Zamestnanci MsÚ Kežmarok