Odpadové hospodárstvo

Elektronická evidencia odpadov v meste Kežmarok

Kežmarok hľadá spôsoby, ako modernizovať odpadové hospodárstvo a motivovať občanov triediť. Dôležitým nástrojom, ktorý sprehľadní produkciu odpadu je elektronická evidencia odpadu. Mesto sa inšpirovalo mnohými samosprávami, ktoré sa rozhodli zaviesť evidenciu odpadu ako moderný nástroj nakladania s odpadmi.


Modernejšie odpadové hospodárstvo a menej odpadu v Kežmarku

Kežmarok bude patriť k viac ako 145 samosprávam používajúcim tento systém na sprehľadnenie produkcie odpadu. Mesto občanom označí nádoby identifikačným RFID čipmi, ktoré sa budú pri každom zbere načítavať. Každé označenie je priradené ku konkrétnej domácnosti. Vyzbierané dáta neskôr vytvoria zástupcom mesta prehľadnú štatistiku o nakladaní s odpadom. Zástupcovia mesta budú získané výsledky pravidelne vyhodnocovať v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko a pripravovať ďalšie kroky, ktoré pomôžu mestu efektívnejšie investovať finančné prostriedky.

Jedným z hlavných cieľov mesta je motivovať občanov k zodpovednému prístupu, nakoľko od nich závisí výška poplatkov za odpady. Snahou Kežmarku je občanov naučiť ako správne triediť odpad, a tým znižovať produkciu zmesového komunálneho odpadu, ktorý stojí mesto najviac peňazí. Je preto dôležité, aby obyvatelia vykladali len plné nádoby s odpadom, ktorý sa nedá vytriediť. Zabránením vývozu poloprázdnych nádob neplatíte za vyprázdnený vzduch.

„Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa pravidelne zapájajú do zberu triedeného odpadu a zodpovedne pristupujú k tvorbe odpadom. Veríme, že aj vďaka vám sprehľadnením tvorby odpadu v našom meste, systémom ELWIS, budeme vedieť, kde a v akej forme odpad vzniká. Po zbere a vyhodnotení dát budeme môcť do budúcna pripraviť spravodlivejší motivačný systém poplatkov,“ povedal František Fecko, vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby mesta Kežmarok.


Začíname evidovať odpad z domácností

Naše mesto už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov, ktorú využíva už viac ako 145 miest a obcí na Slovensku. Touto modernizáciou reagujeme na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia a znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu. Zákonné aj komerčné poplatky, ktoré platí samospráva za skládkovanie každým rokom rastú, a preto je v našom záujme hľadať riešenia ako tieto náklady optimalizovať. „Chceli by sme vás zároveň motivovať k lepšiemu triedeniu, vďaka čomu zvýšime mieru triedenia odpadu v našej obci, od ktorej závisí výška poplatku za skládkovanie. Prostredníctvom evidencie z domácností získame prehľad a chýbajúce dáta o tom, koľko odpadu občania vytvoria a vytriedia,“ povedal František Fecko.

Evidenčný systém odpadov bude využívaný na monitorovanie množstva vytvoreného zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu. Každú nádobu na odpad označíme s trvalým RFID čipom. Pri každom zbere odpadu bude čip na nádobách zaevidovaný do systému pracovníkom zberovej služby.

Plasty, kovy s tetrapakmi, papier a sklo budete naďalej triediť do vriec. Každé vrece budete označovať nálepkou s QR kódom. Prosíme obyvateľov, aby QR kódy lepili tak, aby boli dobre viditeľné, urýchli sa tým zber odpadu.

Údaje o množstve odpadu a úrovni triedenia domácností budeme pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môžeme zlepšiť informovanosť a pripraviť pre vás osvetové aktivity pre lepšie triedenie odpadu. „Našim spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme triediť alebo skompostovať, aby sme spoločne dosiahli lepšie výsledky v úrovni vytriedenia. Predídeme tým rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov,“ vysvetlil ciel triedenia Fecko.


Čo je to elektronická evidencia odpadov?

V skratke ide o jednoduchý a moderný nástroj na evidovanie množstva vzniknutého odpadu priamo z domácností. Bol vyvinutý slovenskými odborníkmi s dlhoročnou skúsenosťou s odpadovým hospodárstvom. Cieľom je, aby mala samospráva svoj odpad pod kontrolou a zlepšila kvalitu životného prostredia pre svojich občanov.

„Evidencia nám umožní získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém zberu odpadov, pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Takýto adresný systém nám pomôže predísť výraznému zvýšeniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej domácnosti za odpad, ktorý produkuje,“ priblížil František Fecko.

O postupných krokoch budete podrobne informovaní. Zavádzané zmeny výrazne neovplyvnia doterajšie fungovanie zberu odpadu. Občania dostanú informačné letáky, v ktorých nájdu informácie o tom, ako bude zavedenie systému, označovanie nádob a ich zber a evidovanie prebiehať. „Prosíme vás o ich preštudovanie a spoluprácu. Všetky ďalšie otázky vám radi zodpovieme na mestskom úrade,“ dopĺňa Fecko.


Ako to bude fungovať v praxi?

Spustenie evidencie bude prebiehať v troch fázach. V prvej budú označené nádoby na odpad originálnym RFID čipom. V druhej fáze bude evidovanie odpadu, ktoré bude prebiehať pravidelne pri každom zbere odpadu. Tretia fáza bude štatistická a tiež na pravidelnej báze. Poslúži mestu na vyhodnotenie zozbieraných údajov a prijímanie rozhodnutí v oblasti odpadového hospodárenia.


Krok za krokom v novom evidenčnom systéme odpadov

Prvý krok: Označia sa nádoby

Poverený pracovník označí vaše nádoby so zmesovým komunálnym odpadom (ďalej ZKO) trvalou nálepkou s RFID čipom. V budúcnosti pri kúpe novej nádoby na ZKO je potrebné informovať Mestský úrad Kežmarok, aby bol nádobe priradený RFID čip. Okrem ZKO budeme v našom meste evidovať aj triedený odpad, a to plasty, kovy aj tetrapaky, papier a sklo. Tento druh odpadu budete triediť do vriec, ktoré si označíte nálepkami s QR kódom.

Druhý krok: Zber odpadu a evidencia

Nádoby s odpadom vyložte v deň zberu pred bránu. Pracovník zberovej služby pri každom zbere načíta RFID čip z nádoby na ZKO, alebo QR kód z vriec a zaeviduje vývoz do systému. Ak vaše nádoby alebo vrecia s odpadom nebudú korektne označené, nebudú vyvezené. Ak je v deň zberu vaša nádoba poloprázdna, nevykladajte ju. Vyložte ju až k nasledujúcemu zberu. Vďaka tomu ušetríte peniaze a neplatíte za vyvezený vzduch. Nezabúdajte však, že do nádoby na ZKO nepatrí bioodpad. Nezvyšujte zbytočne hmotnosť vašej nádoby, náklady na jeho odvoz a skládkovanie.

Tretí krok: Vyhodnotenie zozbieraných údajov

Každá zaevidovaná nádoba sa automaticky priradí k vašej domácnosti v systéme na základe pridelených identifikátorov. „Vďaka tomu budeme vedieť, kde a v akom množstve odpad v našej obci vzniká, ktoré domácnosti či iné subjekty triedia odpad. Údaje o množstve ZKO a triedeného odpadu budeme pravidelne vyhodnocovať. Poctivým triedením predídeme skládkovaniu veľkého množstva odpadu. Systém nám umožní prijať opatrenia, ktoré ušetria peniaze za vývoz a skládkovanie odpadu. Na základe týchto podkladov môžeme do budúcna pripraviť spravodlivejší systém poplatkov pre všetky domácnosti,“ zakončuje Fecko.

 

Spracoval Ondrej Miškovič,

Grafiky a zdroj informácií: Spoločnosť JRK Slovensko

Galéria

Prílohy na stiahnutie