Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti – Marcela Krempaská

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje     

                         

 Marcelu Krempaskú, bytom Kežmarok

 

  že jej bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  Kežmarku, kde si ju môže prevziať.