Verejné obstarávania

Podpora rozvoja športu v meste na rok 2019 – nákup športovej výbavy

Dátum zverejnenia
18. novembra 2019

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru.

Názov zákazky: „Podpora rozvoja športu v meste na rok 2019“

Zoznam dokumentácie:

  • Výzva na predkladanie cenových ponúk
  • Príloha č.1 –  Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejnýn obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
  • Príloha č.2 – Podrobná technická špecifikácia

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.