Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KežmarokHľadať
 
 

Úvodná stránka mesta Kežmarok

 • Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok

  logo_shmu_t - 1.gif

  SHMÚ vydal výstrahy pre okres Kežmarok Popis výstrahy Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň  Trvanie javu: 25.2.2018 od 00:00 do 08:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok  sa OJEDINELE očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -20 - -22 °C. Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť  poškodenia organizmu je vysoká.  Teplota: -20 - -22 °C  Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň  Trvanie javu: 26.2.2018 od 00:00 do 08:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok  sa MIESTAMI očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -20 - -25 °C. Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť  poškodenia organizmu je vysoká.  Teplota: -20 - -25 °C  Jav: Snehové jazyky a záveje Stupeň: 1. stupeň  Trvanie javu: od 24.2.2018 12:30 do 27.2.2018 00:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok sa OJEDINELE očakáva tvorba snehových jazykov a závejov. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo  pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Aktualizácie môžte sledovať na stránke SHMÚ. Zdroj: SHMÚ

  viac info
 • Návrhy na udelenia ocenenia 2018

  aktuality3.jpg

  Návrhy na udelenie ocenenia Termín na podávanie návrhov k oceneniam Čestné občianstvo a Cena mesta do 23. 3. 2018   Ocenenie je prejav úcty mesta Kežmarok osobám alebo kolektívom, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a podobne. Podrobnosti upravuje štatút mesta v §39, §40 a §41. V zmysle Štatútu mesta z 11.12.2014 mesto Kežmarok udeľuje tieto ocenenia: - Čestné občianstvo mesta Kežmarok - Cena mesta Kežmarok - Cena primátora mesta Kežmarok 1.         Čestné občianstvo mesta Kežmarok Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže MsZ udeliť Čestné občianstvo mesta Kežmarok. Návrhy na udelenie čestného občianstva môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta a poslanci MsZ. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Mesto v spolupráci s komisiou kultúry a spoločenského života za účelom zjednotenia a uľahčenia podávania návrhov  pripravili tlačivo na podávanie návrhov – viď Príloha č. 1 „Návrh na udelenie ocenenia, druh ocenenia: ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KEŽMAROK“. 2.         Cena mesta Kežmarok sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za: a)         vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, b)         činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí, c)         činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Návrhy na udelenie ceny mesta Kežmarok môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor mesta, poslanci MsZ a občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Mesto v spolupráci s komisiou kultúry a spoločenského života za účelom zjednotenia a uľahčenia podávania návrhov  pripravili tlačivo na podávanie návrhov – viď Príloha č. 2 „Návrh na udelenie ocenenia, druh ocenenia: CENA MESTA KEŽMAROK“. 3.         Cena primátora mesta Kežmarok Cenu primátora mesta Kežmarok udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy, za podiel na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta. Z dôvodu včasného vyhodnotenia podaných návrhov na ocenenia je termín na podávanie návrhov k oceneniam Čestné občianstvo a Cena mesta do 23. 3. 2018. Návrhy bude možné zasielať na jednu z uvedených adries: 1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk, alebo 2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, alebo 3. osobne do podateľne mestského úradu.   Návrhy prerokuje príslušná komisia a budú predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu.Prehľad ocenených za jednotlivé roky od roku 1996 je uvedený na webovej stránke mesta.Tlačivá na podávanie návrhov budú k dispozícii v podateľni MsÚ, Hlavné námestie 1 a na www.kezmarok.sk. Návrhy na ocenenia mesta Kežmarok sa budú schvaľovať počas rokovania mestského zastupiteľstva 26. apríla 2018 a udeľovať 23. mája 2018 počas slávnostného mestského zastupiteľstva. Zoznam už ocenených osobností nájdete na webovej stránke mesta, https://www.kezmarok.sk/obcania.html.   Príloha č. 1 Návrh na udelenie ocenenia   Druh ocenenia: ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KEŽMAROK     Možno udeliť: osobám (i cudzím štátnym príslušníkom), ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj zveľaďovania mesta Kežmarok, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.   Osobné údaje navrhovaného:   Titul, meno, priezvisko:   Dátum a miesto narodenia:   Povolanie – zamestnanie:   Národnosť (cudzí štátny príslušník):   Kontaktná adresa (telefón):   Ocenenie udeliť pri príležitosti:   významnej návštevy (uviesť)   životnom jubileu – výročí (uviesť)   za bežný rok (pri úspešnej činnosti):   Zdôvodnenie odporúčania: (Podrobne zdôvodniť akým významným spôsobom sa zaslúžil navrhovaný o mesto Kežmarok,  výpočet dosiahnutých úspechov, získané významné ocenenia doma i v zahraničí.) Navrhovateľ:   (len primátor alebo poslanec MZ) (Meno, priezvisko, adresa, telefón) Dátum: Podpis:   Návrhy prosíme zasielať s označením Návrh na ocenenie mesta Kežmarok na jednu z uvedených možností: 1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk, alebo 2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, alebo 3. osobne do podateľne mestského úradu.   Príloha č. 2 Návrh na udelenie ocenenia   Druh ocenenia: CENA MESTA KEŹMAROK   Možno udeliť jednotlivcom alebo kolektívom, za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma a v zahraničí, za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.   Osobné údaje navrhovaného:   Titul, meno, priezvisko:   Dátum a miesto narodenia:   Názov súboru – kolektívu:   Vedúci súboru:   Zriaďovateľ:   Kontaktná adresa, telefón:   Ocenenie udeliť:   pri životnom jubileu – výročí (uviesť):   pri významnej návšteve (uviesť):   za bežný rok (pri úspešnej činnosti – úspechu):   Zdôvodnenie odporúčania: (Aké tvorivé výkony alebo umelecké úspechy navrhovaný dosiahol, akým významným spôsobom prispel k propagácii, reprezentácii a rozvoju mesta Kežmarok doma i v zahraničí)     Navrhovateľ: (Meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefón, e-mail) Dátum: Podpis:   Návrhy prosíme zasielať s označením Návrh na ocenenie mesta Kežmarok na jednu z uvedených možností: 1. na e-mailovú adresu: podatelna@kezmarok.sk, alebo 2. poštou na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, alebo 3. osobne do podateľne mestského úradu.

  viac info
 • Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok

  logo_shmu_t.gif

  SHMÚ vydal výstrahy pre okres Kežmarok Popis výstrahy Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň  Trvanie javu: 25.2.2018 od 00:00 do 08:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok  sa OJEDINELE očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -20 - -22 °C. Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť  poškodenia organizmu je vysoká.  Teplota: -20 - -22 °C  Jav: Snehové jazyky a záveje Stupeň: 1. stupeň  Trvanie javu: od 22.2.2018 23:00 do 25.2.2018 20:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok sa OJEDINELE očakáva tvorba snehových jazykov, NAJMÄ CEZ DEŇ. Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo  pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.  Jav: Nízke teploty Stupeň: 1. stupeň  Trvanie javu: 24.2.2018 od 00:00 do 08:00 Výstraha:  V okrese Kežmarok  sa OJEDINELE očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 - -18 °C. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie  a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia.  Teplota: -15 - -18 °C Informácie o výstrahách budú aktualizované na stránke SHMÚ.  Zdroj: SHMÚ  

  viac info
 • Oznam pre záujemcov o monografiu

  Obálka Monografia 2017.jpg

  Záujemcovia o knihu História Kežmarku od 2. polovice 18. storočia po súčasnosť sa môžu zaregistrovať v Kežmarskej informačnej agentúre na Hlavnom námestí č. 64 v Kežmarku s uvedením dôvodu a kontaktu. Bližšie informácie v Kežmarskej informačnej agentúre: info@kezmarok.sk, 052 - 449 2135.

  viac info
 • Patríme do Digitálnej koalície

  aktuality3.jpg

  Odpočet stavu plnenia záväzkov a prijatie nových členov boli hlavnými bodmi rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície, ktoré sa konalo začiatkom februára v Bratislave. Ciele a aktivity Digitálnej koalície podporujúce rozvoj digitálnych zručností majú veľkú odozvu. Do radov koalície sa preto rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora, počet členov Digitálnej koalície sa tak rozšíri na 37. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges, s. r. o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Za zvlášť zaujímavých členov je možné označiť napríklad Konfederáciu odborových zväzov, kde tradične konzervatívna odborová inštitúcia prejavila jasný záujem nasadiť moderné technológie a zvýšiť digitálne zručnosti nielen svojich vlastných pracovníkov, ale aj členov odborových zväzov. Vstup živnostenskej komory signalizuje záujem drobných podnikateľov o využívanie nových technológií, ktoré digitálne zručnosti priamo vyžadujú. Vstup mesta Kežmarok, ktoré má ambície stať sa Smart City, v kombinácii so vstupom významných nadnárodných korporácií Uber a Orange jednoznačne signalizuje pokrok smerom k digitalizácii mestskej infraštruktúry aj na Slovensku. „Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky. Vyzdvihnem najmä IT Akadémiu, národný program vzdelávania pre 21. storočie, do ktorého je zapojených 33-tisíc žiakov, 3-tisíc vysokoškolákov a 2 100 pedagógov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a dodal: „Je našou povinnosťou už dnes robiť všetky opatrenia, aby sme o desať – pätnásť rokov neoznamovali v médiách mesiac po mesiaci, že tá ktorá firma opúšťa našu krajinu, lebo tu nenachádza dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a musí ísť do tretích krajín, kde tej sily je dostatok.“ Zdroj: vicepremier.gov.sk

  viac info
 • Pozvánka na okruh pre bežecké lyžovanie

  27628772_568934403440431_3611401164166911386_o.jpg

  Pozývame nadšencov bežeckého lyžovania na okruh nového futbalového štadiónu. K dispozícií je upravená trať dlhá 400 metrov pre klasickú aj korčuliarsku metódu. Verejnosť môže lyžovať na ideálne rovnom povrchu bez poplatku. Počas pracovného týždňa je trať prístupná od 9.00 do 17.00 hodiny a cez víkendy od 7.30 do 17.00. V prípade záujmu o bezplatný tréning pre začiatočníkov kontaktujte Mgr. Martina Trajčíka. Potrebu výstroje a záujem o bežkovanie môžete nahlásiť na 0944 075 395. Mestský úrad Kežmarok  

  viac info
 • Hlasujte za nové detské ihrisko!

  lidl_zihadielko_a3_horizontal_kezmarok.jpg

  Hlasujme denne až do 28.2. a vyhrajme destké ihrisko pre Kežmarok. Hlasovať môžete tu: https://zihadielko.lidl.sk/

  viac info

 

Kultúra a šport

25.2.2018   16:00

Mestské kultúrne stredisko

FERDO MRAVEC

Rozprávka Ferdo Mravec - plagát.jpg

-nedeľné popoludnie s rozprávkou v podaní profesionálneho divadla Sarus


 

26.1. - 15.3.2018   18:00

Galéria u anjela

Milina Zimková a Norbert Kelecsényi

PozvankaMilinaKelecsenyiEmail.png

pozýva na vernisáž Miliny Zimkovej a Norberta Kelecsényiho. Manželský a umelecký pár vám predstaví výber z tvorby. Milina prezentuje pestrofarebné plátna s figurálnou tématikou - Madony, Fašiangy, Svadby a podmanivý tajuplný ženský svet. Norbert nás zavedie do sveta Morských panien, Poseidóna a daľš ...


 

27.2.2018   19:00

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku

Tri letušky v Paríži

Tri_letusky_v_Parizi.png

Vás pozýva na predstavenie s názvom Tri letušky v Paríži.

Hrajú:
Ján Dobrík, Richard Stanke, Viki Ráková, Ivana Kubáčková, Henrieta Mičkovicová, Mária Breinerová

Vstupné: 17,00 €

Predpredaj vstupeniek:
MsKS Kežmarok, Starý trh 47
Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64

Onlin ...


 

1.3.2018   00:00

Mestské kultúrne stredisko

Deň učiteľov

Kultúrny program v MsKS, Starý trh 46
- Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk


 

17.3.2018   00:00

Mesto Kežmarok

Beh k Hubertovi

Jarný cross, amatérski bežci a verejnosť
- Filip Kormoš, sportprevsetkychkk@gmail.com, 0903 573 071


 

24.3.2018   00:00

Obec Mlynčeky

Zimné preteky MTB bicykle v Mlynčekoch

Zimné preteky MTB bicykle v Mlynčekoch
- Jozef Potok - 0905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com


 

25.3.2018   00:00

Mestské kultúrne stredisko

Nedeľné popoludnie s rozprávkou

Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti v MsKS, Starý trh 46
- Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk


 

25.3.2018   16:00

v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok, Starý trh 46

Hudobno zábavné predstavenie PACI PAC

Paci Pac plagát.jpg

Predstavenie je plné pesničiek a dobrej zábavy, pri vstupe do sály je pre každé dieťa pripravené prekvapenie.


 
Mesačný kalendár kultúrnych podujatí
Mesačný kalendár športových podujatí
oktober.jpg
 
Mesačný kalendár športových podujatí

 

EĽRO

Bohatý trojdňový program v historickom centre Kežmarku je už tradične cieľom stretnutí nielen remeselníkov, šermiarov, domácich a zahraničných folklórnych skupín. www.elro.kezmarok.sk

ZAPOJTE SA: Anketa - Prieskum cestovného ruchu v Kežmarku


 
Kežmarská TV
Noviny Kežmarok
Potrebujete informáciu?

 
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  oznamujeme Vám, že dnes 15. februára 2018 od 8:30 do 14:00  môže byť obmedzená dodávka pitnej vody Kam.baňa, Ľub.cesta a Ľubica z dôvodu rozkopávky na miestnej komunikácií. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548. Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené pr

  15.2.2018 viac
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody.

  oznamujeme Vám, že dňa 11.1.2018 od 8:30 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v meste Kežmarok na ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za poch

  11.1.2018 viac
 • Prerušená dodávka vody ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan.

  Dňa 11.1.2018 od 8:30 do 14:00  bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v meste Kežmarok na ul. Továrenská + Rondo a Tatraľan. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za pochopenie.

  11.1.2018 viac
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny ul. Jána Chalúpku, ul. Tatranská

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: úseky - ul. Jána Chalúpku od č.d. 6 po č.d. 36 párne, od č.d. 1 po č.d. 21 nepárne, ul. Tatranská od č.d. 26 po č.d. 62 párne, od č.d. 29 po č.d. 53 nepárne: 9. január 2018 od 07:40 h do 15:30 h

  9.1.2018 viac
 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny ul. Kostolné námestie

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Kežmarok: ul. Kostolné námestie v úseku od č.d. 21 po č.d. 29 nepárne: 10. január 2018 od 08:00 h do 15:30 h.

  9.1.2018 viac
Február 2018
 • Verejná vyhláška- začatie územného konania stavba: Kežmarok- Pradiareň- rekonštrukcia NN a DP.

  23.2.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Miloš Labus

  22.2.2018 viac
 • Oznámenie o doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Ján Dunka

  22.2.2018 viac

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne služby a produkty na území mesta Kežmarok. Obsahuje 13 zľavových kupónov.

Poznáš v Kežmarku miesta, ktoré nefungujú ako by mali, vidíš v nich jedinečný potenciál?

Deutch version
English version
ÚvodÚvodná stránka