Verejné obstarávania

Odôvodnenie zrušenia zákazky v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „Stavebný dozor k projektu: Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“

Predmet zákazky : „Stavebný dozor k projektu: Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b/ zákona VO ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade § 57 ods.2 zákona VO z dôvodu zmeny okolností za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Dôvodom zrušenia VO je nevyhnutnosť presnejšieho zašpecifikovania predmetu zákazky, podmienok účasti a absencia obchodných podmienok. V priebehu procesu VO bola doplňovaná informácia o bližšej špecifikácii odbornej spôsobilosti, ktorá nebola doručená všetkým uchádzačom.

Verejný obstarávateľ pristúpi k vyhláseniu nového verejného obstarávania v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“