Informácie pre občanov mesta Kežmarok, cudzincov a odídencov prichádzajúcich z Ukrajiny

Informácie pre občanov mesta Kežmarok, cudzincov a odídencov prichádzajúcich z Ukrajiny

Mesto Kežmarok poskytuje pre občanov Ukrajiny poradenstvo a pomoc pri vybavovaní ich základných životných potrieb. V týchto dňoch si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, ako je potrebné podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí opúšťajú svoje domovy s obavami o život. Mesto Kežmarok je pripravené pomáhať a hľadá spôsoby ako materiálnej, tak i finančnej pomoci.


Informácie k príspevku za ubytovanie
cudzinca podľa zákona o azyle

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok   sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

  • vlastníci  bytov a rodinných domov.
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
  • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz; Výkazy za mesiac apríl 2022, ako aj opravné výkazy za marec 2022 a február 2022, sú ubytovatelia povinní predložiť obci do piatka 6. mája 2022.
  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;  Jednotné prehľady obce zasielajú  ministerstvu vnútra do pondelka 16. mája 2022.
  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Vzory dokumentov:


Povinnosť nahlasovania pobytu odídencov/cudzincov ubytovaných v meste Kežmarok

Okresný úrad Kežmarok žiada občanov, ktorí poskytujú ubytovanie pre odídencov  a cudzincov z Ukrajiny aby nahlásili Mestu Kežmarok informácie uvedené v nižšie uvedenom formulári, na poskytnutie týchto informácií máte tieto možnosti:

a, Vyplnenie kontaktného formulára na tomto odkaze

b, Na pracovisku prvého kontaktu Mestského úradu Kežmarok v čase od 8.00 do 12.00 hod. v pracovných dňoch na adrese Hlavné námestie 1 v Kežmarku


Mesto pripravené pomáhať

Samospráva je od začiatku humanitárnej krízy v intenzívnej komunikácii s Červeným krížom, Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky a Spišskou katolíckou charitou, ktoré majú presnejšie informácie ohľadom aktuálnych potrieb pre rodiny s deťmi v núdzi. „Týmto zároveň všetkých žiadame, aby neorganizovali individuálne zbierky Na hraniciach majú plné sklady materiálnej pomoci. Zoznamy požiadaviek budeme pravidelne aktualizovať na webovej stránke www.kezmarok.sk a sociálnych sieťach mesta,“ informovala Barbora Sosková, hovorkyňa mesta Kežmarok.

Prvá zbierka občanov mesta začala symbolicky na Popolcovú stredu 2. marca. Podkarpatský región a mesto Užhorod sa stará toho času o 12 000 ukrajinských občanov, ktorí sa stali utečencami a opustili svoje domovy. Celá humanitárna pomoc bola teda presmerovaná v rámci spolupráce s Úniou miest Slovenska a Mestom Košice. Vyzbieralo sa viac ako tisíc potrebných vecí potrebných na humanitárnu pomoc Ukrajincom. V pondelok 7. marca táto zbierka putovala do Košíc, kde Kežmarčanom vyjadril vďaku i primátor mesta Košice. V nedeľu 6. marca zase v Kine Iskra prebehlo premietanie filmu Vojnový zápisník, z ktorého výťažok putoval na pomoc Ukrajine.


Aktivity na pomoc utečencom z Ukrajiny

Združenie miest a obcí Slovenska s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska a s technologickými partnermi pripravujú registračný systém určený výlučne pre registráciu ubytovania migrantov. Cieľom je zaviesť centrálny a efektívny logistický systém ubytovania, trasovať umiestnenia, umocniť bezpečnosť, ochranu zdravia, a tiež pomôcť s využitím potenciálu hotelov a penziónov. „Systém bude fungovať tak, že v prvom rade sa zaregistruje ubytovacie zariadenie. To vyplní formulár, vytvorí sa mu účet v Bookio a MAPPA. Následne sa tomuto ubytovaciemu zariadeniu pošle email s prístupom a návodom. Dobrovoľník vykliká filter s pravidlami, počet osôb. Uvidí zoznam podľa konfigurácie a uvidí všetky možné ubytovacie zariadenia z ktorých si vyberie. Zapíše všetky osoby (meno, priezvisko, telefón, email hlavnej osoby plus miesto na poznámku v ktorej sa môžu napísať ďalšie relevantné údaje). Recepcia ubytovacieho zariadenia potvrdí príchod na mieste, môže v systéme evidovať kartu a dopíše do systému mená ostatných hostí, narodenie, štátnu príslušnosť, číslo dokladu,“ informoval Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS a zároveň doplnil, že po uvoľnení izby sa automaticky v reálnom čase uvoľní kapacita v systéme pre daný počet osôb a izbu. Všetci, ktorí budú pracovať so systémom sa prihlasujú cez meno a heslo v internetovom prehliadači s príslušnými rolami, kde nemôžu zasahovať do inej role. Tak zároveň systém vnútorne garantuje ochranu spracovaných informácií „Sme presvedčení, že týmto systémom dokážeme pomôcť s ubytovávaním migrantov, zvýšením bezpečia, ochranou zdravia, eliminovaním rizík v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi, a pritom dokážeme pomôcť hotelom a penziónom, ktoré majú od nástupu koronakrízy vážne existenčné problémy. Systémom Bookio dokážeme spojiť nevyhnutnosť, s efektivitou a potrebou. Je verejne prístupný na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska,“ povedal Kaliňák.


Informácie nájdete v aktualitách mesta a opatrenia spolu s aktuálnymi výzvami nájdete v oznamoch mesta.


Informoval Úsek Civilnej ochrany Mesta Kežmarok

Prílohy na stiahnutie