Agendy

Zrušenie trvalého pobytu – Občan

Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov sa podáva:

  • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budova alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

občiansky preukaz, právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, dohoda o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané

Doručovanie

  • Osobne