Agendy

Zápis do osobitnej matriky ( narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie) – Občan

Zápis narodenia do Osobitnej matriky

Narodenie štátneho občana SR v zahraničí

Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • listina o udelení štátneho občianstva SR – u bývalých cudzincov
 • potvrdenie MV SR, Migračný úrad – pre osoby so štatútom azylanta
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • rodné listy rodičov dieťaťa
 • sobášny list rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
 • úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
 • žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez prechyľovacej koncovky + vyhlásenie o národnosti
 • žiadosť o zápis jedného alebo viac mien (u osôb narodených pred 1. 7. 1994 podľa cudzozemského rodného listu)
 • splnomocnenie – ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

Poplatky

Poplatok za zápis do Osobitnej matriky je 10 €

 

Zápis uzavretia manželstva do Osobitnej matriky

Uzavretie manželstva občana SR v zahraničí

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • rodný list (ak bol stav pred uzavretím manželstva „slobodný“, taktiež cudzieho občana, ak sa narodil v SR)
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva „rozvedený“, príp. potvrdenie o spať vzatí priezviska)
 • úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva „vdovec“)
 • žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky
 • splnomocnenie – ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

Poplatky

Poplatok za zápis do Osobitnej matriky je 10 €

 

 

Zápis úmrtia do Osobitnej matriky

Úmrtie občana SR v zahraničí

Žiadateľ/ka predloží:

 • úmrtný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR )
 • rodný list, sobášny list alebo úmrtný list manžela (originál + dva neoverené fotokópie matričného dokladu)
 • osvedčenie o štátnom občianstve (ak nemá platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas)
 • občiansky preukaz zomretého + 2x neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu
 • občiansky preukaz vybavovateľa zápisu + neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu

Poplatky

Poplatok za zápis do Osobitnej matriky je 10 €

Informácie

Povinné prílohy

Doručovanie

 • Osobne