Verejné obstarávania

Odôvodnenie zrušenia zákazky v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum zverejnenia
28. mája 2018

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ oznamuje zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: „Revitalizácia predpolia radnice v Kežmarku – vodný prvok“  z dôvodu, že je potrebné doplniť pôvodný výkaz výmer v SO 002 – Technologická časť o položkovitý výkaz výmer.

Verejný  obstarávateľ  pri  zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky bude postupovať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke verejného obstarávateľa, ako aj na webovej stránke centrálneho koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-hodnote-nad-15-000-eur/.