Agendy

Uzavretie manželstva – Občan

Kniha manželstiev – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našom matričnom obvode ( Kežmarok, Ľubica, Malý Slavkov, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Mlynčeky).

Civilné sobáše – sa uskutočňujú v úradne určenej obradnej sieni, ktorá je v budove Mestského úradu v Kežmarku. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom mieste. Sobášne dni sú určené podľa uznesenia č. 317/2014 zo dňa 18.12.2014. Za sobáš mimo určených dní sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch

Cirkevné sobáše – sa uskutočňujú podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našom matričnom obvode.

K uzavretiu manželstva je potrebné doložiť:

 • Žiadosť o uzavretie manželstva
 • Rodné listy snúbencov
 • Platné občianske preukazy
 • Úmrtný list (ak ide o vdovca alebo vdovu)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú)

V prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo. Vyplnenú Žiadosť o uzavretie manželstva podpíšu snúbenci pred matrikárkou najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o osobnom stave
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list, ak je vdovec alebo vdova
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je rozvedený alebo rozvedená
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania. V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať aj príslušné overenia (apostille, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého). Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, je potrebná aj prítomnosť tlmočníka.

Správny poplatok:

Prvý výpis je bez poplatku a za každý ďalší je poplatok 5,-€

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Doručovanie

 • Osobne