Agendy

Ako postupovať pri výrube drevín – Občan

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej „zákon“)

Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá  veta zákona  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Súhlas na výrub dreviny rastúcej v katastrálnom území Kežmarok  vydáva Mesto Kežmarok. Súhlas sa vydáva formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny sú uvedené v § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/20021Z. z., ktorou sa vykonáva zákon (ďalej „vyhláška“).

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny musí obsahovať:

 • a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 • b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 • c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona),
 • d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 • e) odôvodnenie žiadosti.

Doklady podľa písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny (v zastavanom území mesta farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu; krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne, vhodným nezameniteľným spôsobom).

 

Odôvodneným prípadom pre vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:

 • a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 • b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
 • c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

V súlade s odsekom 4 § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje v týchto prípadoch:

 • a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2;  toto ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene,
 • b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 • e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 • f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • h) na dreviny inváznych druhov,
 • i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný

Ten, kto z dôvodov uvedených pod písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody – Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nižná brána 6 , Kežmarok 060 01 – najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

Ten, kto chce z dôvodu uvedeného pod písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody – okresnému úradu – najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu.

Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody preukázať pôvod prepravovaného dreva súhlasom orgánu ochrany prírody.

Osobitné prípady výrubu drevín

Vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je možné uskutočniť len na základe povolenia okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon.

Náhradná výsadba

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Orezávanie konárov

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

Za značnú škodu sa podľa § 89 ods. 13 Trestného zákona považuje škoda dosahujúca najmenej stonásobok minimálnej mzdy.

 

Obnova produkčných ovocných drevín

Obnovou produkčných ovocných  drevín sa rozumie  výmena (výrub) produkčných  ovocných drevín s jednoznačnou funkciou  produkcie ovocia  na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

Správne poplatky pri podaní žiadosti o výrub dreviny

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny je spoplatnená v súlade so zákonom o správnych poplatkoch (položka č. 160 zák. č. 145/1995 Z. z.) takto;

 • fyzické osoby…………………………………  10,00 €
 • právnické osoby…………………………… 100,00 €

 

Správny poplatok musí byť zaplatený pri podaní žiadosti (v hotovosti do pokladnice mestského úradu; poštovým poukazom na účet , prevodom z účtu v banke).

Výrub drevín rastúcich pri bytových domoch

Obyvatelia bytového domu si zvolia zástupcu, ktorý ich bude zastupovať v správnom konaní a k žiadosti o výrub priložia menný zoznam majiteľov a užívateľov bytov v dome. Súhlas alebo nesúhlas s výrubom obyvateľ domu potvrdí svojím podpisom.

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.

Každá žiadosť a s ňou súvisiace doklady musia byť vyhotovené písomne a v štátnom jazyku.

 

Informácie