Agendy

Narodenie dieťaťa – Občan

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ) . Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanovenia zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Narodenie dieťaťa

Zápis do knihy narodení – zapisujú sa novonarodené deti. Narodenie dieťaťa sa zapíše na základe Hlásenia o narodení, ktoré je povinné zaslať Matričnému úradu zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch pracovných dní od pôrodu.

Určenie otcovstva – v prípade slobodnej matky, rozvedenej alebo vdovy je možné vykonať na matričnom úrade, a to súhlasným vyhlásením rodičov do Zápisnice. Nevyhnutnosťou je osobná prítomnosť oboch rodičov. V prípade, že jeden z nich alebo obaja sú cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, je potrebná aj prítomnosť tlmočníka. Určenie otcovstva je možné vykonať aj pred narodením dieťaťa, v čase ak je počaté, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa – si uplatňuje matka na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého pobytu.

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve

  • Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Predloží k nahliadnutiu sobášny list a platné preukazy totožnosti. Meno, alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov na sobášnom liste. U nezosobášených rodičov sa určuje meno a priezvisko podľa dohody rodičov. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, meno a priezvisko dieťaťa určí súd na podnet matričného úradu.

Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke

  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti.

Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke

  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva, musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa), môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.

Ak sa dieťa narodilo vdove

  • Rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, k nahliadnutiu predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.

 

Informácie

Doručovanie

  • Osobne