Oznamy mesta

Ponuka práce vedúci vedúca ORVaV

Ponuka práce

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu:

vedúci/vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti: stavebníctvo, architektúra, urbanizmus, príp. iné technické zameranie
 • riadiaca prax výhodou
 • bezúhonnosť
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť investičnej výstavby, verejného obstarávania, územného plánovania, projektovania stavieb, stavebného poriadku, životného prostredia, zákon o obecnom zriadení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie metodické usmernenia, vyhlášky a právne normy potrebné pre riadenie oddelenia
 • výhodou je niektorá z odborných spôsobilostí / osobitných kvalifikačných predpokladov na: obstarávanie územných plánov, povoľovanie stavieb, projektovanie, dozorovanie stavieb
 • počítačové zručnosti na bežnej užívateľskej úrovni v oblasti textových a tabuľkových programov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • riadiace a organizačné schopnosti
 • dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť
 • zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • ochota pracovať so zvýšeným nasadením
 • vodičský preukaz skupiny B

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 8. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 887,- eur do  1064,50 eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe,  15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy,  možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený a riadiaceho príplatku.

Hlavná pracovná činnosť:

 • riadenie a zodpovednosť za činnosť oddelenia
 • metodická činnosť v oblasti výstavby, dopravy, územného plánovania, prípravy investícií a životného prostredia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Záujemcovia môžu zaslať  žiadosť v termíne do 20.04.2022 na adresu:

Mestský úrad Kežmarok

Hlavné námestie č.1

060 01  Kežmarok

Obálku je potrebné označiť:

„NEOTVÁRAŤ“  Ponuka:  vedúci/vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby   

                                                                       PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA

                                                                                        primátor mesta