Agendy

Hlásenie trvalého pobytu – Občan

Hlásenie trvalého pobytu

Vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti:

Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt do bytu alebo domu v osobnom vlastníctve je povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze. Ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list vydaný orgánmi Slovenskej republiky.

 

Občan bez vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt do bytu alebo domu, ktorého nie je vlastníkom predkladá okrem platného občianskeho preukazu alebo potvrdenia o občianskom preukaze aj písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Písomné potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojim podpisom súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred pracovníkom ohlasovne.

 

Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt:

Občan, ktorému bol v predchádzajúcom bydlisku zrušený trvalý pobyt a prihlasuje sa v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava, je povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

 

Občan, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky:

Pri prihlásení trvalého pobytu občana, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky predkladá osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, nie staršie ako 6 mesiacov a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

 

Občan, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky:

Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pri hlásení trvalého pobytu predkladá platný cestovný doklad Slovenskej republiky a potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

 

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

na počkanie

Povinné prílohy

občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze

Doručovanie

  • Osobne