Úradné sekcie

8 Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie sociálnych vecí je samostatné oddelenie na Mestskom úrade v Kežmarku, ktoré zabezpečuje:

  • sociálnu posudkovú činnosť,
  • opatrovateľskú službu,
  • sociálne veci (jednorázové a mimoriadne dávky, príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre občanov s trvalým pobytom v meste Kežmarok, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, donáška obedov, sociálne pohreby a pridelenie bytov v Dome s opatrovateľskou službou),
  • terénnu sociálnu prácu – terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

Oznamy

Agendy

Sekcie: