Kontakty

Kontakty

Adresa
Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002
BIC: KOMASK2X

 

PhDr.Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
primator@kezmarok.sk
052/4660101

 

Mgr.Bc. Jozef Matia
viceprimátor
viceprimator@kezmarok.sk
052/4660112
0940 600 296

 

Ing.Jela Bednárová
prednostka úradu
prednosta@kezmarok.sk
052/ 4660105

 

JUDr.Ondrej Teraj
hlavný kontrolór
ondrej.teraj@kezmarok.sk
052/4660118
0911 048 355

 

Ing. Lea Giľáková
sekretariát primátora
lea.gilakova@kezmarok.sk
052/4660101
Kancelária primátora, sekretariát primátora

 

Mgr.Barbora Kaprálová
referent
barbora.kapralova@kezmarok.sk
052/4522545
0904 493 650
Kancelária primátora, kultúra

 

Vladimír Mikolajčík
referent
vladimir.mikolajcik@kezmarok.sk
052/4522545
0940 604 114
Kancelária primátora, kultúra

 

Eduard Fertaľ
technik, zvukár
eduard.fertal@kezmarok.sk
0940 604 117
Kancelária primátora, kultúra

 

PhDr.Jana Schonová
knihovník
jana.schonova@kezmarok.sk
052/4522545
0940 604 119
Kancelária primátora, knižnica

 

Bc.Stanislav Joch
knihovník
stanislav.joch@kezmarok.sk
052/4522545
Kancelária primátora, knižnica

 

Lenka Kovalská
knihovník
lenka.kovalska@kezmarok.sk
052/4522545
Kancelária primátora, knižnica

 

Mgr.Beáta Oravcová
redaktorka televízie
beata.oravcova@kezmarok.sk
0904 512 189
Kancelária primátora, komunikácia a propagácia

 

PhDr.Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.
redaktor novín
ondrej.miskovic@kezmarok.sk
052/4522545
0911 025 239
Kancelária primátora, komunikácia a propagácia

 

Bc.Miroslava Petríková
redaktor novín
miroslava.petrikova@kezmarok.sk
052/4522545
Kancelária primátora, komunikácia a propagácia

 

Mgr.Boris Švirloch
referent
boris.svirloch@kezmarok.sk
052/4522545
0948 90 5483
Kancelária primátora ,kultúra

 

Plk.Mgr. Štefan Šipula
náčelník MsP
stefan.sipula@kezmarok.sk
052/4660210
0911017550
Mestská polícia, Hlavné námestie 3

 

Pplk.Ján Dziak
zástupca náčelníka MsP
jan.dziak@kezmarok.sk
052/4660209
Mestská polícia

 

Oľga Vilčeková
administratívno technický pracovník
olga.vilcekova@kezmarok.sk
052/4660209
Mestská polícia

 

Ing.Ladislav Melikant
referent
ladislav.melikant@kezmarok.sk
052/4660110
0907 979 687
Civilná ochrana, krízové riadenie, PO a BOZP

 

Janka Leyseková
sekretariát
janka.leysekova@kezmarok.sk
052/4660104
Sekretariát prednostu

 

Ing.Dana Skupinová
informatik
dana.skupinova@kezmarok.sk
052/4660126
0917 584 318
Informatika

 

Bronislav Oláh
Informatik
bronislav.olah@kezmarok.sk
052/4660126
0940 510 526
Informatika

 

Ing.Silvia Rusnačiková
referent
silvia.rusnacikova@kezmarok.sk
052/4660113
Personalistika a mzdy

 

Zuzana Purschová
referent
zuzana.purschova@kezmarok.sk
052/4660113
Personalistika a mzdy

 

JUDr.Lukáš Antoni
vedúci oddelenia
lukas.antoni@kezmarok.sk
052/4660103
0918 948 363
oddelenie právne, Hlavné námestie 1, radnica

 

Zuzana Kredátusová
matrikárka
zuzana.kredatusova@kezmarok.sk
matrika@kezmarok.sk
052/4660188
0917 584 317
Právne oddelenie, matričný úrad

 

Bc.Zuzana Melikantová
matrikárka
zuzana.melikantova@kezmarok.sk
matrika@kezmarok.sk
052/4660188
Právne oddelenie, matričný úrad

 

Ivica Petrášková
matrikárka
ivica.petraskova@kezmarok.sk
matrika@kezmarok.sk
právne oddelenie, matričný úrad

 

Mária Reznická
referent
maria.reznicka@kezmarok.sk
052/4660107
Oddelenie právne, evidencia obyvateľstva a registratúra

 

Veronika Klukošovská
referent
veronika.klukosovska@kezmarok.sk
052/4660128
Oddelenie právne, evidencia obyvateľstva a registratúra, podatelňa

 

Martina Gurová
referent
martina.gurova@kezmarok.sk
052/4660109
Oddelene právne, evidencia obyvateľstva a registratúra, osvedčovanie listín

 

Mgr.Marta Markočiová
vedúca oddelenia
marta.markociova@kezmarok.sk
052/78971390
0905903021
Oddelenie projektov a verejného obstarávania, Hlavné námestie 3, Reduta

 

Ing.Magdaléna Bednarčíková
projektový manažér
magdalena.bednarcikova@kezmarok.sk
052/7897138
0911019950
Oddelenie projektov a verejného obstarávania

 

Ing.Silvia Kroláková
projektový manažér
silvia.krolakova@kezmarok.sk
052/7897138
0940510525
oddelenie projektov a verejného obstarávania

 

Ing.Jana Pajonko
Projektový manažér
jana.pajonko@kezmarok.sk
052/7897139
0948 875 867
Oddelenie projektov a verejného obstarávania

 

Ing.Katarína Košalková
vedúca oddelenia
katarina.kosalkova@kezmarok.sk
052/4660116
0911 018 900
Oddelenie ekonomické, Hlavné námestie 1, radnica

 

Mgr.Marta Pjurová
referent
marta.pjurova@kezmarok.sk
052/4660170
Oddelenie ekonomické, účtovníctvo a rozpočet

 

Bc.Rozália Halčinová
referent
rozalia.halcinova@kezmarok.sk
052/4660115
Oddelenie ekonomické, účtovníctvo a rozpočet

 

Ing. Monika Kováčiková
referent
monika.kovacikova@kezmarok.sk
052/4660170
Oddelenie ekonomické, účtovníctvo a rozpočet

 

Bc.Zdenka Sabolová
referent
zdenka.sabolova@kezmarok.sk
052/4660119
Oddelenie ekonomické, Účtovníctvo a rozpočet

 

Anna Zubalová
referent
anna.zubalova@kezmarok.sk
052/4660115
Oddelenie ekonomické, účtovníctvo, rozpočet

 

Ing.Zuzana Bucová
referent
zuzana.bucova@kezmarok.sk
052/4660124
oddelenie ekonomické, správa daní a poplatkov

 

Ing.Monika Némethová
referent
monika.nemethova@kezmarok.sk
052/4660124
Oddelenie ekonomické,  správa daní a poplatkov

 

Blažena Kredatusová
referent
blazena.kredatusova@kezmarok.sk
052/4660114
Oddelenie ekonomické, správa daní a poplatkov

 

Bc.Antónia Makarová
referent
antonia.makarova@kezmarok.sk
052/4660114
Oddelenie ekonomické, správa daní a poplatkov

 

Ing.Peter Justh
referent
peter.justh@kezmarok.sk
0948875871
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, príprava investícií

Ing. Estera Kapolková
Referent
estera.kapolkova@kezmarok.sk
052/4524192
0917 522 168
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, doprava a životné prostredie

Ing.Matúš Madeja
referent
matus.madeja@kezmarok.sk
052/4524192
0903 458 641
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, výstavba, doprava a životné prostredie

 

Ing.Ladislav Tomaškovič
referent
ladislav.tomaskovic@kezmarok.sk
052/4522302 kl. 112
0918948360
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, výstavba, doprava a životné prostredie

 

Ing.Roman Huťa
referent
roman.huta@kezmarok.sk
052/4685851
0917208118
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, výstavba

 

Ing.Martin Vitkaj
referent
martin.vitkaj@kezmarok.sk
052/4522302 kl. 113
0911143869
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, výstavba, doprava a životné prostredie

 

Iveta Černáková
referent
Iveta.cernakova@kezmarok.sk
052/4685853
oddelenie rozvoja mesta a výstavby

 

Ester Kanitrová-Orinčáková
referent
ester.orincakova@kežmarok.sk
052/4685853
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby

 

Ing.Agáta Perignáthová
Referent
agata.perignathova@kezmarok.sk
052/4522302, kl. 104
0905828204
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB

 

Ing.Adrian Gallik
referent
adrian.gallik@kezmarok.sk
052/4685852
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB

 

Ing.Mária Pajáková
referent
maria.pajakova@kezmarok.sk
052/4685852
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB

 

Ing.Lukáš Šimoňák
referent
lukas.simonak@kezmarok.sk
052/4685852
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB

 

Ing.Andrea Pikovská – Bátory
referent
andrea.pikovska@kezmarok.sk
052/4685851
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, územné plánovanie, stavebný poriadok, ŠFRB

 

Beáta Malichová
Parkovacia služba
0911 085 036
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, parkoviská

 

Marek Nather
Parkovacia služba
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby, parkoviská

 

Ing.Ivana Jurišová
Vedúca oddelenia
ivana.jurisova@kezmarok.sk
052/4660123
0911025262
Oddelenie majetkové, Hlavné námestie 3

 

Mgr.Martina Prokopovičová
referent
martina.prokopovicova@kezmarok.sk
052/4660121
0905903016
Oddelenie majetkové, útvar majetkovo-právny a správy majetku, správa bytov a nebytových priestorov

 

Petra Dzurendová
referent
petra.dzurendova@kezmarok.sk
052/4660122
0908 742 963
Oddelenie majetkové, útvar majetkovo-právny a správy majetku, správa bytov a nebytových priestorov

 

Alena Gállová
referent
alena.gallova@kezmarok.sk
052/4660122
Oddelenie majetkové, útvar majetkovo-právny a správy majetku, správa bytov a nebytových priestorov

 

Ing.Katarína Vaverčáková
Referent
katarina.vavercakova@kezmarok.sk
052/4660121
Oddelenie majetkové, majetkovo právne vzťahy

 

Ing.Mária Vallušová
vedúca útvaru
maria.vallusova@kezmarok.sk
052/4660108
0905 205 770
Oddelenie majetkové, útvar vnútornej prevádzky

 

Mgr.Anna Jankurová
referent
anna.jankurova@kezmarok.sk
052/4660106
0948 936 972
Oddelenie majetkové, útvar vnútornej prevádzky, kontaktné pracovisko

 

Mária Varošeková
referent
maria.varosekova@kezmarok.sk
052/4660111
Oddelenie majetkové, útvar vnútornej prevádzky, kontaktné pracovisko

 

Norbert Černák
údržbár
norbert.cernak@kezmarok.sk
0940510527
Oddelenie majetkové, útvar vnútornej prevádzky, údržba majetku

 

Miroslav Oračko
údržbár
miroslav.oracko@kezmarok.sk
0911 059 618
Oddelenie majetkové, útvar vnútornej prevádzky, údržba majetku

 

Peter Škovran
údržbár
peter.skovran@kezmarok.sk
oddelenie majetkové, útvar vnútornej prevádzky, údržba majetku

 

JUDr.Jana Trautmanová
vedúca oddelenia
jana.trautmanova@kezmarok.sk
052/4660206
0905886546
Oddelenie sociálnych vecí, Hlavné námestie 3

 

JUDr.Mária Gibľáková
referent
maria.giblakova@kezmarok.sk
052/4660205
0918 948 364
Oddelenie sociálnych vecí, opatrovateľská služba

 

Mgr. Lucia Perunová
referent
lucia.perunova@kezmarok.sk
052/4660205
0917 208 116
Oddelenie sociálnych vecí, opatrovateľská služba, sociálne veci

 

Mgr.Bc. Nikola Krempaská
referent
nikola.krempaská@kezmarok.sk
052/4660204
0917 208 117
Oddelenie sociálnych vecí, sociálna posudková činnosť

 

Mária Tulejová
referent
maria.tulejova@kezmarok.sk
052/4660201
0903 436 465
Oddelenie sociálnych vecí, sociálne veci

 

Mgr.Silvia Oračková
referent
silvia.orackova@kezmarok.sk
052/4660212
0911 017 321
Oddelenie sociálnych vecí, terénna sociálna práca, terénna sociálna služba krízovej intervencie

 

Mgr.Lucia Troppová
vedúca oddelenia
lucia.troppova@kezmarok.sk
052/7896514 kl. 115
0915 751 153
Oddelenie školstva, mládeže a športu, Dr. Alexandra 30

 

Mgr.Iveta Kušmireková
referent
iveta.kusmirekova@kezmarok.sk
052/7896514, kl. 116
0918 948 366
Oddelenie školstva, mládeže a športu, školstvo

 

Helena Ščurková
referent
helena.scurkova@kezmarok.sk
052/7896514 kl. 117
0940 510 528
Oddelenie školstva, mládeže a športu, školstvo

 

Mgr.Dávid Cintula
manažér športu
david.cintula@kezmarok.sk
052/74522302- kl.- 111
0940 510 532
Oddelenie školstva ,mládeže a športu, šport

 

Zamestnanci MsÚ Kežmarok