Oznamy mesta

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Pichnarčíkovci

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  23.11.2022 

 

                    Milan Pichnarčík, narodený 08.05.1966

                    Michal Pichnarčík, narodený 21.07.1989

                    Viliam Pichnarčík, narodený 06.09.2007

                    Daniela Pichnarčíková, narodená 26.01.1970

                    

                  

                  

                  

                  

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok