Samospráva

Zástupca primátora

Mgr. Bc. Jozef Matia

Tel. č.: 052/466 01 12

E-mail: jozef.matia@kezmarok.sk

Mesačný plat zástupcu primátora mesta Kežmarok  Mgr. Bc. Jozefa Matiu bol primátorom mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA určený v súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 55% mesačného platu primátora mesta Kežmarok ku dňu 05.01.2023, t.j. 3224,65,-€

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA  

(§ 17)

  1. Primátor má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie v súlade s § 13 b ods. 1 zák. Č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poverí funkciou zástupcu primátora mesta do 60 dní od zloženie sľubu primátora. Zástupcom primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
  2. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca MsZ do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
  3. Zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
  4. Ak je zriadená mestská rada, zástupca primátora je členom mestskej rady počas celého svojho funkčného obdobia.
  5. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia podľa § l3a ods. l písm. c) až i) zákona, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
  6. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie:
  • a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, ak je zriadená mestská rada, zvoláva a vedie zasadnutia mestskej rady a podpisuje ich uznesenia
  • b) zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej, ak je zriadená mestská rada, zabezpečuje prípravu zasadnutí mestskej rady.