Prístupnosť webu

Prístupnosť webu

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Mesto Kežmarok má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje webové sídlo

Stav súladu[1]

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade[2] so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah[3]

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných   aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Textové dokumenty sú poskytovné s použitím grafiky, ako naskenované PDF, ide o dokumenty doručené mestu klasickou poštou [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
 • Pre nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách (napr. videozáznamy) neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky].
 • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú vždy odvoditeľné z kódu alebo k dispozícii v textovej forme. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
 • Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním v niektorých prípadoch závisia od jeho charakteristík založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov, ako sú napr. tvar, farba, veľkosť, vizuálne umiestnenie, orientácia alebo zvuk. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu].
 • Farba sa v niektorých prípadoch používa ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb].
 • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá vždy kontrastný pomer najmenej 4,5:1. Texty písané zväčšeným písmom a obrázky takéhoto textu v niektorých prípadoch nemajú kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast ].
 • Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácii namiesto textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov ].
 • Nie všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, sú zachytiteľné pre indisponovaného človeka v jeho reakčný čas. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie].
 • Prvky používateľského rozhrania, ktoré obsahujú text alebo text vo forme obrázkov, neobsahujú vždy vizuálne zobrazený názov prvku text. [Kritérium úspešnosti 2.5.3 Popis v názve].
 • Stránka nemá vždy v hlavičke definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky].
 • Niektorý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí].
 • Pri zadávaní niektorých vstupov sa chybná položka neoznačí a chyba sa používateľovi nepopíše v texte. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb].
 • Pri vyžadovanom vstupe od používateľa sa pri niektorých vstupoch neposkytnú menovky alebo pokyny. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny].
 • Návrhy na korekciu chýb sa nie vždy poskytujú používateľovi ak sa automaticky zistí chyba. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby].
 • Prvky obsahu vložené pomocou značkovacieho jazyka nie sú vždy uzavreté alebo vnorené v súlade so svojimi špecifikáciami respektíve obsahujú duplicitné atribúty. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza].
 • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania (ako sú napr. prvky formulára, odkazy alebo prvky generované skriptami) nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. Stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré môžu byť nastavené používateľom, sa v niektorých prípadoch nedajú nastaviť v kóde. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota].
 • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

2.  Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi,  upravujúcimi    štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel :

Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.).

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 2.11.2021

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané:

 1. samohodnotením
 2. zjednodušenou metódou overovania prístupnosti 30.09.2021 MIRRI

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla napíšte pripomienky na e-mailovú adresu: info@kezmarok.sk

Správcom webového sídla je mesto Kežmarok.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk