Agendy

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Občan

O posúdenie odkázanosti žiada občan Mesta Kežmarok v prípade potreby poskytovania nasledovných sociálnych služieb:

  1. opatrovateľská služba,
  2. zariadenie opatrovateľskej služby / týždenná forma alebo celoročná forma pobytu na dobu určitú/,
  3. zariadenie pre seniorov,
  4. denný stacionár.

V žiadosti je potrebné označiť z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú bude žiadateľ v rámci posudkového procesu posúdený. V prípade záujmu o posúdenie odkázanosti na viac sociálnych služieb je potrebné vyplniť žiadosť na každý druh sociálnej služby samostatne.

Povinnou prílohou žiadosti sú lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). K žiadosti je potrebné doložiť aj tlačivo „Lekársky nález“ vyplnené zmluvným (obvodným) lekárom.

Informácie