Oznamy mesta

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Oheň je pre les veľkým nebezpečenstvom, lebo poškodzuje jednotlivé stromy aj celé porasty nielen mechanicky, ale aj fyziologicky. Okrem samotných stromov – a dreva – ničí aj všetky ostatné zložky lesného ekosystému – pôdu, opadnuté lístie – hrabanku a všetky rastliny a živočíchy, ktoré zasiahne. V niektorých krajinách (Austrália, Čína, Filipíny, Borneo, USA) je oheň nenahraditeľný ekologický faktor pôsobiaci pri šírení niektorých druhov a pri obnove lesa.

Z územia Slovenska pochádza prvá zmienka o lesných požiaroch z rokov 1241 – 1242 z obdobia tatárskych vpádov, kedy Tatári hromadne zapaľovali lesy, aby odtiaľ vyhnali skrývajúcich sa obyvateľov. V neskoršom období boli požiare zakladané úmyselne, aby sa získala poľnohospodársky využiteľná pôda. Čiastočne bola takto zmenená a ovplyvnená aj horná hranica lesa u nás a to v čase valašskej kolonizácie v 13. – 15. storočí.

AKO PREDCHÁDZAŤ VZNIKU POŽIAROV

Nikdy nepodceňujte riziko vzniku požiaru v lese v dôsledku nedbanlivého správania,

Požiar v lese môže v závislosti od počasia vzniknúť aj z odhodeného ohorku cigarety,

Nikdy nezakladajte v lese oheň mimo na tento účel špeciálne vyhradených a označených lokalít,

Oheň vždy bezpečne uhaste a uistite sa, že ste za sebou nezanechali tlejúce zvyšky,

Ak nájdete otvorený oheň, snažte sa ho v rámci svojich možností okamžite uhasiť,

Ak ho nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte 112 a uveďte:

kto volá,

kde horí,

čo horí,

ako sa tam dá dostať.