Verejné obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebnej práce

Dátum zverejnenia
1. augusta 2017

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebnej práce.

Názov: „Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v Kežmarku“

Prílohy:

  • Výzva na predkladanie cenových ponúk
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria
  • Príloha č.1 – Projektová dokumentácia
  • Príloha č.2 – Výkaz výmer
  • Príloha č.3 – Návrh Zmluvy o dielo

Predmet zákazky bude financovaný z Programu Cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014 -2020