Oznamy mesta

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

    

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  23.09.2022 

 

                    Mgr. Simona Beskidová, narodená 15.01.1985

                    Natália Baniková, narodená 23.01.2014

                    

                  

                  

                  

                  

                  

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok