Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje               

Jozef Pristač, bytom Kežmarok

Marta Milčíková, bytom Kežmarok

Pavol Sedlák, bytom Kežmarok

Jaroslav Pitoňák, bytom Kežmarok

Marián Rybár, bytom Kežmarok

Branislav Mačák, bytom Kežmarok

Jozef Valášik, bytom Kežmarok

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.