Oznamy mesta

Mesto Kežmarok ponuka práce na pozíciu: hlavný účtovník/ účtovníčka

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu:

hlavný účtovník/ účtovníčka Obsah pracovnej činnosti: – samostatné vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívnou úpravou, – spracovanie smerníc a iných vnútroorganizačných dokumentov pre vedenie účtovníctva, – spracovanie individuálne účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, finančných výkazov a daňových priznaní, – zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov, – spracovanie mesačných uzávierok rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, – spolupráca s úsekom správy daní a poplatkov, – spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou, – pravidelný reporting v oblasti účtovníctva, – spolupráca pri príprave návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta, – zabezpečenie metodického usmernenia organizácií mesta pri tvorbe rozpočtu mesta, – zabezpečenie metodickej a kontrolnej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rámci jednotnej ekonomiky organizácií Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania – ovládanie podvojného účtovníctva – zameranie na verejnú správu výhodou – účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií – znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy – ovládanie PC programov – Word, Excel, Internet – minimálne na úrovni pokročilý – prax v oblasti účtovníctva minimálne 5 rokov – prax v oblasti rozpočtovníctva a plánovania minimálne 3 roky – znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programov CORA geo, RISSAM, Asseco výhodou – bezúhonnosť Osobnostné predpoklady a zručnosti: – dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť – zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť – pozitívny prístup k riešeniu problémov – ochota pracovať so zvýšeným nasadením Požadované doklady: – žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu – motivačný list – štruktúrovaný životopis – fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní – písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Predpokladaný nástup: 01.07.2021

Platové podmienky:

Základná zložka platu: od 923,- € v závislosti od dĺžky započítanej praxe + možnosť priznania

osobného príplatku v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 18.06.2021 na adresu:

Mestský úrad Kežmarok

Hlavné námestie č.1

060 01 Kežmarok

Obálku je potrebné označiť:

„NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: hlavný účtovník/účtovníčka

PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA
primátor mesta