Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

8/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
7/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok
6/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
5/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2023 o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel
4/2023
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018
3/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
2/2023
VZN mesta Kežmarok č. 2/2023 o poskytovaní jednorazovej a mimoriadnej dávky
1/2023
VZN mesta Kežmarok č. 1/2023 o finančných príspevkoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
5/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
3/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kežmarok – Zmeny a doplnky č. 26/2022
2/2022
VZN č. 2/2022 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
1/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2022 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
4/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4 /2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
9/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 o poskytovaní sociálnych služieb
8/2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2021, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
7/2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 2/2021
6/2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 12/2020
4/2021
VZN mesta Kežmarok č. 4_2021, ktorým sa ruší VZN č. 4_1996 o prevode vlastníctva bytov v zmysle zákona č. 182_93 Zz. v znení Doplnku č. 1