Oznamy mesta

Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku na parc. č. KN-C 2205/1, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Kežmarok

Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku na parc. č. KN-C 2205/1, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Kežmarok