Oznamy mesta

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  25.05.2022 

 

                   René Schneider, narodený 09.01.1989

                   Nikola Schneiderová, narodená 23.05.1987

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok