Oznamy mesta

Mesto Kežmarok ponuka práce na pozíciu: Samostatný odborný referent oddelenia rozvoja mesta a výstavby – Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB

Oddelenie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania – osobitný kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky č. 547/2003 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu vítaný

– bezúhonnosť

– znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť stavebného úradu

– počítačové zručnosti

– zodpovednosť, samostatnosť v rozhodovacej činnosti.

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 7. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 802 eur do 962,50 eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, 15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy, možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený

Požadované doklady:

– žiadosť o prijatie do zamestnania

– štruktúrovaný životopis

– doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

– osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky č. 547/2003 Z. z., ak ho uchádzač má

– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Hlavná pracovná činnosť :

– výkon funkcií stavebného úradu I. stupňa na zverenom úseku v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov,

– zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zák. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávajúcich predpisov,

– výkon štátneho stavebného dohľadu.

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 30. 07. 2021 na adresu: Mestský úrad Kežmarok Hlavné námestie č.1 060 01 Kežmarok Obálku je potrebné označiť:

„NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: samostatný odborný referent oddelenia rozvoja mesta a výstavby – Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta