Agendy

Odhlásenie pobytu – odsťahovanie do zahraničia – Občan

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.

Splnomocnený zástupca predkladá svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom občana.

Občan, ktorý skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý nežiada o vydanie občianskeho preukazu je povinný odovzdať príslušnej ohlasovni občiansky preukaz.

Informácie

Povinné prílohy

občiansky preukaz