Oznamy mesta

Mesto Kežmarok ponuka práce na sekretariát primátora/prednostu

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu:

sekretariát primátora/prednostu Obsah pracovnej činnosti: – samostatné vybavovanie bežnej korešpondencie – zabezpečovanie styku s verejnosťou a inými zamestnávateľskými subjektmi – príprava podkladov, organizovanie a evidencia dohodnutých stretnutí a rokovaní – organizovanie porád a vyhotovovanie zápisníc z porád a rokovaní – zabezpečovanie informačných, organizačných a evidenčných prác sekretariátu – organizovanie vnútornej prevádzkovej manipulácie so záznamami a spismi (prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie, ukladanie a ochrana, pravidelné vyraďovanie) – zabezpečovanie zahraničných pracovných a služobných ciest a zahraničných pracovných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: – minimálne úplné stredné odborné vzdelanie – bezúhonnosť – počítačové zručnosti – znalosť anglického jazyka a strojopisu vítaná – flexibilita, zodpovednosť, vytrvalosť, samostatnosť, zmysel pre poriadok a usporiadanie – komunikatívnosť a príjemné vystupovanie Požadované doklady: – žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu – motivačný list – štruktúrovaný životopis – fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní – písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Predpokladaný nástup: 01.08.2021 Platové podmienky: Základná zložka platu: od 699,- € v závislosti od dĺžky započítanej praxe + možnosť priznania osobného príplatku v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 15.07.2021 na adresu: Mestský úrad Kežmarok Hlavné námestie č.1 060 01 Kežmarok Obálku je potrebné označiť: „NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: sekretariát primátora/prednostu

PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA
primátor mesta