Samospráva

Investície a rekonštrukcie

Moderný Kežmarok

Chceme naďalej byť lídrom v inteligentných mestách a táto výzva nám dáva možnosť doplniť technológie, ktoré zlepšia život našim občanom. Keďže sme zeleným mestom, chceme monitorovať ovzdušie a z dôvodu rizika povodní i vodné toky. Vítame tiež možnosť doplnenia open source systémov, v ktorých vidíme veľký prínos pre zbližovanie technológií a života v meste. Modernizujeme Kežmarok, aby sa stal zdravším a bezpečnejším miestom pre život.

Kompostáreň

Realizácia projektu predstavuje vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, záhrad a verejných priestranstiev. Nové mechanizačné vybavenie a technologické zariadenie umožní aj zber a zhodnotenie kuchynského odpadu a tým vyriešenie najpálčivejšej problematiky tohto obdobia uloženej legislatívou obciam a mestám v roku 2021. Výška investície je 2,8 miliónov Eur financovanej prevažne z externých zdrojov.

Vodozádržné opatrenia v meste

Negatívne dopady zmeny klímy na mestské prostredie, ktoré sa prejavili hlavne povodňami, či obdobiami horúčav, si vyžiadali prijatie viacerých opatrení. Tie  sa následne premietajú do všetkých investičných zámerov v meste. Postupne sa pripravilo prebudovanie parkovísk s vodonepriepustným povrchom na priepustné. V súčasnosti sú ako projekty pripravené parkoviská pri Severke, na ulici Dr. Alexandra a Obrancov mieru. Pri navrhovaní stavieb sa uplatňujú požiadavky na zakomponovanie zelených striech a stien. Pribúdajú i vodné prvky v husto urbanizovaných priestoroch ako výstavba fontány pred radnicou, či vodný prvok na ulici Martina Lányiho. Pri revitalizácii vnútroblokov návrh ráta s vodozádržnými  opatreniami a vodnými prvkami. V súčasnosti sú v hodnotení i ďalšie projekty zaoberajúce sa rozsiahlejšími opatreniami v najviac exponovaných lokalitách mesta z pohľadu prívalových vôd.

Odborné učebne

Na úroveň a efektívnosť vyučovacieho procesu má nemalý vplyv aj vybavenie predovšetkým odborných učební v školách. Tento cieľ sleduje projekt zameraný na modernizáciu učební troch základných škôl v Kežmarku – Základnej školy Dr. Daniela Fischera vo výške 174260€, Základnej školy Grundschule vo výške 166830€ a Základnej školy Nižná brána vo výške 139070€.

Verejné osvetlenie

Sieť verejného osvetlenia v meste postupne prechádza komplexnou modernizáciou s uplatňovaním SMART technológií a s cieľom zníženia energetickej náročnosti. V roku 2021, vo väzbe na výmenu rozvodov NN vedení VSD, a. s., mesto Kežmarok zrealizuje modernizáciu a rozšírenie verejného osvetlenia v časti ulíc Michalská, Biela voda, Nižná brána a Nad traťou.

Projekty podpory bývania

Jednou z priorít mesta je podpora a rozvoj bývania vytvorením vhodných podmienok pre zvýšenie počtu obyvateľov. Na úseku rozvoja bývania má mesto rozpracované viaceré aktivity. Pripravované sú nové lokality na výstavu bytových domov pre mladé rodiny a byty vyššieho štandardu. Priestory pre bývanie sa pripravujú aj v areáli bývalých kasární a v ďalších rozvojových lokalitách mesta. V rozpočte sú na tento rok vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie prípravných dokumentácií.

Projekt futbalového štadióna

Mesto Kežmarok pripravuje postupnú prestavbu a dostavbu všetkých športovísk vo väzbe na aktuálne požiadavky doby a trendy vo svete. Týka sa to aj futbalového štadióna a v súčasnosti je projekt v štádiu prípravy so všetkými zainteresovanými užívateľmi športového zariadenia mesta.

Projekt Domu kultúry

Výstavba nového, moderného, kapacitne vyhovujúceho Domu kultúry, rezonuje  v meste už niekoľko desaťročí. Vhodný priestor pre jeho umiestnenie bol už vytipovaný vedľa Polikliniky. Dotknuté územie je zastavané objektami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Historicky cenné územie a samotná výstavba si vyžaduje dlhodobejšiu prípravu. V súčasnosti prebiehajú aktivity zamerané na majetkoprávne vysporiadanie územia a jeho prípravu.

Dynamický Kežmarok

Rozvoj a neustále napredovanie pomáha nášmu mestu rásť a vyvíjať sa. Efektívne využívať ponúkané zdroje na tých správnych miestach je prioritou, ktorá znamená zmenu. Každý deň pracujeme na tom, aby sme nestáli na jednom mieste a boli čo najviac pripravení sa adaptovať novým možnostiam. Iba kroky vpred a pohľad do budúcnosti vedia zabezpečiť nepretržitý kolobeh fungovania mesta.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Cieľ zlúčiť a prepojiť zdravotnú starostlivosť v meste smeruje k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre občanov mesta a spádovej oblasti. Preto vznikla myšlienka dostavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli Nemocnice Dr. Alexandra s komunikačným prepojením na už existujúce objekty. Po náročnej projektovej príprave začala v roku 2020 výstavba v predpokladanom celkovom investičnom náklade 5 mil. €, práce na stavbe prebiehajú nepretržite aj v tomto roku. Stavba je financovaná z externých a čiastočne združených finančných prostriedkov

Regionálna tržnica

Komplexný návrh prestavby mestskej tržnice bol vzhľadom na predpokladaný finančný objem, časovú náročnosť a rešpektovanie užívateľských a nájomných práv rozdelený do niekoľkých etáp. V roku 2021 sa bude realizovať I. etapa vedľa autobusovej zastávky a priľahlého parku v predpokladanej investícii 300 tisíc €. Výstavbou nových priestorov sa vytvoria predpoklady k prebudovaniu súčasného trhoviska v jednotnom architektonickom ráze.

Most na Nižnej bráne

Stavebnotechnický stav mosta cez rieku Poprad na ulici Nižná brána už nevyhovoval požiadavkám dynamickej dopravy. V súčasnosti mesto Kežmarok pristúpilo na základe diagnostického posúdenia k projektovej príprave prestavby mosta, ktorá zlepší podmienky pre všetky druhy dopravy a chodcov. Finančné prostriedky na dokončenie projektovej dokumentácie sú z externých zdrojov.

Rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov

Na základe úspešného projektu na obnovu peších ťahov k vyššej občianskej a sociálnej vybavenosti sa v roku 2021 zrealizuje obnova 8423 m² chodníkov a prebehne výstavba 139 m² nových chodníkov s vodopriepustným povrchom v celkovom finančnom náklade 760000€.

Zastávky Mestskej hromadnej dopravy

V predchádzajúcich obdobiach došlo k výmene prístreškov autobusovej dopravy na hlavnom ťahu. Prispelo to k modernizácii s atraktívnejšími podmienkami pre hromadnú dopravu. Naplánovaná je aj postupná výmena prístreškov Mestskej hromadnej dopravy v rovnakom štandarde. V roku 2021 pôjde konkrétne o štyri prístrešky.

Cyklochodník okolo centra mesta

S cieľom prepojenia existujúcej siete cyklistickej dopravy s historickým centrom bol v predchádzajúcich rokoch vybudovaný cyklochodník. Pre prestavbu mosta na štátnej ceste I/67 nebolo možné v roku 2020 ukončiť úsek trasy pod mostom. Po ukončení prestavby mosta bude možné uvedený úsek cyklochodníka kompletizovať, na čo sú už vyčlenené finančné prostriedky.

Smart technológie

V súlade s koncepciou mesta sa postupne zavádzajú SMART technológie do všetkých oblastí života a investícií mesta. Nové technológie sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a na zvýšenie bezpečnosti občanov inštalovaním kamerového systému. Komplexný projekt počíta s celkovou investíciou 1 mil. €. V roku 2021 je plánovaná investícia do smart technológií 50000€.

Historický Kežmarok

Kežmarok je historickým centrom tradičného regiónu Spiš a ústredným mestom Karpatských Nemcov žijúcich na Slovensku a v niekdajšom Uhorsku. Patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Mestské práva Kežmarku udelil uhorský kráľ Belo IV. v roku 1269. Slobodným kráľovským mestom sa Kežmarok stal v roku 1380. Historické jadro mesta je od 11. júna 1950 mestskou pamiatkovou rezerváciou. Výhodná geografická poloha mesta, priamo na obchodnej ceste smerujúcej z Orientu na sever Európy, sa pričinila o dynamický rozvoj remesiel a obchodu.

Reduta

Objekt Reduty postupne prešiel modernizáciou a v roku 2021 sa ukončí komplexná obnova strechy a exteriéru z dotácie Ministerstva kultúry. Plánovaná výška investície je 405800€.

Zvonica

Prevažnú časť prác budú tvoriť reštaurátorské práce, stavebné práce zahŕňajú odvlhčenie objektu a sprievodné stavebné úpravy omietok a okolia stavby.

Hasičská zbrojnica

Stavebno- technický stav objektu a súčasné užívateľské požiadavky si vyžadujú realizáciu komplexných stavebných úprav objektu, napríklad výmenu inštalácií. V tomto roku budú realizované práce vo finančnom objeme 28500€.

Nájomné bývanie v meštianskom dome

Vedenie mesta kladie dôraz na prinavrátenie života na námestie mesta vytvorením vhodných podmienok pre polyfunkčné využitie objektov na celoročné bývanie s podsadenou občianskou vybavenosťou a v tomto duchu iniciovať aj vlastníkov objektov o dosiahnutie tohto cieľa aj súkromných domoch na námestí.

Kostolné námestie

Historické jadro mesta, do ktorého spadá i Kostolné námestie čakajú viaceré stavebné úpravy, ktoré prinesú do týchto lokalít vynovené chodníky, čisté a bezpečné ulice, ako i nové možnosti pre parkovanie.

Monografia osobností mesta Kežmarok

Zámerom autorov je netradičným spôsobom podať živý obraz jednotlivých osób súčasných dejín s hlavným zameraním na Kežmarok, a preto v nejednom prípade použili aj citáty z ich diel, či spomienky pamätníkov. V roku 2009 vydalo mesto Kežmarok prvý diel z doteraz štyroch dielov monografie o meste Osobnosti Kežmarku od 13. storočia po začiatok 21. storočia.